Udviklingsplaner

Hvem skal beslutte en udviklingsplan

Spørgsmål

Vores boligorganisation og afdelingsbestyrelse oplyser, at udviklingsplanen (for vores omdannelsesområde) ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at planen i første omgang skal godkendes af kommunen samt boligorganisationens repræsentantskab og efterfølgende af boligministeren. Er det korrekt? Og kan BL henvise til lovtekst eller anden dokumentation?

Svar

Det er helt korrekt, at udviklingsplanen for et omdannelsesområde (tidligere kaldet hårdt ghettoområde) ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at den skal godkendes af boligorganisationens øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen – og dernæst indsendes til Bolig- og Planstyrelsen til ministerens godkendelse.

Boligorganisationen skal dog orientere de relevante afdelingsbestyrelser senest samtidig med indsendelse til styrelsen. Det fremgår af bekendtgørelsen om fysisk forandring af hårde ghettoområder § 9, stk. 4 og 5. Reglerne uddybes i Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder (retsinformation.dk) 

Styrelsen har desuden i vejledning om udarbejdelse af udviklingsplaner understreget, at det ikke er et krav, at udviklingsplanen godkendes på et afdelingsmøde, men at boligorganisationen og kommunalbestyrelsen nøje bør overveje, hvordan de sikrer, at beboerne er informeret om udviklingsplanens indhold, da man må forvente, at beboerne naturligvis vil være meget interesseret i planens indhold.

Læs mere om Ghettoplanen

Oversigt over alle udviklingsplaner

Spørgsmål

Findes der en oversigt over udviklingsplanerne for omdannelsesområderne (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)?

Svar

Dispensationer og udviklingsplaner for omdannelsesområderne offentliggøres på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside: Udviklingsplaner (trafikstyrelsen.dk)

Afstemning i boligorganisationen

Spørgsmål

Kan repræsentantskabet i en boligorganisation kan delegere beslutningskompetence til organisationsbestyrelsen i forhold til dispensationer og udviklingsplaner?

Svar

Nej - der er ikke lovhjemmel til at delegere kompetencen. Det er repræsentantskabet, som skal træffe beslutningerne.

Afstemning i kommunalbestyrelsen

Spørgsmål

Kan kommunalbestyrelsen delegere sin beslutningskompetence?

Svar

Nej - der er heller ikke lovhjemmel til at delegere kompetencen på det kommunale område.

Oprykningsret og kommunal anvisning

Spørgsmål

Går oprykningslistereglerne foran kommunal boliganvisning i boligområder, hvor kommunen har 100% anvisning?

Svar

Kommunal anvisning kommer som udgangspunkt før oprykningsventelisten, men det afhænger hvilke udlejeningsaftaler der er indgået med kommunen.

Reduktion af familieboliger i forhold til allerede eksisterede helhedsplaner

Spørgsmål

I lov om almene boliger § 96 stk. 3 fremgår, at Landsbyggefonden skal betinge støtte af, at der sker reduktion af familieboliger i henhold til udviklingsplanen. Kan det få betydning for allerede igangsatte boligsociale helhedsplaner?

Svar

Når udviklingsplanen bliver til en helhedsplan, så er Landsbyggefonden nødt at til at betinge støtte af nedbringelse af familieboliger, som det fremgår af udviklingsplanen. Hvis der i forvejen var en helhedsplan i området, skal nye helhedsplan sammentænkes med den allerede igangsatte helhedsplan. Landsbyggefonden kan redegøre nærmere for sammenhænge og betingelser.

Kan udviklingsplaner splittes op i flere helhedsplaner?

Spørgsmål

I vores boligforening er der stor modstand mod nedrivningerne – kan vi splitte udviklingsplanen op til helhedsplaner, så der bliver én afstemning om nedrivningerne og en anden afstemning om de øvrige tiltag i udviklingsplanen?

Svar

Nej det kan ikke lade sig gøre at skille tingene ad på den måde. Når der er udarbejdet en udviklingsplan for et område, så kan der ikke godkendes nogen form for helhedsplan, hvis ikke den plan indeholder nedbringelse af antallet af familieboliger i overensstemmelse med udviklingsplanen.

Søger du bolig? - Klik her