Drift – Fællesarealer og fællesaktiviteter

Fællesaktiviteter og brug af fællesarealer

Spørgsmål

Hvem bestemmer, om de skal være en fodboldbane, en trampolin eller en grillplads på fællesarealerne?

Svar

Afdelingsmødet beslutter, hvordan fællesarealer skal anvendes og hvilken indretning, der skal bruges budgetmidler på.

 

Alle beboere, herunder også afdelingsbestyrelsen kan fremlægge et forslag for afdelingsmødet, hvortil beboerne kan stemme for eller imod. 


Det følger af lov om almene boliger § 37.

TV og video-overvågning af fællesarealer

Spørgsmål

Hvilke muligheder har en almen boligafdeling for at opsætte tv-overvågning?

Svar

Der gælder som udgangspunkt et forbud mod tv-overvågning, men der er visse muligheder:

Overvågning af arealer, som benyttes til almindelig færdsel, kræver politiets tilladelse.

Politiet kan give en boligorganisation tilladelse til at foretage tv-overvågning af et boligområde og af arealer i direkte tilknytning hertil. Det er en forudsætning, at overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Overvågning af arealer, som ikke anvendes til almindelig færdsel, fx afdelingens vaskeri, en aflukket parkeringskælder eller lignende, kræver ikke politiets tilladelse.

Reglerne om databeskyttelse skal altid overholdes, idet der sker behandling af personoplysninger (billeder) i forbindelse med tv-overvågning.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kan derfor kun finde sted, hvis de grundlæggende behandlingsprincipper om bl.a. lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, formålsbegrænsning og opbevaringsbegrænsning er opfyldt.

Det er fx ikke proportionalt at sætte tv-overvågning op i vaskekælderen, for at forhindre tyveri, hvis man ikke først har forsøgt at afhjælpe problemet ved at begrænse adgangen til lokalerne.

Behandling af personoplysninger skal ud over at leve op til de grundlæggende principper, ske inden for rammerne af behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Sikkerhed på legepladser

Spørgsmål

Skal en boligafdelings legeplads være åben for alle? Og hvilke krav er der til sikkerheden på legepladsen og øvrige legeredskaber, som hoppeborge, trampoliner og svømmebassiner?

 

Svar

Når en legeplads er ejet af en almen boligafdeling, er legepladsen privat. Boligafdelingen har derfor mulighed for at gøre opmærksom på, at der er tale om privat område. Hvis legepladsen ikke er afgrænset nærmere, f.eks. ved indhegning eller ved skiltning, kan det være svært at vide, om legepladsen ligger på privat grund.

 

Legepladser og legeredskaber, fx trampoliner, hoppeborge mv., som er opsat på afdelingernes fællesarealer, vil altid være ”offentligt tilgængelige.”

 

En legeplads/legeredskaber er ”offentlig tilgængelig” selvom de er på privat grund, hvis de kan benyttes af mere end én husstand. Når legepladsen/legeredskaberne er offentligt tilgængelige, er de omfattet af kapitel 16 i bygningsreglementet og skal derfor leve op til de krav, der fremgår deraf.

 

Der stilles bl.a. krav om godkendelse efter europæisk standard for legepladsredskaber og underlag samt til vedligeholdelse og reparation af legeredskaberne, så der opnås sikkerhed mod personskader.

Uønskede effekter på afdelingens fællesarealer

Spørgsmål

Må afdelingen smide gamle cykler, barnevogne mv. ud, som er efterladt på afdelingens fællesarealer?

Svar

Hvis man ikke ved, hvem der har efterladt effekterne eller ikke kan dokumentere det, kan man ikke henvende sig direkte til ejeren/beboeren. Man må da forsøge at kommunikere på anden vis.

Ejendomskontoret kan hænge et opslag op i opgangene eller aflevere et brev til alle beboerne i forbindelse med oprydningen. Af opslaget / brevet skal det fremgå,
 

-   at effekterne, som er fjernet af ejendomskontoret, vil blive opbevaret i en kort periode (i praksis skal det opbevares i tre måneder)
 

-   at effekterne vil blive bortskaffet efter udløb af perioden (angiv dato)
 

-   hvor, hvornår og hvordan beboerne kan afhente effekterne.


Når de tre måneder er gået, kan ejendomskontoret smide effekterne ud. Boligorganisationen skal dog sørge for at give politiet besked om oprydningen, så politiet har mulighed for at gennemgå effekterne, inden de bortskaffes.

Omkring ferieperioder er det en god idé at forlænge fristen for afhentning af effekterne, ligesom det er en god idé at have billeddokumentation af de effekter, som smides ud. Man bør også orientere beboerne om oprydningen, inden den iværksættes.

Hvis en beboer henvender sig til ejendomskontoret for at hente sine effekter, har administrationen mulighed for at sende en påmindelse til beboeren med oplysning om, at en fornyet henstilling af effekter/affald kan medføre at sagen indbringes for beboerklagenævnet.

 

Særligt om henstillede biler

offentlig vej/ offentligt område og private fællesveje er det politiets opgave at forestå fjernelse af bilen, da det alene er politiet, der har lov til det i henhold til færdselsloven. 

 

Private kan ikke fjerne biler og andre køretøjer, når de er parkeret på offentlig vej og private fællesveje. Det er dog pr. 1. januar 2021 muligt for kommunen at fjerne biler efter tre bødeforlæg på samme forseelse, når disse er parkeret på kommunens veje. 

privat vej/privat område er det som udgangspunkt ejerens ansvar at fjerne bilen. Ejeren af bilen kan findes ved at aflæse nummerplade, stelnummer eller motornummer og kontakte politiet, som kan oplyse ejeren. Hvis bilen er stjålet, vil politiet/forsikringsselskab sørge for at fjerne bilen.

 

Hvis bilen er efterladt og ikke stjålet, kan der rettes henvendelse til ejeren om at fjerne bilen (fx inden en angiven tidsfrist) med oplysning om, at bilen ellers vil blive fjernet for ejerens regning.

 

Hvis ejeren ikke fjerner bilen, må boligorganisation som grundejer søge at få bilen fjernet. I princippet må man ikke fjerne andres ting, men hvis ejeren efterlader bilen på andres grund og ikke reagerer over for grundejerens henvendelse, da opgiver ejeren i en vis forstand sin dispositions-/ejendomsret.

Udlejning af fælleslokale til andre end beboere

Spørgsmål

Kan en almen afdelings fælleslokaler udlejes til andre end beboerne i den pågældende afdeling?

Svar

Fælleslokaler skal primært bruges af beboerne, men beboerne kan beslutte, at fælleslokalerne i et vist omfang kan anvendes af ikke-beboere. Dog må der ikke være tale om overdreven anvendelse, og fælleslokalet skal sideløbende kunne benyttes af beboerne til fællesarrangementer.

Det er således også afdelingsmødet, som træffer beslutning om lejebetalingen, og afdelingsmødet kan beslutte forskellig leje for forskellige lejegrupper. Lejen må dog ikke være højere end lejen for tilsvarende lokaler.

Det følger af sideaktivitetsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Støtte til sociale aktiviteter i boligafdelingen

Spørgsmål

Hvilke regler gælder der for støtte til foreninger/klubber?

Svar

Afdelingerne kan ikke lovligt støtte foreningerne økonomisk, men de må støtte aktiviteter, som foreningerne/klubber afholder for beboerne i afdelingen.

Det betyder, at afdelingerne ikke må betale driftsudgifter, fx nyt inventar for foreningerne. Afdelingerne må heller ikke overføre tilskudsbeløb, som ikke går til en konkret aktivitet. Det gør ingen forskel, hvilken konto i afdelingen beløbet tages fra.

Det er en forudsætning for, at afdelingen kan støtte en aktivitet, at:

  1. Det skal være godkendt på et afdelingsmøde.
  2. Aktiviteten skal være for afdelingens beboere. Det er ok, at det er for en begrænset målgruppe af afdelingens beboere, fx pensionister, børn osv.
  3. Det må ikke være et krav for at deltage i aktiviteten, at man er medlem af den pågældende klub/forening.
  4. Tilskuddet må ikke overstige de faktiske udgifter ved arrangementet. Der skal altså aflægges regnskab og fremsendes dokumentation på udgifterne.

Andres deltagelse i aktiviteter i afdelingen

Spørgsmål

Kan andre end afdelingens beboere deltage i aktiviteter i boligafdelingen?

Svar

Aktiviteterne skal primært være rettet mod beboerne i afdelingen. Der kan som udgangspunkt ikke ydes tilskud, herunder stilles lokaler gratis til rådighed, til aktiviteter der er åbne for andre end beboerne i den pågældende afdeling. Undtaget er dog, hvis der er tale om lejlighedsvise arrangementer, der ikke er en tilbagevendende begivenhed og deltagelsen af gæster udefra sker uplanlagt og sporadisk.

Hvis boligorganisationen/boligafdelingen ønsker, at andre end beboerne i organisationen/afdelingen skal kunne deltage i aktiviteterne/foreningerne, skal budgettet for aktiviteten indsendes til tilsynet. Hvis tilsynet ikke har reageret inden 3 måneder, kan aktiviteten iværksættes.

Hvis gæster ønsker at deltage i aktiviteterne, skal der betales et beløb, som svarer til de udgifter, som boligorganisationen/afdelingen bliver påført.

Forudsætningen for tilskud til sociale aktiviteter er, at der ikke må være tale om en kommunal opgave.

Reglerne fremgår af sideaktivitetsbekendtgørelsens § 19.

Søger du bolig? - Klik her