Administration og kommunikation

Digital kommunikation med beboerne

Spørgsmål

Er det muligt at kommunikere med beboerne via e-mail?

Svar

Ja, i de fleste tilfælde er det muligt at kommunikere digitalt med beboerne, hvis de ikke er fritaget fra Digital Post. Man skal dog være opmærksom på, at der gælder to forskellige regelsæt alt efter, om der kommunikeret digitalt efter almenlejeloven eller efter normalvedtægterne.

Almenlejeloven
Ved lejeaftaler, som er indgået efter den 1. januar 2018, er udgangspunktet, at der kommunikeres digitalt med lejer. Både lejer og udlejer har dog ret til med én måneds varsel at kræve, at kommunikation fremover ikke skal være digital.

Ved lejeaftaler, som er indgået før den 1. januar 2018, har udlejer mulighed for at meddele lejerne, at kommunikationen fremover vil ske digitalt, men her er der krav om, at beboerne underrettes om dette i et fysisk brev.

Herudover kan alle almene boligorganisationer, der er tilsluttet ny Digital Post, også anvende digital kommunikation ved opsigelser og påkrav – altså meddelelser efter lov om leje af almene boliger §§ 89 og § 90, stk. 2 (udlejers opsigelse af lejeforhold, lejerens indsigelse mod udlejers opsigelse af lejeforholdet og påkrav/rykker for skyldig husleje). Hvis boligorganisationen ikke er tilknyttet ny Digital Post skal opsigelser og påkrav sendes med fysisk post.

Reglerne fremgår af almenlejelovens § 5.

Normalvedtægterne
I forhold til indkaldelse til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger - som er reguleret af normalvedtægterne - er det muligt at indkalde lejere, der ikke er fritaget fra Digital Post fra offentlige afsendere.

Det kræver, at boligorganisationen har sendt et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligorganisationen fremover vil indkalde digitalt – og at boligorganisationen har ændret egne vedtægter, så de tilpasses de nye normalvedtægter, der trådte i kraft den 1. oktober 2019. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at sende et brev om fremtidig digital kommunikation til lejerne, da muligheden for digital kommunikation først endeligt kan effektueres, når boligorganisationens egne vedtægter er ændret.

Reglerne herom fremgår af normalvedtægter for almene boligorganisationer med almene boligafdelinger §§ 4a, 8 og 15.Kan en lejer gøre indsigelse mod udlejers opsigelse pr. e-mail

Spørgsmål

Kan en lejer gøre indsigelse mod boligorganisationens opsigelse af lejeforholdet pr. e-mail?

Svar

Nej det kan en lejer ikke. Så længe opsigelsen skal afgives ved fysisk brev, skal lejers indsigelse det også. 

Reglerne om formkrav til opsigelse og indsigelse fremgår af lov om leje af almene boliger § 89.

Gebyr for ansøgning om husdyrhold

Spørgsmål

Må boligorganisationen opkræve et gebyr for at udfærdige en husdyrtilladelse?

Svar

Almenlejeloven indeholder i kapitel 3 regler om lejefastsættelse og lejeregulering. Hvis udlejeren skal kunne opkræve yderligere beløb fra lejeren, kræver det, at der er hjemmel hertil.

Et lovligt gebyr er f.eks. et rykkergebyr, hvis beboeren ikke betaler husleje, da dette har hjemmel i lovgivningen.

Det vil derfor ikke være lovligt at indføre/opretholde gebyrer for f.eks. husdyrtilladelser, da der ikke findes lovhjemmel til dette.

Driftsbekendtgørelsen og  udlejningsbekendtgørelsen mv. indeholder regler om gebyrer m.v,. som boligorganisationen kan kræve.

Påkravsgebyr

Spørgsmål

Er boligorganisationen berettiget til at opkræve gebyr ved fremsendelse af påkrav?

Svar

Ja - Påkravsgebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Bestemmelsen om påkravsgebyr fremgår af lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2. 

Gebyr for fogedsager

Spørgsmål

Er det tilladt at opkræve gebyr hos beboeren, når en sag fremsendes til fogedretten?

Svar

Nej, det er ikke muligt at opkræve et egentligt gebyr i forbindelse med sagens oversendelse til fogedretten. Beboeren vil dog komme til at betale omkostningerne til udfærdigelse af fogedrekvisition gennem det tilkendte mødesalær i fogedretten. 

Der skal i øvrigt betales retsafgift til fogedretten, som vil kunne kræves betalt af beboeren.

Gebyrindtægter fratrækkes administrationsudgifterne

Spørgsmål

Skal antennegebyr fratrækkes administrationsbidraget, der står på konto 112?

Svar

Ja, antennegebyr skal fratrækkes administrationsbidraget.

I en almen boligadministration skal administrationsbidraget fastsættes ”kostægte” – det vil sige, at det skal fastsættes, så det kan dække de udgifter, der er forbundet med administrationen, fratrukket de lovmæssige gebyrer, som kan opkræves.

Gebyrindtægter fratrækkes altså administrationsudgifterne, før administrationsbidraget fastsættes.

De lovmæssige gebyrer, der kan opkræves, er oplistet i driftsbekendtgørelsens bilag 1, note til konto 602.

Gebyr for behandling af råderetssag

Spørgsmål

Er det tilladt at kræve gebyr for behandling af råderetssager, og hvor meget lyder det på?

Svar

Ja, man må gerne kræve et sådant gebyr. Gebyret fastsættes i den enkelte boligorganisation, men det er ikke alle boligorganisationer, som beregner sig gebyr for denne ydelse.

Det fremgår af driftsbekendtgørelsens bilag 1, note til konto 602, at der kan opkræves et sådant gebyr.

Det er et helt almindeligt princip, at gebyrer af denne art skal være kostægte - dvs. at gebyret skal svare til den udgift, som boligorganisationen har med at administrere den pågældende sag.

Gebyr for afregning af vand og varme ved fraflytning

Spørgsmål

Kan der kræves gebyr for aflæsning af vand og varme ved fraflytning, når et eksternt firma står for aflæsningen?

Svar

Nej, man kan ikke kræve gebyr for aflæsning af vand og varme ved fraflytning. 

Aflæsning af målere er én blandt mange andre opgaver i forbindelse med opsigelse, fraflytning og afregning. Langt de fleste opgaver i forbindelse med fraflytning udføres af boligorganisationens egne ansatte, og der opkræves ikke gebyrer hos fraflytterne for det.

At det eksterne firma opkræver et gebyr hos boligorganisationen, er et element i den aftale boligorganisationen har lavet med dem. Det vedrører ikke den enkelte beboer. 

Den juridiske begrundelse er, at der ikke findes en hjemmel i lovgivningen til at opkræve et sådant aflæsningsgebyr.

Der er ikke frihed for boligorganisationerne til selv at fastlægge, hvad der kan opkræves hos den enkelte beboer. Der kan kun opkræves det som er nævnt i loven, de såkaldt ”lovmæssige gebyrer”. Dvs. gebyrer, som er nævnt i loven eller i driftsbekendtgørelsen, udlejningsbekendtgørelsen m.v.

Søger du bolig? - Klik her