Husorden og brug af lejemålet

Fastsættelse og overholdelse af husorden

Spørgsmål

Hvem fastsætter husordenen for en boligafdeling, og hvem sikrer, at den bliver overholdt?

Svar

Afdelingsmødet beslutter, hvilken husorden, der skal gælde for boligafdelingen.

Alle beboere og deres gæster skal overholde husordenen, men i øvrigt også udøve god skik og orden. 


Boligorganisationen skal sikre, at der er god skik og orden og at husordenen bliver overholdt. Derfor er det boligorganisationen, der påtaler, hvis en beboer eller beboerens gæster ikke overholder dette.

Reglerne findes fremgår bl.a. i lov om leje af almene boliger § 78 og § 80 og i normalvedtægterne for almene boligorganisationer med almene boligafdelinger bilag 1 § 19, stk. 6 og § 20, stk. 7.

Forbud mod husdyr

Spørgsmål

Gælder et forbud mod husdyr i husorden for alle dyr – eller gælder det kun hund og kat?

Svar

Hvis der i en husorden står, at der ikke må holdes husdyr, så gælder det som udgangspunkt alle dyr.

Mindre er dog ikke omfattet. Det vil sige, at selv om der er et forbud mod husdyr, vil man godt kunne have mindre kæledyr, som f.eks. marsvin, fugle i bur, fisk mv i bur. 

De må ikke give anledning til lyd- eller lugtgener for naboerne.

Lovgivningen forbyder at holde visse dyr, uanset hvad husordenen beskriver, også selv om de ikke er til gene. Dette gælder blandt andet særlige hunderacer og visse sjældne/eksotiske dyr.

Førerhunde og servicehunde er tilladt, uanset hvad der fremgår af husordenen. Det er for en blind eller svagtseende beboer tilladt at have en førerhund. Beboere med handicap, dvs. med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har ret til at have en servicehund. En servicehund har modtaget særlig træning i at hjælpe sin ejer. Det er kun servicehunde, der er omfattet af reglerne. Der gælder ikke tilsvarende regler for katte. 

Husdyr på besøg er som udgangspunkt også omfattet af et forbud mod husdyr – i hvert fald hvis der er tale om hyppige eller længerevarende besøg. 

Flere husordener

Spørgsmål

Kan man have mere end én husorden for en boligafdeling?

Svar

Hvis en boligafdeling består af klart adskilte boligtyper (fx ungdomsboliger og familieboliger eller rækkehuse og etagebyggeri), så kan en afdeling have forskellige husordener for for forskellige dele af en afdeling.

 

Reglerne bør udformes ens for en klart defineret gruppe af beboere, og der skal være en saglig begrundelse for de forskelle, der så er.

Erhverv i boligen

Spørgsmål

Må man drive erhverv i en almen bolig, og må man arbejde hjemmefra?

Svar

En almen bolig er til beboelse og ikke til erhverv. Det fremgår af lejekontrakterne, at lejemålet er lejet til beboelseslejemål og så må man ikke bruge det til andet, medmindre det er aftalt med boligorganisationen.

 

Dette er dog ikke til hinder for, at beboere kan arbejde hjemmefra en gang i mellem, men beboerne må kun drive erhverv i meget begrænset omfang.

Der findes nogle domme, der giver en indikation af, hvad betragtes som erhverv: 


  -  Udlejer kunne ikke opsige en beboer, der havde fem børn i dagpleje i boligen (U1973.197). Sagen omhandlede et privat lejemål, men daværende ministerie har udtalt, at dagpleje også kan finde sted fra almene boliger, idet dette hverv forudsætter, at det skal ske fra dagplejerens private hjem.


  - Udlejer skulle ikke acceptere fremleje af værelser på ”dag til dag”-basis, da fremlejeforholdene mindede om hotelvirksomhed (U 2004.2583).

 

- Et omfattende antal udlejninger via AirBNB er at betragte som erhvervsmæssig udlejning (U 2021.3767 om andelsboliger)


Hvis en beboer udfører erhvervslignende aktiviteter i boligen, må boligorganisationen må således foretage en konkret vurdering af om det kan tillades. Organisationen kan lægge vægt på,

  - om der kommer kundehenvendelser til boligen

  - om aktiviteterne medfører gener for de øvrige beboere

  - om der sker ekstra slid på ejendommen eller boligen

  - om der skiltes med virksomhedsaktiviteter

  - om lejemålet fortsat anvendes til bolig i fuldt omfang

  - andre forhold, der fratager lejemålet sin karakter af bolig

Søger du bolig? - Klik her