Administration og kommunikation

Digital kommunikation med beboerne

Spørgsmål

Er det muligt at kommunikere digitalt med beboerne? 

Svar

Overordnet kan kommunikation ske via Digital Post, hvis lejeren ikke er fritaget fra Digital Post.

 

Der gælder dog forskellige regler alt efter, om kommunikationen sker om forhold efter almenlejeloven eller efter normalvedtægterne.

 

Almenlejeloven

Lejeaftaler indgået 1. januar 2018 eller senere:

Der kan kommunikeres med lejer via Digital Post. Både lejer og boligorganisation har mulighed for at kræve at kommunikationen fremover ikke skal være digital med én måneds varsel.

 

Lejeaftaler indgået før 1. januar 2018

Her kan boligorganisationen mulighed for at meddele lejerne, at kommunikationen fremover vil ske digitalt. Denne meddelelse skal ske med fysisk brev.

 

De boligorganisationer, der er tilsluttet ny Digital Post, kan anvende digital kommunikation ved opsigelser (almenlejelovens § 89) og påkrav (almenlejelovens § 90 stk. 2). Hvis boligorganisationen ikke er tilknyttet ny Digital Post, skal opsigelser og påkrav sendes som fysisk brev. Lejeren kan gøre indsigelse mod brug af digital post. En sådan indsigelse kan indsendes både digitalt og ved fysisk brev.

 

Reglerne findes i almenlejelovens § 5. 

 

Normalvedtægterne
I forhold til indkaldelse til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger - som er reguleret af normalvedtægterne - er det muligt at indkalde lejere, der ikke er fritaget fra Digital Post fra offentlige afsendere.

Det kræver, at boligorganisationen har sendt et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligorganisationen fremover vil indkalde digitalt – og at boligorganisationen har ændret egne vedtægter, så de tilpasses de normalvedtægter, der trådte i kraft den 1. oktober 2019. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at sende et brev om fremtidig digital kommunikation til lejerne, da muligheden for digital kommunikation først endeligt kan effektueres, når boligorganisationens egne vedtægter er ændret.

Reglerne herom fremgår af normalvedtægter for almene boligorganisationer med almene boligafdelinger §§ 4a, 8 og 15.Gebyrer i almene boligorganisationer

Spørgsmål

Må en boligorganisation selv fastsætte forskellige gebyrer?

Svar

Boligorganisationer må kun opkræve gebyr, hvis der er hjemmel til det i lovgivningen. 

 

Nedenfor er en liste over gebyrer, som BL er blevet spurgt om gennem tiden: 

 

Opnoteringsgebyr

Kan opkræves, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

 

Ajourføringsgebyr

Kan opkræves, jf.  udlejningsbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

 

Gebyr for behandling af ansøgning om husdyrtilladelse

Der ikke er hjemmel til opkrævning af dette.

 

Gebyr for fremsendelse af påkrav (rykkergebyr)

Kan opkræves, jf. almenlejelovens § 90, stk. 2.

 

Gebyr for fogedsager 

Der er ikke hjemmel til at opkræve et særskilt gebyr for at sende sager til fogedretten. Lejeren vil dog skulle betale omkostningerne til udfærdigelse af fogedrekvisition via det tilkendte mødesalær i fogedretten.

 

Den retsafgift, som fogedretten kræver, kan kæves betalt af lejeren.

 

Gebyr for fogedsager for notering af udlæg i indskud

Der er ikke hjemmel til opkrævning af dette.

 

Gebyr for behandling af råderet

Kan opkræves jf. driftsbekendtgørelsens bilag 1, note til konto 602.

 

Det er et helt almindeligt princip, at gebyrer af denne art skal være kostægte - dvs. at gebyret skal svare til den udgift, som boligorganisationen har med at administrere den pågældende sag.

 

Gebyr for afregning af vand og varme ved fraflytning

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til et sådant gebyr.

Aflæsningen er blot en af flere opgaver i forbindelse med en fraflytning.

 

Hvis en boligorganisation har lavet aftale med en leverandør, så påvirker aftalen ikke forholdet mellem lejer og boligorganisationen.

 

Gebyrindtægter fratrækkes administrationsudgifterne

Spørgsmål

Skal antennegebyr fratrækkes administrationsbidraget, der står på konto 112?

Svar

Ja, antennegebyr skal fratrækkes administrationsbidraget.

I en almen boligadministration skal administrationsbidraget fastsættes ”kostægte” – det vil sige, at det skal fastsættes, så det kan dække de udgifter, der er forbundet med administrationen, fratrukket de lovmæssige gebyrer, som kan opkræves.

Gebyrindtægter fratrækkes altså administrationsudgifterne, før administrationsbidraget fastsættes.

De lovmæssige gebyrer, der kan opkræves, er oplistet i driftsbekendtgørelsens bilag 1, note til konto 602.

Søger du bolig? - Klik her