Grøn

Aftale om effektivisering

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026


I januar 2021 indgik Boligministeriet, KL og BL en ny effektiviseringsaftale. Aftalen løber fra 2021 til 2026 og kan ses i forlængelse af den aftale, der er løbet frem til 2020.

Grundprincippet i aftalen er fortsat, at det er en kollektiv aftale med et måltal for hele den almene boligsektor. Der sker samme korrektioner for beboersammensætning, som var gældende i den forrige aftale.


Et andet vigtigt grundprincip i aftalen er, at effektiviseringer direkte har betydning for huslejen enten i form af en mere afdæmpet eller direkte faldende huslejeudvikling eller via midler til henlæggelser.


Måltal og fokus på afdelinger med lave effektivitetstal

Der er for perioden 2021 til 2026 aftalt et effektivitetstal på 1,8 mia. kr. realiseret med 2026-regnskaberne. Det forventes, at mindst 300 mio. kr. af dette måltal indfries af energieffektiviseringer. Herudover forventes det, at yderligere mellem 200-500 mio. kr. indfries af merbesparelsen i den forrige periode frem til 2020, jf. figur 1.

Figur 1. Effektiviseringsmåltal i perioden 2021-2026

 

En betydelig del af den resterende besparelse ventes indfriet ved et forstærket fokus på de boligafdelinger, som fortsat har et uindfriet potentiale. Det indgår således i aftalen, at der for boligafdelinger med uindfriet potentiale skal udarbejdes effektiviseringshandleplaner.


Herudover er et særligt indsatsområde i den kommende effektiviseringsaftale fokus på indkøb af varer og tjenesteydelser. Der opstilles ikke faste krav til den enkelte boligorganisation, men det vil være et fokusområde i blandt andet styringsdialogerne.

PDF Fil

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026

Download

PDF Fil

Bilag 1. - 5. til effektiviseringsaftalen

Download

Yderligere elementer

Aftalen rummer desuden, at BL, KL og Landsbyggefonden skal gennemføre et serviceeftersyn af styringsrapporterne, at BL og KL gennemfører løbende konference- og netværksaktivitet om bl.a. styringsdialog og samarbejdet mellem boligorganisationer og kommuner, og at der gennemføres en analyse af det kommunale tilsyn med overvejelser om yderligere styrkelse.


Endelig understreges den gældende ansvarsfordeling i aftaleteksten, nemlig at boligorganisationens bestyrelse har ansvaret for tilrettelæggelsen af effektiv drift i boligorganisationen og dens afdelinger og ansvaret for vedligeholdelse af afdelingernes bygninger m.v., herunder sikring af tilstrækkelige henlæggelser hertil. 


Den sidste centrale effektivitetsaftale

I den nye centrale aftale om effektivisering er der et mål om, at der fra 2027 skal sikres en mere lokalt forankret effektiviseringsindsats til afløsning af central fastsatte effektiviseringsmål.


Søger du bolig? - Klik her