Kommunen: Tilsyn og samarbejde

Tilsyn eller samarbejdspartner

Spørgsmål

Hvad betyder det, at kommunen fører tilsyn med almene boliger?

Svar

Kommunerne skal sikre, at boligorganisationerne overholder reglerne for almene boligorganisationer. Kommunen og boligorganisationen skal derfor regelmæssigt være i dialog om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder – og boligorganisationen skal hvert år udarbejde og indsende en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen, som kan drøftes på årlige dialogmøder, kaldet styringsdialog.

 

Kommunen har mulighed for at gribe ind, hvis boligorganisationen ikke sikrer en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med gældende regler.


Kommunen fører desuden tilsyn med byggeriet i anlægsfasen og overholdelse af vedligeholdelsespligten.

 

En række tiltag i almene boligorganisationer kræver desuden kommunal godkendelse, fx almenlejelovens § 10, stk. 3 om, at kommunen skal godkende forbedringsarbejder, der medfører en lejeforhøjelse på over 5 pct.

 

Kommunen som samarbejdspart

Kommunen og boligorganisationen samarbejder også om flere forhold og kommunen er en vigtig samarbejdspart.

 

I mange kommuner indgås fælles aftaler om udlejning og anvisning (Strategiske aftaler med kommunen om anvisning og udlejning).

 

En række bestemmelser i almenboligloven kræver aftaler mellem kommune og boligorganisation, fx almenboliglovens § 60, stk. 1 om fleksibel udlejning eller § 63 om udslusningsboliger.

Tilsyn i organisationer med afdelinger på tværs af kommunegrænser

Spørgsmål

Hvilken kommune fører tilsyn, når en boligorganisation har afdelinger i flere kommuner?

Svar

Tilsyn med boligorganisationen


Tilsynet med den almene boligorganisation føres som udgangspunkt i den kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted.

Det skal fremgå af boligorganisationens vedtægter, hvor den har hjemsted. Hjemstedet skal være den kommune, som boligorganisationen har væsentlig tilknytning til, enten i kraft af antallet af administrerede boliger eller i kraft af forretningssted.

 

Tilsyn med boligafdelingen


Tilsynet med en boligorganisations boligafdelinger føres som udgangspunkt i den kommune, hvor boligafdelingen ligger.

 

Hvis en boligafdelings boliger ligger på tværs af flere kommuner, aftaler kommunerne, hvordan tilsynet udføres.

 

Reglerne fremgår af §§ 110 og 111 i driftsbekendtgørelsen.

Offentlighedsloven og forvaltningsloven

Spørgsmål

Er almene boligorganisationer omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven?

Svar

Boligorganisationer er ikke omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, men er underlagt tilsyn fra kommunerne. 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven omfatter alle dele af den offentlige forvaltning samt for selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.

Almene boligorganisationer falder ikke under disse definitioner. Alemene boligorganisationer udgør en særlig juridisk konstruktion stiftet på privatretligt grundlag.

 

Det betyder, at lejerne fx ikke har adgang til aktindsigt hos boligorganisationen. Man skal dog være opmærksom på, at lejeren altid har adgang til almindelig indsigt i de data, boligorganisationen har om den konkrete lejer, jf. reglerne om databeskyttelse.

Søger du bolig? - Klik her