;
Søger du bolig? - Klik her

Dødsboer

Mislighold
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan istandsættelsesarbejder der er påkrævet som følge af, at lejer har ligget død i lejemålet gennem længere tid, kræves betalt af lejer/dødsboet som mislighold af boligen?

Svar

Ja, istandsættelsesarbejder der er påkrævet som følge af, at lejer har ligget død i lejemålet gennem længere tid, vil kunne kræves betalt af lejer/dødsboet som mislighold af lejemålet.

Betaling af husleje
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En lejer har sagt sin bolig op i slutningen af november. Under normale omstændigheder ville lejligheden kunne lejes ud pr. 15.december, men da der skal sættes nyt køkken ind, vil boligen først være klar pr.1.januar. Den fraflyttede lejer er i mellemtiden død. Kan boet nægte at betale husleje for de 14 dage, det tager at sætte køkken ind?

Svar

Ud fra det oplyste kan boet ikke modsætte sig at betale leje for de 14 dage det tager at sætte køkken ind.

 

Lejer har et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Efter lejers fraflytning af lejemålet skal udlejer bestræbe sig på, at søge lejemålet genudlejet hurtigst muligt. I den beskrevne situation kan genudlejning efter det oplyste ikke ske før der er indsat nyt køkken, og lejer må derfor betale.

Udbetaling af indskud
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Dækker indskuddet huslejen ved rydning af et dødsbo efter dødsfald, eller skal det udbetales til boet?

Svar

I forbindelse med dødsfald foretages ryddeliggørelse af lejemålet normalt af arvinger eller bobestyrer, hvorefter der finder et sædvanligt fraflytningssyn sted.

 

Boligorganisationen udarbejder herefter opgørelse over evt. istandsættelsesarbejder og skyldig husleje m.v. Indskuddet vil i den forbindelse blive fratrukket det krav boligorganisationen måtte have. Hvis boligorganisationen ikke har noget krav, vil hele indskuddet blive udbetalt til boet.

Flytteopgørelse efter udløb af proklamafrist
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En lejer afgik ved døden d.4. september. Der aftaltes fraflytning til d.14. november. D.18. november blev flytteopgørelsen på 57.000 kr. sendt. Flytteopgørelsen blev afvist d.20. november, idet proklama var indrykket i Statstidende d.13. september med frist d.7. november.

Advokaten har på intet tidspunkt i sagen gjort opmærksom på indrykket proklama.

Hvordan står vi i en sådan sag, og hvordan sikrer man sig fremover?

Er det muligt at få oplyst hvilke midler der har været i boet?

Svar

Ud fra det oplyste, er der næppe mulighed for at fastholde et krav over for dødsboet.

Det fremgår således af dødsboskifteloven § 83, stk.1, at såfremt en fordring eller et andet krav ikke anmeldes rettidigt, jf. § 81, stk.3, nr.2, bortfalder retten til dækning i boet.

Kravet vil dog evt. kunne modregnes i indskud m.v.

 

For at undgå lignende situationer fremover bør man være opmærksom på, om der er indrykket proklama, og i givet fald sørge for at anmelde et krav inden fristens udløb. Hvis kravet ikke kan opgøres endeligt inden fristens udløb, er det muligt at foretage en foreløbig anmeldelse, jf. dødsboskifteloven § 82, stk.3.

 

Det er muligt at oprette en søgeagent i Statstidende(der findes online på internettet), hvor der med mellemrum kan søges på adresserne i alle boligforeningens afdelinger, og dermed få oplysning om indrykkede proklamaer.

 

Man kan ikke umiddelbart modtage oplysning om hvilke midler der har været i boet, men advokaten vil sikkert gerne oplyse, hvorledes boet behandles.

Opbevaring af effekter fra dødsbo
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Boligforeningen har i forbindelse med en beboers dødsfald opbevaret effekter fra lejemålet, som ingen har vist interesse for. Det drejer sig om møbler og bohave, som reelt ikke har nogen værdi. Der har ikke været henvendelser fra arvinger.

Der er truffet beslutning om insolvensbehandling i medfør af Dødsboskiftelovens § 69. Det har ikke været muligt at få en reaktion fra advokaten der har med sagen at gøre, og skifteretten meddeler blot at de ikke længere har noget med sagen at gøre.

Hvordan skal boligforeningen forholde sig med hensyn til at få afsluttet opbevaringen af effekterne?

Svar

I den nævnte situation, hvor boet er taget under insolvensbehandling foreslås, at I skriver til bobestyrer (advokaten) og oplyser, at I er i besiddelse af nogle møbler og bohave fra lejemålet, og at dette efter jeres opfattelse ikke repræsenterer nogen værdi. Samtidig skal I opfordre bobestyrer inden for rimelig frist (14 dage) at foranledige effekterne afhentet, idet effekterne i modsat fald vil blive bortskaffet/destrueret for boets regning.

 

Regningen vil i givet fald efterfølgende kunne anmeldes som krav i dødsboet. Om der vil være dækning for kravet er et andet spørgsmål.

 

Inden I bortskaffer effekterne bør I foretage en vis registrering af disse (gerne suppleret med fotos), således at det ved evt. efterfølgende indsigelse fra boets side, vil kunne dokumenteres/sandsynliggøres, at effekterne ikke havde nogen værdi.

Udlejers adgang til lejemålet i opsigelsesperiode ved dødsbo
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I forbindelse med et dødsbo, vil bobestyrer ikke give adgang til lejemålet som er opsagt pr. 01-05-2011 med fraflytning 15-07-11 og frigørelse pr. 01-08-2011.

 

Bobestyreren meddeler os at de pårørende finder det ”uetisk” at der er fremmede mennesker i afdødes lejlighed så længe den ikke er ryddet, og umiddelbart har man ikke oplyst om man rydder den før senest 14 dage før udløb af opsigelsesperioden.

 

Det eneste vejledende om fremvisning jeg har kunnet finde er:

Jvf. Lov om leje af almene boliger § 93, skal lejeren give adgang til at bese lejemålet, men lejeren fastsætter selv tiden herfor.

Er det OK, at man som beskrevet, stort set umuliggør udlejning af en bolig i opsigelsesperioden og dermed bevidst påfører en afdeling et lejetab?

Svar

Du har fundet det rigtige, og den pågældende bestemmelse i den almene lejelov kan ikke fraviges. Bobestyreren (og de efterladte) er altså nødt til at indgå en aftale med jer om hvornår lejligheden kan fremvises.

 

Hvis bobestyreren er en advokat, vil han/hun sikkert kunne indse at der skal findes en løsning.

 

Skulle det imod forventning være helt umuligt at få en aftale i stand, må I trække deres opsigelse tilbage og forbeholde jer opkrævning af husleje m.m. indtil lejligheden kan genudlejes med et rimeligt varsel til besigtigelse for interesserede. Men det er ikke en god løsning, og den strider også imod hensynet til at almene boliger skal bebos (af levende lejere!)

Dødsbo med bo-udlæg
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvis et dødsbo er sluttet med et bo-udlæg, har det så nogen betydning om synsrapporten er underskrevet?

Svar

Jeg går ud fra at det er lejers/dødsboets underskrift på synsrapporten du tænker på.

Underskrift på synsrapport er alene at betragte som en kvittering for, at lejer/dødsboet har modtaget synsrapporten, men indebærer ikke i sig selv en anerkendelse af synsrapportens indhold.

Hvor boet er afsluttet med bo-udlæg, hæfter den der har fået boet udlagt i øvrigt ikke for afdødes gæld.

Ægtefælles overtagelse af lejemål efter dødsfald, trods igangværende skilsmisse
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I vores boligselskab har vi fået en henvendelse om en ægtefælles overtagelse af en almen lejebolig.

Ifølge lejekontrakten er begge skrevet på lejekontrakten og står stadig begge på kontrakten. De har ligget i skilsmisseforhandlinger, manden er fraflyttet lejligheden og har siden 1/1-2010 boet i en anden lejlighed. Hustruen blev boende i det fælles lejemål. Hustruen er afgået ved døden den 4. ds.

Skilsmisse/separationspapirerne blev aldrig underskrevet, så de var formelt stadig gift ved dødsfaldet. Manden vil gerne overtage lejemålet, men da han jo ikke har haft fælles bopæl med hustruen i mere end 1 år, er vi i tvivl om han har mulighed for at overtage lejemålet.

Han er ikke skrevet op til en bolig. Kan han overtage lejemålet?

Svar

Efter det oplyste, lægger jeg til grund, at manden aldrig overfor boligorganisationen er blevet frigjort. Da han fortsat står på kontrakten er der ikke noget i vejen for at han fortsætter lejemålet.

Havde han ikke stået på kontrakten ville han også alligevel kunne have overtaget lejemålet, jf. lov om leje af almene boliger § 71, hvis eneste krav er at de er gift.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS