Administration og kommunikation

Digital kommunikation med beboerne

Spørgsmål

Er det muligt at kommunikere med beboerne via mail?

Svar

Ja, i de fleste tilfælde er det muligt at kommunikere digitalt med beboerne, hvis de ikke er fritaget fra Digital Post.

Indkaldelse til afdelingsmøde og repræsentantskabsmøde/generalforsamlinger
I forhold til indkaldelse til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger er det muligt at indkalde digitalt. Det kræver blot, at boligorganisationen har sendt et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligorganisationen fremover vil indkalde digitalt, og med orientering om muligheden for at blive fritaget herfor.

Reglerne herom fremgår af normalvedtægter for almene boligorganisationer med almene boligafdelinger §§ 4a, 8 og 15.

Anden kommunikation
I forhold til anden kommunikation med beboerne gælder følgende:

Ved lejeaftaler, som er indgået efter den 1. januar 2018, er udgangspunktet, at der kommunikeres digitalt med lejer. Både lejer og udlejer har dog ret til med én måneds varsel at kræve, at kommunikation fremover ikke skal være digital.

Ved lejeaftaler, som er indgået r den 1. januar 2018, har udlejer mulighed for at meddele lejerne, at kommunikationen fremover vil ske digitalt. 

Følgende meddelelser skal dog altid afgives med fysisk brev:


*  Udlejers opsigelse af lejeforhold (lov om leje af almene boliger § 89, stk. 1)  

* Lejerens indsigelse mod udlejers opsigelse af lejeforholdet (lov om leje af almene boliger § 89, stk. 2.)

* Påkrav/rykker for skyldig husleje (lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2.) 

Ovenstående meddelelser vil kunne afgives via ny Digital Post, når boligorganisationerne bliver tilsluttet denne postløsning.

Reglerne fremgår af almenlejelovens § 5. 

Kan en lejer gøre indsigelse mod udlejers opsigelse pr. e-mail

Spørgsmål

Kan en lejer gøre indsigelse mod boligorganisationens opsigelse af lejeforholdet pr. e-mail?

Svar

Nej det kan en lejer ikke. Så længe opsigelsen skal afgives ved fysisk brev, skal lejers indsigelse det også. 

Reglerne om formkrav til opsigelse og indsigelse fremgår af lov om leje af almene boliger § 89.

Gebyr for ansøgning om husdyrhold

Spørgsmål

Må boligorganisationen opkræve et gebyr for at udfærdige en husdyrtilladelse?

Svar

Almenlejeloven indeholder i kapitel 3 regler om lejefastsættelse og lejeregulering. Hvis udlejeren skal kunne opkræve yderligere beløb fra lejeren, kræver det, at der er hjemmel hertil.

Et lovligt gebyr er f.eks. et rykkergebyr, hvis beboeren ikke betaler husleje, da dette har hjemmel i lovgivningen.

Det vil derfor ikke være lovligt at indføre/opretholde gebyrer for f.eks. husdyrtilladelser, da der ikke findes lovhjemmel til dette.

Driftsbekendtgørelsen og  udlejningsbekendtgørelsen mv. indeholder regler om gebyrer m.v,. som boligorganisationen kan kræve.

Påkravsgebyr

Spørgsmål

Er boligorganisationen berettiget til at opkræve gebyr ved fremsendelse af påkrav?

Svar

Ja - Påkravsgebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Bestemmelsen om påkravsgebyr fremgår af lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2. 

Gebyr for fogedsager

Spørgsmål

Er det tilladt at opkræve gebyr hos beboeren, når en sag fremsendes til fogedretten?

Svar

Nej, det er ikke muligt at opkræve et egentligt gebyr i forbindelse med sagens oversendelse til fogedretten. Beboeren vil dog komme til at betale omkostningerne til udfærdigelse af fogedrekvisition gennem det tilkendte mødesalær i fogedretten. 

Der skal i øvrigt betales retsafgift til fogedretten, som vil kunne kræves betalt af beboeren.

Gebyrindtægter fratrækkes administrationsudgifterne

Spørgsmål

Skal antennegebyr fratrækkes administrationsbidraget, der står på konto 112?

Svar

Ja, antennegebyr skal fratrækkes administrationsbidraget.

I en almen boligadministration skal administrationsbidraget fastsættes ”kostægte” – det vil sige, at det skal fastsættes, så det kan dække de udgifter, der er forbundet med administrationen, fratrukket de lovmæssige gebyrer, som kan opkræves.

Gebyrindtægter fratrækkes altså administrationsudgifterne, før administrationsbidraget fastsættes.

De lovmæssige gebyrer, der kan opkræves, er oplistet i driftsbekendtgørelsens bilag 1, note til konto 602.

Gebyr for behandling af råderetssag

Spørgsmål

Er det tilladt at kræve gebyr for behandling af råderetssager, og hvor meget lyder det på?

Svar

Ja, man må gerne kræve et sådant gebyr. Gebyret fastsættes i den enkelte boligorganisation, men det er ikke alle boligorganisationer, som beregner sig gebyr for denne ydelse.

Det fremgår af driftsbekendtgørelsens bilag 1, note til konto 602, at der kan opkræves et sådant gebyr.

Det er et helt almindeligt princip, at gebyrer af denne art skal være kostægte - dvs. at gebyret skal svare til den udgift, som boligorganisationen har med at administrere den pågældende sag.

Gebyr for afregning af vand og varme ved fraflytning

Spørgsmål

Kan der kræves gebyr for aflæsning af vand og varme ved fraflytning, når et eksternt firma står for aflæsningen?

Svar

Nej, man kan ikke kræve gebyr for aflæsning af vand og varme ved fraflytning. 

Aflæsning af målere er én blandt mange andre opgaver i forbindelse med opsigelse, fraflytning og afregning. Langt de fleste opgaver i forbindelse med fraflytning udføres af boligorganisationens egne ansatte, og der opkræves ikke gebyrer hos fraflytterne for det.

At det eksterne firma opkræver et gebyr hos boligorganisationen, er et element i den aftale boligorganisationen har lavet med dem. Det vedrører ikke den enkelte beboer. 

Den juridiske begrundelse er, at der ikke findes en hjemmel i lovgivningen til at opkræve et sådant aflæsningsgebyr.

Der er ikke frihed for boligorganisationerne til selv at fastlægge, hvad der kan opkræves hos den enkelte beboer. Der kan kun opkræves det som er nævnt i loven, de såkaldt ”lovmæssige gebyrer”. Dvs. gebyrer, som er nævnt i loven eller i driftsbekendtgørelsen, udlejningsbekendtgørelsen m.v.

Søger du bolig? - Klik her