Fremleje, bytte og genhusning

Fremleje af en almen bolig

Spørgsmål

Hvilke betingelser gælder for fremleje af almene boliger – helt og delvist?

Svar

Som lejer har man ret til at fremleje sin bolig enten delvist eller fuldstændigt – og det gælder både for private og almene lejeboliger.

Delvist fremleje er, hvor lejer selv bor i lejemålet og udlejer en del af sin bolig. Det er altså en betingelse, at beboeren selv bor lejemålet og er tilmeldt med folkeregisteradresse. Der gælder ingen tidsbegrænsning for, hvor længe lejeren lejer en del af sin bolig ud.


Fuldstændig fremleje er, når lejeren flytter ud af lejemålet, og udlejer sin bolig ud til 3. mand. Fuldstændig fremleje må højst vare i op til 2 år. Der er en betingelse, at fraværet fra boligen er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.


Det er BL’s vurdering, at boligorganisationen kan bede om dokumentation for, at betingelserne for, at fraværet er midlertidigt opfyldt – for bl.a. at sikre, at der ikke sker omgåelse af ventelisteprincipperne mv.


Ved fremleje i bofællesskaber og ved fremleje i udsatte boligområder kan der kun ske fremleje til personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.


Reglerne om fremleje findes i lov om leje af almene boliger §§ 64 – 66, hvor der kan læses om de nærmere betingelser og vilkår for fremleje.

Bytte af en almen bolig

Spørgsmål

Kan en lejer bytte sin almene bolig med en lejer af en anden almen bolig? Kan bytte også ske mellem en lejer af en almen bolig og en lejer af en privat lejebolig?

Svar

Som almen lejer har du ret til at bytte din bolig med en anden lejer. Det gælder uanset om den anden lejer er lejer hos en anden almen boligorganisation eller hos en privat udlejer.

Boligorganisationen kan dog modsætte sig bytte i flere tilfælde:

1) den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år.

2) boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum eller


3) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Reglen findes i lov om leje af almene boliger § 69.

Genhusning – midlertidig eller permanent?

Spørgsmål

Hvor finder man reglerne om midlertidig og permanent genhusning? Og der er forskel på genhusning afhængig af om det sker på grund af boligsocial helhedsplan eller på baggrund af en udviklingsplan, fordi der er tale om et omdannelsesområde?

Svar

Reglerne om genhusning findes i lov om leje af almene boliger §§ 86 og 86a.

Reglerne handler om genhusning, når ejendommen skal nedrives eller ombygges, og dette medfører, at det lejede må fraflyttes.

Reglerne handler også om genhusning for en ejendom i et udsat boligområde eller et boligområde, hvor ejendommen sælges som følge af en udviklingsplan, og dette medfører, at visse lejemål må opsiges.

Genhusningsforpligtelsen er den samme – dog med undtagelse af, at ved salg af ejendommen som følge af en udviklingsplan må beboerne kun genhuses i boligområdet.

Boligorganisationen og lejer kan aftale, om genhusning skal være permanent eller midlertidig. Hvis de ikke kan blive enige, har boligorganisationen ret til at træffe beslutning herom.

Hvis genhusningen skal være permanent, skal boligorganisationen opsige lejeren, som skal tilbydes en anden bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr.

Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig.

Begrebet ”passende udstyr” er ikke nærmere præciseret i loven eller i det lovforberedende arbejde. Det vil derfor være op til den enkelte boligorganisation at foretage en konkret vurdering af, hvad der anses for passende udstyr.

Midlertidig genhusning – deltagelse i afdelingsmødet og betaling af leje

Spørgsmål

Kan en beboer, der er midlertidig genhuset, deltage i afdelingsmødet i den afdeling, hvor beboeren er genhuset? Og hvilken boliger betales der leje for?

Svar

Det fremgår klart af lovgivningen, at en midlertidig genhuset lejer fortsætter som lejer af den hidtidige bolig (dvs. kontraktboligen).

De beboere, der er midlertidigt genhuset i en anden afdeling, har derfor hverken ret til adgang eller til at stemme på afdelingsmødet i den afdeling, hvor de midlertidig bor. De hører stadig hjemme i deres oprindelige boligafdeling.

Lejeren fortsætter således også med at betale lejen for kontraktboligen – og ikke for genhusningsboligen. Vedkommende bliver ikke lejer af den midlertidige erstatningsbolig, hvor udlejer betaler lejen. Nogle beboere vælger at genhuse sig selv. Det er ikke reguleret, hvordan boligorganisationen skal håndtere dette.

Dette følger af § 86 a i lov om leje af almene boliger.

Søger du bolig? - Klik her