Udlejning

Tab af leje ved afvisning efter LAB § 51 c

Spørgsmål

Hvem bærer tomgangslejen i forbindelse med kombineret udlejning efter LAB § 51 c, hvorefter en boligorganisation pr. 1. juli 2019 skal afvise boligsøgende på overførselsindskomster, som ikke allerede har en bolig i afdelingen?

Svar

Det er boligorganisationen, der betaler tomgangslejen.Det fremgår ikke direkte af lovgivningen, men i lovens bemærkninger står, at i praksis må boligorganisationen forespørge kommunen om en boligsøgende modtager de særlige ydelser, og at denne praksis skal ske hurtigt for at indgå tomgang i længere tid end højst nødvendigt - altså underforstået at det vil belaste boligorganisationen, hvis den ikke modtager et hurtigt svar fra kommunen.

 

Læs mere om Ghettoplanen

Oplysninger om at boligsøgende tidligere har fået opsag eller ophævet et lejeforhold

Spørgsmål

Afvisning af boligsøgende kan ske, hvis den pågældende eller et medlem af husstanden inden for en periode på to år har fået opsagt/ophævet lejemålet i en anden boligorganisation (eller en kommunal bolig). Det fremgår af udlejningsbekendtgørelsens § 28. Hvordan skal boligorganisationerne kunne administrere disse oplysninger boligorganisationerne imellem og eventuelt mellem boligorganisation og kommunen?

Svar

Der er ved vedtagelsen af reglerne ikke vedtaget nogen regulering af, hvordan boligorganisationerne (eller boligorganiation og kommune) skal håndtere oplysninger om beboere, som er blevet opsagt/ophævet fra deres bolig – hvordan de kan videregives og hvordan de kan modtages.

Det er dog angivet i lov om almene boliger §63 e, at boligorganisationerne/kommune alene vil kunne videregive oplysninger om navn og adresse på lejeren eller medlem af dennes husstand samt oplysning om, at opsigelse/ophævelsen er sket efter § 85, stk. 1 eller § 90, stk. 1 i almenlejeloven. Den nærmere årsag til opsigelsen/ophævelsen må ikke angives. Videregivelsen af oplysninger forudsættes anset som nødvendig for at styrke den tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde. Da der er tale om håndtering af personoplysninger, skal håndteringen af personoplysningerne ske i overensstemmelse med gældende persondataregler.

Forudsætningen må være at boligorganisationerne (og eventuelt kommunen) i et boligområde finder en fælles løsning, der kan rummes indenfor ovennævnte retningslinjer.

Tab af leje ved afvisning efter LAB § 51 b

Spørgsmål

Hvis kommunen fastsætter kriterier efter lov om almene boliger § 51b, der medfører tomgang og dermed lejetab, er det så kommunen, der skal kompensere for det økonomiske tab eller er det boligforeningen?

Svar

Hvis boligerne ikke kan lejes ud efter kriterierne, og kommunen aftaler med boligorganisationen at boligerne kan stå tomme (i op til 12 måneder), så aftaler kommmunen og boligorganisationen, hvordan tomgangslejen skal fordeles. Boligafdelingen må ikke belastes af lejetabet.

Oplysninger om boligsøgendes indkomstforhold

Spørgsmål

Hvordan undersøger boligselskabet om en boligsøgende er på fx overførselsindkomst, og derfor skal afvises efter LAB § 51 c? Og hvordan forholder boligselskabet sig efterfølgende til disse oplysninger i forhold til persondataforordningen?

Svar

I praksis skal boligorganisationen forespørge kommunen om, hvorvidt en boligsøgende modtager de særlige ydelser, og at denne praksis skal ske hurtigt for at indgå tomgang i længere tid end højst nødvendigt og skal iagttage de gældende persondataregler.Der er ikke udarbejdet retninglinjer fra ministeriet herom, og i praksis må den enkelte boligorganisation aftaler nærmere med kommunen, hvordan samarbejdet skal foregå.

Krav om straffeattest

Spørgsmål

Kan kommunen - ligesom de almene boligorganisationer - også kræve straffeattest efter udlejningsbekendtgørelsens § 29?

Svar

Boligorganisationen kan kræve, at en boligsøgende fremlægger en straffeattest før indgåelse af kontrakten, hvis der er tale om et udsat område. Det fremgår direkte af udlejningsbekendtgørelsens § 29. Boligorganisation kan også i andre boligområder bede om en straffeattest, hvis det vurderes konkret at være nødvendigt i det pågældende boligområde. Det har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udtalt. Boligorganisationen kan dog ikke selv rekvirere attesten, men kan kræve, at den boligsøgende selv fremlægger en straffeattest. Det sker efter § 11 i bekendtgørelse om behandling af personoplysning i Det centrale Kriminalregister.

Kommunen kan efter denne bestemmelse ikke kræve straffeattest.

Rækkefølgen af udlejningsværktøjer

Spørgsmål

Hvor mange udlejningsregler kan tages i brug på samme tid og i samme afdeling, og er der nogen prioritetsrækkefølge?

Svar

Man kan godt anvende flere udlejningsværktøjer samtidig i samme afdeling – og i forhold til hvad der kommer først, gælder helt overordnet:

Genhusning for ghettoområder kommer først – der er ikke tale om en ny udlejning, men om at finde boliger til eksisterende lejere.

Kommunalanvisning efter LAB § 59, stk. 1 og stk. 2 samt inklusionsboliger kommer før annoncering efter LAB § 60 a – og kan kombineres med fleksible udlejningsaftaler, kombineret udlejning, fortrinsrettigheder og oprykningsventelisten.

Der er ikke i lovgivningen beskrevet nærmere helt præcist, hvilke værktøjer der kommer før andre.

Nægte kommunal anvisning

Spørgsmål

Er der nogen mulighed for, at boligorganisationer, som har boligafdelinger i en kommune med kombineret udlejning i en eller flere afdelinger, kan undslå sig at stille boliger til rådighed til kommunal anvisning?

Svar

Boligorganisation kan som udgangspunkt ikke nægte kommunen at anvise efter lov om almene 59, stk.1 (medmindre boligorganisationen har en afvisningsgrund efter udlejningsbekendtgørelsen) – men det er i lov om almene boliger § 59, stk. 6 fastsat, at kommunen ikke må anvise bestemte boligsøgende i udsatte områder, og hvis kommunen ikke overholder denne, så må boligorganisationen afvise med henvisning til denne bestemmelse.

Søger du bolig? - Klik her