Beboerdemokrati

Brug af fuldmagter

Spørgsmål

Må man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde?

Svar

Der har været og er flere holdninger til dette spørgsmål.

Bygge- og Boligstyrelsen har haft den holdning, at stemmeafgivelse ved fuldmagt kræver en særlig vedtægtsmæssig hjemmel. Denne holdning fremgår af deres vejledning fra 1994, hvoraf det fremgår, at boligorganisationen kan beslutte i vedtægterne, at der kan stemmes via fuldmagt på afdelingsmødet.

Af vejledning fra 1996 fremgår ligeledes, at boligorganisationens øverste myndighed kan træffe beslutning om, at det skal indsættes i vedtægterne, at der kan stemmes ved fuldmagt på afdelingsmøderne. Men af vejledningen fremgår også, at har øverste myndighed ikke besluttet dette, kan afdelingsmødet træffe beslutning om brug af fuldmagter ved stemmeafgivelse på afdelingsmøderne.

Bolig- og Planstyrelsen her i 2022 bekræftet at det fortsat er deres holdning, at afdelingsmødet kan beslutte at der kan stemmes via fuldmagt på afdelingsmøderne, selvom det af normalvedtægterne fremgår, at beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan altså stemmes ved fuldmagt selv om dette ikke fremgår af vedtægterne, når afdelingsmødet har truffet beslutning herom.

Afdelingsmødets beslutning må gælde fremtidige afdelingsmøder. Skal der anvendes fuldmagter er det overordentlig vigtig, at man fastsætter brugbare regler for benyttelse heraf. Det kan fastsættes i vedtægterne dersom det er øverste myndighed der indsætter bestemmelse i vedtægterne om afdelingsmødets brug af fuldmagter, eller det kan fremgå af afdelingsmødets beslutning, om anvendelse af fuldmagter. Det bør således fremgå præcist hvordan fuldmagt kan anvendes, så det bliver håndterbar i praksis.   

Hvem kan repræsentere en beboer på et afdelingsmøde i plejeboliger?

Spørgsmål

Hvem kan repræsentere en beboer på et afdelingsmøde i plejeboliger?

Svar

Ministeren for Indenrigs- og Boligministeriet har i 2022 afgivet et ministersvar om dette.

Svaret indeholdt en fortolkning om, at husstandsbegrebet i plejeboliger også omfatter ægtefæller, som ikke bor i boligen sammen med lejeren. Denne ægtefælles vil lovligt kunne deltage og stemme på afdelingsmøderne.

Ministeren har også i 2022 udtalt, at pårørende som hyppigt kommer på besøg i plejeboligen og besøger deres pårørende, også kan deltage og stemme via fuldmagt, hvis afdelingsmødet har vedtaget brug af fuldmagter.

Røgfri boliger

Spørgsmål

Kan en boligorganisation lovligt indføre et rygeforbud inde i boligerne i en almen boligafdeling – og kan et rygeforbud alene indføres for nybyggeri, eller kan det også gælde i eksisterende boligafdelinger? Er det organisationsbestyrelsen eller afdelingsmødet, der kan træffe beslutningen om røgfrie boliger?

Svar

Nybyggeri

Almenlejelovgivningen er ikke til hinder for at indføre rygeforbud i en ny boligafdeling. Et rygeforbud indsættes som et vilkår i lejeaftalerne.

 

Det er boligorganisationens bestyrelse, som beslutter om en ny afdeling skal være røgfri. Et sådan krav skal godkendes af kommunen og kan efterfølgende indsættes som et vilkår i lejekontrakterne.

 

Eksisterende byggeri

I forhold til eksisterende byggeri har Social- og Boligstyrelsen i november 2023 udtalt, at det ikke kan udelukkes, at afdelingsmødet kan regulere rygning, hvis det skaber gener for andre beboere, idet adfærd til gene falder indenfor rammer af, hvad der reguleres i en husorden.

 

Som udgangspunkt skal vilkåret dog også her reguleres i lejekontrakten. Man vil derfor alene kunne indføre røgfri boliger for nye beboere i forbindelse med indflytning. For nuværende beboere kan det alene ske, hvis den enkelte lejer er indforstået med, at der tilføjes et vilkår herom til lejekontrakten.

 

Hvis afdelingsmødet beslutter at indføre røgfrie boliger i afdelingen, så skal boligorganisationens bestyrelse tiltræde denne beslutning. Lejekontrakternes udformning og ansvar for udlejning henhører under bestyrelsens overordnede juridiske ansvar.


Hvis afdelingsmødet ønsker at tillade rygning i hidtidige røgfrie boliger, skal dette også tiltrædes af boligorganisationens bestyrelse. Selvom et flertal på et afdelingsmøde beslutter at tillade rygning, bør boligorganisationens bestyrelse være opmærksom på, at ophævelse af et rygeforbud kan være forbundet med særskilte problemer i forhold til beboere, der måske har indgået lejekontrakt ud fra en forudsætning om, at der var tale om en røgfri afdeling, evt. på grund af allergi mv.

 

Sanktioner

De er tvivlsomt, hvor vidtrækkende der kan sanktioneres som følge af overtrædelse af et rygeforbud i lejeaftalen og husordenen. Der skal givetvis flere overtrædelser af en vis karakter til for at kunne ophæve eller opsige en beboer på grund af rygning – hvis en domstol overhovedet vil anerkende forholdet, som så væsentligt at fraflytning er påkrævet. Der er ingen retspraksis eller direkte regulering heraf.

 

Søger du bolig? - Klik her