Beboerdemokrati

Fuldmagter til afdelingsmøde

Spørgsmål

Må man give fuldmagt til andre beboere til afdelingsmødet?

Svar

Må man give fuldmagt til andre beboere til afdelingsmødet?

 

Den daværende Bolig- og Planstyrelse har i 2022 bekræftet, at afdelingsmødet kan beslutte at der kan stemmes via fuldmagt på afdelingsmøderne, selvom det af normalvedtægterne fremgår, at beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan altså stemmes ved fuldmagt, selv om dette ikke fremgår af vedtægterne, når afdelingsmødet har truffet beslutning herom.


Afdelingsmødets beslutning må gælde fremtidige afdelingsmøder.

 

Skal der anvendes fuldmagter er det overordentlig vigtig, at man fastsætter brugbare regler for benyttelse heraf. Disse regler kan indsættes i vedtægterne af øverste myndighed i boligorganisationen. I den enkelte afdeling kan de også fremgå af afdelingsmødets beslutning.

 

Det bør således fremgå præcist, hvordan en fuldmagt kan anvendes, så reglerne bliver håndterbare i praksis.

Repræsentanter for plejebolig-beboere?

Spørgsmål

Hvem kan repræsentere en beboer på et afdelingsmøde i plejeboliger?

Svar

Det daværende Indenrigs- og Boligministerium har i 2022 afgivet et ministersvar om repræsentation i plejeboliger. Ministeriet tolker husstandsbegrebet til i plejeboliger også at omfatte ægtefæller, som ikke bor i boligen sammen med lejeren. Denne ægtefælle vil lovligt kunne deltage i og stemme på afdelingsmøderne.

 

Ministeren har også i 2022 udtalt, at pårørende, som hyppigt kommer på besøg i plejeboligen også kan deltage og stemme ved fuldmagt, hvis afdelingsmødet har vedtaget, at der kan benyttes fuldmagt.

Røgfri boliger

Spørgsmål

Kan der indføres rygeforbud i almene boliger, og hvem kan træffe denne beslutning?

Svar

Organisationsbestyrelsen kan beslutte, at boliger i et nybyggeri skal være røgfri. Rygeforbuddet indsættes som et vilkår i lejekontrakten.

 

Social og Boligstyrelsen har i 2023 udtalt, at det ikke kan udelukkes, at afdelingsmødet i eksisterende byggeri kan regulere rygning, hvis røgen skaber gener for andre beboere, fordi adfærd til gene falder indenfor rammerne af, hvad der kan reguleres i en husorden

 

Hvis et afdelingsmøde beslutter at indføre røgfri boliger i afdelingen, skal boligorganisationens bestyrelse tiltræde beslutningen, for at vilkår om røgfrihed kan tilføjes i lejekontrakten.

 

Boligorganisationen kun indføre røgfri boliger ved ny udlejning, hvor røgfriheden indsættes som vilkår for nye beboere. I forhold til eksisterende lejere, kan et sådant vilkår kun tilføjes lejekontrakten, hvis lejeren er indforstået med det.

 

Beslutningskompetence

Uanset om der er tale om nye eller eksisterende boliger har organisationsbestyrelsen beslutningskompetencen.

 

Hvis et afdelingsmøde ønsker at indføre røgfri boliger, skal organisationsbestyrelsen tiltræde beslutningen.

 

Det samme gælder, hvis afdelingsmødet ønsker at ophæve et vilkår om røgfrihed. Her bør man samtidig være opmærksom på, at ophævelse af et vilkår om røgfrihed kan være en udfordring for de beboere, der decideret har søgt et byggeri netop på grund af røgfriheden.

 

Sanktioner

Det er tvivlsomt, hvor vidtrækkende der kan sanktioneres som følge af overtrædelse af et rygeforbud i lejeaftalen. Der skal givetvis flere overtrædelser af en vis karakter til for at kunne ophæve eller opsige en beboer på grund af rygning. Der er ingen retspraksis eller direkte regulering heraf.

Deltagelse i afdelingsmødet ved genhusning

Spørgsmål

Kan en lejer, der er midlertidigt genhuset, deltage i afdelingsmødet i den afdeling, hvor vedkommende er genhuset?

Svar

Det fremgår klart af lovgivningen, at en midlertidig genhuset lejer fortsætter som lejer af den hidtidige bolig (dvs. kontraktboligen).

Det betyder, at de beboere, der er midlertidigt genhuset i en anden afdeling, hverken har ret til adgang eller til at stemme på afdelingsmødet i den afdeling, hvor de midlertidigt er genhuset. De hører stadig hjemme i deres oprindelige boligafdeling.

Søger du bolig? - Klik her