Udviklingsplaner

Hvem skal beslutte en udviklingsplan

Spørgsmål

Vores boligorganisation og afdelingsbestyrelse oplyser, at udviklingsplanen (for vores hårde ghettoområde) ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at planen i første omgang skal godkendes af kommunen samt boligorganisationens repræsentantskab og efterfølgende af boligministeren. Er det korrekt? Og kan BL henvise til lovtekst eller anden dokumentation?

Svar

Det er helt korrekt, at udviklingsplanen for et ghettoområde ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at den skal godkendes af boligorganisationens øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen – og dernæst indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til ministerens godkendelse. Boligorganisationen skal dog orientere de relevante afdelingsbestyrelser senest samtidig med indsendelse til styrelsen. Det fremgår af bekendtgørelsen om fysisk forandring af hårde ghettoområder § 9, stk. 4 og 5.
Styrelsen har desuden i et notat om udarbejdelse af udviklingsplaner understreget, at det ikke er et krav, at udviklingsplanen godkendes på et afdelingsmøde , men at boligorganisationen og kommunalbestyrelsen nøje bør overveje, hvordan de sikrer, at beboerne er informeret om udviklingsplanens indhold, da man må forvente, at beboerne naturligvis vil være meget interesseret i planens indhold.

 

Læs mere om Ghettoplanen

Oversigt over alle udviklingsplaner

Spørgsmål

Findes der en oversigt over udviklingsplanerne for de 15 hårde ghettoområder?

Svar

Dispensationer og udviklingsplaner for de hårde ghettoområder offentliggøres på Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens hjemmeside.

Afstemning i boligorganisationen

Spørgsmål

Kan repræsentantskabet i en boligorganisation kan delegere beslutningskompetence til organisationsbestyrelsen i forhold til dispensationer og udviklingsplaner?

Svar

Nej - der er ikke lovhjemmel til at delegere kompetencen. Det er repræsentantskabet, som skal træffe beslutningerne.

Afstemning i kommunalbestyrelsen

Spørgsmål

Kan kommunalbestyrelsen delegere sin beslutningskompetence?

Svar

Nej - der er heller ikke lovhjemmel til at delegere kompetencen på det kommunale område.

Oprykningsret og kommunal anvisning

Spørgsmål

Går oprykningslistereglerne foran kommunal boliganvisning i boligområder, hvor kommunen har 100% anvisning?

Svar

Kommunal anvisning kommer som udgangspunkt før oprykningsventelisten, men det afhænger hvilke udlejeningsaftaler der er indgået med kommunen.

Reduktion af familieboliger i forhold til allerede eksisterede helhedsplaner

Spørgsmål

I lov om almene boliger § 96 stk. 3 fremgår, at Landsbyggefornden skal betinge støtte af, at der sker reduktion af familieboliger i henhold til udviklingsplane. Kan det få betydning for allerede igangsatte boligsociale helhedsplaner?

Svar

Når udviklingsplanen bliver til en helhedsplan, så er Landsbyggefonden nødt at til at betinge støtte af nedbringelse af familieboliger, som det fremgår af udviklingsplanen. Den nye helhedsplan skal sammentænkes med den allerede igangsatte helhedsplan. Det vil være Landsbyggefonden, som kan redegøre nærmere for dette.

Søger du bolig? - Klik her