Uddannelse og beskæftigelse på almene byggesager

Find hjælp og vejledning til at få flere personer i oplæring og igangsætte beskæftigelsesinitiativer på jeres byggesager.

Billede af 20092018Ungdomsboliger147

14 PCT. I OPLÆRING PÅ ALMENE BYGGESAGER

Med Grøn Boligaftale 2020 fik de almene boligorganisationer en bunden opgave – 14 pct. af de ansatte på almene byggesager skal være lærlinge (personer under oplæring).

Den samlede renoveringsramme på 30,2 mia. kr. vurderes at kunne tilvejebringe omkring 3.400 lærepladser i bygge- og anlægsbranchen. Dertil kommer det store sociale potentiale for at sikre beskæftigelse og uddannelse til beboerne i boligområderne.

Her på siden kan I få hjælp og vejledning til at skabe lærepladser og anden uddannelse og beskæftigelse på jeres byggesager.

Siden er organiseret efter byggesagens faser, så I let kan finde hjælp og materiale, der netop er målrettet den situation, som I står i.

Materialet på siden er indsamlet og kvalitetssikret af BL. Det er udviklet af en række aktører, som har ’hands-on’-erfaring med at skabe lærepladser og anden uddannelse og beskæftigelse på almene byggesager.

1. OPSTART OG PROJEKTAFKLARING

Allerede når I skal udvikle jeres byggeprogram, er det relevant, at I forholder jer til uddannelse og beskæftigelse på jeres kommende byggesager.

Det handler blandt andet om at få vurderet hver enkelt bygge sag - er den egnet som ramme for uddannelse; hvilket by-strategisk potentiale rummer den; og hvilke ressourcer I har til at løfte opgaven. Dette kan hjælpe jer med til at indkredse jeres prioriteter, og forberede jer på hvordan I vil arbejde med uddannelse og beskæftigelse på jeres byggesag.

Download Arbejdsspørgsmål.

2. SOCIALE KLAUSULER

Med ændringen af udbudsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, blev der indført krav om, at der i offentlige kontrakter herunder almene skal stilles krav om anvendelse af personer under oplæring.

Ændringerne indebærer, at der fremover skal stilles krav i kontrakten om at anvende personer under oplæring ved Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering samt en byggesum på 40 mio. kr. - herunder også almene byggesager.

Her kan I læse mere om sociale klausuler og finde konkrete redskaber til jeres udbud.

3: UDBUD OG KONTRAKT

Når I arbejder med sociale klausuler, skal det fremgå af jeres udbud og kontrakt, hvor mange lærepladser og andre forløb for personer under oplæring, der skal leveres.

Det anbefales at opgøre uddannelseskraven i konkrete årsværk. Det vil gøre det lettere for jer selv og entreprenørerne at vurdere, hvornår kravet er opfyldt. Samtidig vil I skabe et bedre afsæt for den obligatoriske indberetning af personer under oplæring på byggesagen til Landsbyggefonden. 

 

Ifølge Landsbyggefondens beregninger svarer 14 pct. 'personer under oplæring' til 6,36 lærlinge-årsværk for hver 100 mio. kr. der investeres i byggesagen. Denne beregning vil indgå i den kommende selvbetjeningsløsning til indberetning af personer under oplæring.

 

Bygherreforeningen tilbyder en række redskaber, som kan hjælpe jer med at få en systematisk tilgang fra start af.

4. OPSTART AF BYGGERIET

Entydigt ansvar og mandat
Når byggeriet går i gang, er det helt centralt, at ansvaret for at sikre lærepladser og anden oplæring er entydigt placeret, og at vedkommende har et klart mandat til at løfte opgaven. Læs mere i 
Byg op's Håndbog om hvorfor entydigt ansvar og mandat er vigtigt for opgaven med at skabe uddannelsespladser og støttet beskæftigelse på byggesagen.


Implementeringsstøtte fra eksterne aktører
Hvis I ikke har medarbejderressourcer til at løfte opgaven in-house, findes der forskellige aktører, som kan hjælpe jer med implementeringsstøtte.


Kom godt fra start med et opstartsmøde
Som bygherre er det jer, som træffer valget om en aktiv uddannelses og beskæftigelsesindsats, og derfor er det også jeres ansvar, at jeres visioner og mål er synlige for de øvrige parter på byggesagen. Et opstartsmøde om oplæring og beskæftigelse er en god måde at skabe denne synlighed. Forslag til dagsorden for opstartsmøde.

5. UNDERVEJS I BYGGEFASEN

Hvis indsatsen for at skabe uddannelse og beskæftigelse skal resultere i konkrete resultater, er løbende opfølgning afgørende,

Her kan I finde vejledning og redskaber til systematisk opfølgning.

Bygherre skaber lærepladser – en indsats i Bygherreforeningen

Få vejledning i at arbejde systematisk og målrettet med lærlinge på jeres byggesag

Bygherreforeningen har siden 2019 specialiseret sig i at hjælpe bygherrer med at skabe flere lærepladser på deres byggesager.

 

I forbindelse med Grøn Boligaftale 2020 har Trygfonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond givet midler til en særlig indsats målrettet almene bygherrer.

 

Under projektet, som løber frem til udgangen af 2024, kan almene boligorganisationer få vejledning i at arbejde systematisk og målrettet med deres lærlingeindsats med metoder og værktøjer, der er testet og udviklet af Bygherreforeningen og Bygherrenetværket for flere faglærte

 

Find værktøjerne her

Webinar om lærepladser og det sociale potentiale på almene byggesager

Med Grøn Boligaftale 2020 har de almene boligorganisationer fået en bunden opgave – 14 pct. af de ansatte på almene byggesager skal være lærlinge. En ting er sikkert - det kommer ikke til at ske af sig selv, og vi kan ikke gøre det alene.
På dette webinar har vi samlet repræsentanter for nogle af de aktører, som er helt centrale for at nå i mål med den ambitiøse målsætning, til en samtale om, hvordan vi i fællesskab kan lykkedes med opgaven.

I filmen møder du:

  • Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO VEST;
  • Peder Johansen, direktør for marked, kunder og forretning i Enemærke & Petersen;
  • Ole Skjellerup Frydkjær, leder af det boligsociale arbejde i Boliggården Helsingør;
  • Thomas Andersen chef for virksomhedsservice, NEXT Uddannelse København.


SAMFUNDSVÆRDIEN AF JERES BYGGESAG

Som almen bygherre kan I medvirke til, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan komme i uddannelse og job. Dermed kan I bidrage til et mere socialt bæredygtigt byggeri og levere konkrete samfundsbidrag.

Beregn samfundsværdien af jeres byggesag og læs alle de gode argumenter hos CABI.

BL TÆLLER LÆREPLADSER

BL har siden 2013 foretaget årlige optællinger af, hvor mange lærlinge mv. der er på nybyggeri- og renoveringssagerne i den almene sektor.

Optællingen fra 2021, foretaget i forbindelse med Vores Bidrag kortlægningen viser, at i gennemsnit er 13,5 pct. af de beskæftigede på nybyggeri og renoveringssagerne lærlinge.

Det er et fint stykke over den målsætning på 12 pct., der blev fastsat med Boligaftalen i 2014. Ifølge Dansk Byggeri vil man normalt forvente, at en byggevirksomhed har 5 - 10 pct. lærlinge på en byggesag. 

I Grøn Boligaftale 2020 er målsætningen hævet til et gennemsnit på 14 pct. lærepladser på de almene byggesager. Det betyder, at uddannelses- og beskæftigelsespotentialet i de almene byggesager igen er kommet i fokus.

 

Fra 2022 er optællingsopgaven overgået til Landsbyggefonden og foretages efter nogle andre principper. Dette vil påvirke sammenligneligheden mellem perioden før 2022 og efter 2022.

Lærlinge på almene byggesager

2021 13,5 pct.
2019/2020 12,7 pct.
2018 13 pct.
2017 14,4 pct.
2016 13,9 pct.
2015 11,2 pct.
2014 11,6 pct.
2013 12 pct.

Oprettelse: 17.11.2020 | Sidst opdateret: 23.02.2024

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her