Sociale klausuler

Sociale Klausuler

En social klausul om personer under oplæring anvendes til at stille krav om lærepladser o.l.. Tilsvarende kan man anvende beskæftigelsesklausuler hvis man ønsker at sikre flere jobs til udsatte borgere i byggeriet.

 

Sociale klausuler forudsætter ikke en aftale med entreprenøren, men er krav, som bygherren stiller, og som entreprenøren forpligter sig til ved at påtage sig opgaven.

Klausultekster til arbejds-, lærlinge- og beskæftigelsesklausuler
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udgivet et paradigmesæt for samfundsansvar. Heri findes klausul-tekster, til arbejds-, lærlinge- og beskæftigelsesklausuler, som kan tilpasses og anvendes i jeres eget kontraktmateriale. 

 

Hos Bygherrerforeningen findes også redskaber, som kan hjælpe jer med at formulere jeres krav i udbud og kontrakter. 

Reglerne for anvendelsen af sociale klausuler

Reglerne for anvendelsen af sociale klausuler

Folketinget har den. 9. juni 2022 vedtaget ændringer til udbudsloven og tilbudsloven. Ændringerne indebærer, at der fremover skal stilles krav i kontrakten om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af offentlige kontrakter. Dette gælder både ved anvendelse af udbudsloven og tilbudsloven.

Bekendtgørelse efter Udbudslovens § 176, stk. 4 er pt. i høring. Ifølge den foreløbige bekendtgørelse er de offentlige kontrakter, som er omfattet:

 

 • Bygge- og anlægskontrakter, som udføres i Danmark, som har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering.
 • Tjenesteydelseskontrakter om reparations- og vedligeholdelsestjenester, installationstjenester, transporttjenester (ikke affaldstransport) eller rengøring, som har en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr. og en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering og hvor arbejdet udføres i Danmark.

 

En social klausul om anvendelse af personer under oplæring er altså et kontraktvilkår, som boligorganisationen skal stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter.

 

Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal anvende lærlinge/elever i opgaveløsningen. Ved lærling/elever forstås en arbejdstager, som leverandøren eller dennes underleverandør indgår/ har indgået en uddannelsesaftale om et uddannelsesforløb med.

 

Kilde:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud”, 2018 – hvortil der henvises for en mere detaljeret gennemgang.
Bekendtgørelse om krav om anvendelse af personer under oplæring i offentlige kontrakter

Betingelserne for at anvende en social klausul

Betingelserne for at anvende en social klausul

Boligorganisationen kan lovligt (skal) stille krav (kontraktvilkår) om, at leverandøren ansætter en eller flere personer under oplæring til udførelse af opgaven. Kontraktvilkåret er ikke et af de elementer, som tilbudsgiverne kan konkurrere om. Det vil sige, at vilkåret gælder uanset hvilken leverandør, der vinder opgaven. Hvis en tilbudsgiver ikke accepterer vilkåret, fx ved at tage forbehold, er tilbuddet ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er dermed ukonditionsmæssigt. Ordregiver er i givet fald som udgangspunkt forpligtet til at afvise ansøgningen/tilbuddet.

 

Der er en forudsætning, at vilkåret:

 1. overholder EU-regler og grundlæggende principper
 2. er knyttet til kontraktens udførelse
 3. er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne

 

Essensen af betingelserne er, at ordregiver alene må stille krav om ansættelse af elever til brug for leverandørens udførelse af den konkrete opgave, og kravet skal være rimeligt (proportionalt) i forhold til opgaven. Samtidig skal ordregiver acceptere, at leverandøren kan ansætte elever fra et andet EU/EØS-land, som er omfattet af en ordning med et uddannelsesmæssigt formål.

 

Nedenfor er de tre betingelser nærmere beskrevet.

 

1. Vilkåret skal overholde EU-regler og grundlæggende principper

Det er en betingelse, at klausulen overholder EU-rettens principper om proportionalitet, ikke-diskrimination og ligebehandling
(TEUF - Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde).

 

Med andre ord skal kravet til leverandøren være rimeligt i forhold til den udbudte opgave. Forpligtelsen til at ansætte elever skal dermed vurderes i forhold til den opgave, som ordregiver udbyder. I vurderingen skal ordregiver inddrage følgende forhold:

 • Er kravet om elever relevant i forhold til de arbejdsopgaver kontrakten indeholder?
 • En klausul om ansættelse af elever må ikke forpligte leverandøren i længere tid, end den udbudte kontrakts løbetid. Løber kontrakten eksempelvis 10 måneder, må ordregiver ikke stille krav om ansættelse af en elev i to år. 
 • Hvis den udbudte opgave vurderes egnet til en klausul om ansættelse af elever, skal antallet af elever der kræves beskæftiget under kontraktens udførelse være proportional med opgavens art og størrelse.  Kontraktværdien og den samlede lønsum kan være gode indikatorer for, hvor mange medarbejdere, der kræves for at løse opgaven.
 • Som en tommelfingerregel kan tages udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 pct. elever af det samlede timetal for faglærte på opgaven. Rådgiver og den lokale erhvervsskole kan hjælpe med at fastsætte det konkrete krav. 
 • Vilkåret må ikke diskriminere leverandører eller arbejdstagere fra andre medlemslande. Det vil derfor også være ulovligt at stille krav om ansættelse af elever fra en bestemt erhvervsskole eller geografisk område. Leverandøren skal frit kunne ansætte elever fra ethvert EU/EØS-land, som er omfattet af en uddannelsesordning svarende til den ordning, som søges fremmet med klausulen.
 • Kravet skal formuleres uafhængigt af danske ordninger. Konkret betyder det, at den pågældende uddannelsesordning skal beskrives på en sådan måde, at det kan læses og forstås selvstændigt uden kendskab til den pågældende danske uddannelsesordning. Samtidig skal ordregiver udtrykkeligt anføre, at leverandører fra andre EU/EØS-lande kan opfylde klausulen ved at anvende elever fra. En klausul må ikke fastsætte, at små virksomheder vil kunne nøjes med at ansætte færre elever end en stor virksomhed.

 

2. Den sociale klausul skal være knyttet til kontraktens udførelse.

En social klausul er ikke knyttet til udførelsen af kontrakten, hvis den fx fastsætter:

 • At en bestemt andel af leverandørens ansatte totalt set skal være elever.
 • At leverandøren allerede skal have oprettet et antal/en andel praktikpladser i virksomheden for at komme i betragtning.
 • At leverandøren skal oprette et antal/en andel praktikpladser i forbindelse med udførelse af andre opgaver i virksomheden.

 

3. Vilkåret skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne

Det følger af udbudsdirektivet, at en social klausul skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.  Om formulering af vilkår med eksempler se kapitel 4 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

 

Oprettelse: 18.11.2020 | Sidst opdateret: 30.09.2022

Sideansvarlig: Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her