4012 - Gebyrer kræver klar lovhjemmel

I den senere tid har vi modtaget henvendelser fra medlemmer om muligheden for særlige gebyrbetalinger. Det kan f.eks. handle om gebyr på huslejeindbetalinger, hvis lejeren ikke benytter PBS (nu Nets), men stadig foretrækker f.eks. at betale i et pengeinstitut eller på et posthus eventuelt ved brug af giroindbetalingskort. Der vedhæftes et konkret eksempel herpå, hvor der foreligger en udtalelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og fra den pågældende tilsynskommune, der forelagde sagen for Ministeriet.

Som det fremgår af udtalelserne, er der imidlertid slet ikke hjemmel i lejelovgivningen til at pålægge lejerne hverken sådanne eller andre gebyrer, medmindre det pågældende gebyr er direkte nævnt i den almene lejelov eller i almenboligloven. Boligorganisationen risikerer endvidere afhængigt af de konkrete forhold at blive dømt for overtrædelse af lejelovens dusørbestemmelse i § 7.

På den baggrund må vi advare medlemmerne kraftigt imod at pålægge lejerne sådanne uhjemlede gebyrer/merudgifter, medmindre de pågældende udgifter lovligt indgår som en del af balancelejen eller beror på anden klar lovhjemmel i almenlejeloven eller loven om almene boliger mv. Der henvises til de 2 myndighedsudtalelser som nævnt ovenfor.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her