Kerneaktiviteter og sideaktiviteter

Sideaktiviteter

Spørgsmål

Hvad er sideaktiviteter?

Svar

Det er begrænset, hvilke opgaver og ydelser en almen boligorganisation kan udføre og tilbyde.

 

En almen boligorganisation må alene udføre kerneaktiviteter og særligt definerede sideaktiviteter.

 

En boligorganisations kerneaktiviteter er at opføre, udleje, administrerer, vedligeholde og modernisere støttet byggeri med tilhørende fællesfaciliteter.

 

Sideaktiviteter er aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed.

 

De tilladte aktiviteter er oplistet i en bekendtgørelse om sideaktiviteter, som også udgør en positivliste over, hvad en boligorganisation må beskæftige sig med. Hvis en aktivitet ikke er nævnt i bekendtgørelsen, er den ikke tilladt.

 

I særlige tilfælde skal aktiviteten drives via et skattepligtigt selskab (se bekendtgørelse om sideaktiviteter (§ 4, stk. 1, § 11, § 18, § 22, 22a og § 23).

 

Se lov om almene boliger § 6 og bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer.

Håndværksvirksomhed

Spørgsmål

Har en almen boligorganisation mulighed for at udføre håndværksmæssige arbejder i sine boligafdelinger?

Svar

En almen boligorganisation kan selv udføre visse håndværksmæssige arbejder - dog under nærmere fastsatte betingelser.

Udførelsen af arbejderne skal ske i en separat afdeling af boligorganisationen. Der skal altså oprettes en særlig almen afdeling for udførelsen af disse ydelser.

Arbejdsydelserne kan sælges til lejerne i boligorganisationen, hvis ydelserne vedrører det lejede. Ydelserne må som udgangspunkt ikke sælges til andre, heller ikke til andre almene boligorganisationer.

Reglerne herom findes i driftsbekendtgørelsens § 24, stk. 4 og sideaktivitetsbekendtgørelsen § 20.

Samarbejde med grundejerforeninger

Spørgsmål

Må en boligorganisationen overtage driften af grundejerforeningens fællesarealer, når den pågældende afdeling er medlem af grundejerforeningen?

Svar

Driften af grundejerforeningens fællesarealer kan lade sig gøre, da boligorganisationen/afdelingen er medlem af den pågældende ejerforening.

Det fremgår af sideaktivitetsbekendtgørelsen § 17.

Det må dog antages, at der skal være en vis proportionalitet mellem andelen af almene boliger i afdelingen og grundejerforeningens areal.

Økonomisk støtte til lokalsamfundet

Spørgsmål

Må en boligorganisation støtte lokalsamfundet fx gennem en sponsoraftale?

Svar

Enhver aktivitet en boligorganisation foretager skal enten være indenfor kerneaktiviteten (opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter) eller falde ind under de lovlige sideaktiviteter, som der er mulighed for i henhold til lov om almene boliger § 6 og sideaktivitetsbekendtgørelsen.

Køb af aktier eller anden støtte til lokalsamfundet falder ikke indenfor hverken kerne- eller sideaktivitet, og derfor er det ikke tilladt.

En almen boligorganisation må dog gerne reklamere for sig selv, og reklameindsatsen skal ikke nødvendigvis skulle have karakter af traditionel annoncering. Der er derfor ikke noget i vejen for, at en boligorganisation fx benytter sponsoraftaler, men aftalen må ikke have karakter af at være økonomisk støtte til den, som aftalen er indgået med.

Der således være tale om, at boligorganisationen får en modydelse, som passende modsvarer den ydelse, som boligorganisationen betaler – og udgifter til reklame skal i øvrigt på et forsvarligt niveau set i forhold til boligorganisationens størrelse og dens forhold.

Søger du bolig? - Klik her