Kommunen – tilsyn og samarbejde

Tilsyn eller samarbejdspartner?

Spørgsmål

Hvad indebærer det, at kommunen fører tilsyn med almene boliger – og kan kommunen samtidig være en samarbejdspartner?

Svar

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer og skal således sikre, at boligorganisationerne overholder reglerne for almene boligorganisationer.

Kommunen er samtidig også en vigtig samarbejdspart for boligorganisationen på flere områder.

 

Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal regelmæssigt være i dialog boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder – og boligorganisationen skal hvert år udarbejde og indsende en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen, som kan drøftes på årlige dialogmøder.

Kommunen har mulighed for at gribe ind, hvis boligorganisationen ikke sikrer en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med gældende regler.


Kommunen fører desuden tilsyn med byggeriet i anlægsfasen og overholdelse af vedligeholdelsespligten.

 

Kommunen og boligorganisationerne samarbejder også tæt om flere forhold – fx indgås der i flere kommunerne fælles udlejningsaftaler for at opnå en mere blandet by. Se mere: Kommunestrategiske aftaler om anvisning og udlejning (bl.dk)

Og i omdannelsesområder skal den almene boligorganisation og kommunalbestyrelsen i fællesskab udarbejde en udviklingsplan.

Reglerne om tilsyn fremgår af lov om almene boliger kapitel 13.

Tilsyn med boligorganisationer og boligafdelinger – hvilken kommune er ansvarlig?

Spørgsmål

Hvilken kommune fører tilsyn, når en boligorganisation har boligafdelinger beliggende i flere kommuner?

Svar

Boligorganisationen og boligafdelingerne er ikke nødvendigvis underlagt tilsyn i den samme kommune.

Tilsyn med boligorganisationen

Tilsynet med den almene boligorganisation føres som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted.

Det skal fremgå af boligorganisationens vedtægter, hvor boligorganisationen har hjemsted – og hjemstedet skal være den kommune, som boligorganisationen har væsentlig tilknytning (enten i kraft af antallet af administrerede boliger eller i kraft af forretningssted).

Tilsyn med boligafdelingen
Tilsynet med en boligorganisations boligafdelinger føres som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligafdelingen ligger.

Hvis en boligafdeling har boliger i flere kommuner, aftaler de implicerede kommuner, hvordan tilsynet skal udføres.

Reglerne fremgår af §§ 110 og 111 i driftsbekendtgørelsen.

Gælder offentlighedsloven og forvaltningsloven?

Spørgsmål

Er almene boligorganisationerne omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven – ligesom kommuner og andre myndigheder?

Svar

Boligorganisationer er ikke omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, men er underlagt tilsyn fra kommunerne. 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven omfatter alle dele af den offentlige forvaltning samt for selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.

Almene boligorganisationer falder ikke under disse definitioner.

Søger du bolig? - Klik her