Sociale klausuler eller frivillige partnerskaber?

Hvad er den rigtige løsning for jer/lokalt?

Der er to forskellige metoder hvormed man kan arbejde med lærepladser og beskæftigelsesfremme på byggesagen.

 

 • Frivillige partnerskaber, som er et formaliseret samarbejde mellem boligorganisation og entreprenører og fx erhvervsskoler, jobcentre mv. om lærepladser og beskæftigelsesrettede tiltag.

 

 • Sociale klausuler (uddannelsesklausuler) som er et kontraktvilkår, som er indskrevet i kontraktforholdet mellem bygherre/boligorganisation og entreprenør/leverandør, om hvor mange lærepladser entreprenøren skal stille med på den konkrete sag​.

Frivillige partnerskaber

Frivillige partnerskaber er særligt egnet til at løfte uddannelses- og beskæftigelsesdagsordenen i boligområder med et stort by-strategisk potentiale. Det vil sige områder hvor uddannelses- og beskæftigelsesniveauet er lavere end landsgennemsnittet.

 

 • I boligområder, hvor der er et behov for at fremme uddannelse og beskæftigelse for lokale unge, vil partnerskabet ofte være en fordel, fordi det tillader, at man fokuserer indsatsen lokalt, idet de ikke er underlagt juridiske begrænsninger i samme omfang som klausulerne.

 • Partnerskabet som begreb sender et signal om, at det er et fælles projektet mellem bygherrer og entreprenør. Det kan give en mere konstruktiv og fleksibel samarbejdsrelation.

 • I perioder, hvor arbejderne på byggepladsen ikke giver grundlag for mange lærepladser, f.eks. ved nedrivning, kan parterne aftale andre former for beskæftigelsesfremmende indsatser, f.eks. fritidsjobs eller virksomhedspraktik.

 • Det kan skabe direkte værdi i form af færre udgifter forbundet med hærværk i de boligområder, som renoveres, og kan styrke relationen mellem boligorganisation, entreprenører og beboere. Case: Al2bolig

Udbudstekst til partnerskaber

Udbudstekst til partnerskaber

Selvom partnerskaber om uddannelse og beskæftigelse er baseret på frivillighed, er det en god idé at skrive indsatsen ind i jeres udbud. Dermed er entreprenøren forberedt på, at I ønsker at arbejde med indsatsen, når kontrakten er indgået.

Udbudsteksten er formuleret således, at der er tale om en frivillig aftale, dog med det krav, at entreprenøren deltager i et møde om indsatsen, når kontrakten er indgået.
Teksten skrives ind i henholdsvis Udbudsbekendtgørelsen, Byggesagsskrivelsen og den endelige kontrakt.


Frivilligt partnerskab om uddannelse og beskæftigelse

BL – Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etableringen af lærepladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afdelinger i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i almene boligområder.
Se aftale. [Aftale mellem BL og Dansk Byggeri som bilag]

XX ser gerne, at der etableres et partnerskab med den vindende entreprenør.

Entreprenøren er derfor senest XX uger efter kontraktindgåelse forpligtet til at deltage i et indledende møde med bygherren om muligheden for at etablere lærepladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen.

Ved indgåelse af aftale med bygherren om etablering af lærepladser og midlertidige jobfunktioner fastsættes et fælles mål for indsatsen, herunder indsatsens organisering, opfølgning og evaluering.

Muligheden for at etablere lærepladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen herom indgår ikke som led i udvælgelses- eller tildelingskriterierne under udbuddet, og vil derfor ikke indgå i bygherrens/ordregivers vurdering af entreprenørens tilbud.

Roller og ansvar i partnerskaber

Roller og ansvar i partnerskaber

I skal påtage jer ansvaret for at bringe de relevante aktører sammen og for igennem hele byggesagen at fastholde et fokus på indsatsen, følge op og evaluere.

 

En af jeres vigtigste opgaver er, at motivere rådgiver og entreprenører. De skal overbevises om, at der er fordele ved at indgå i partnerskabet. Det er entreprenørerne, der i sidste ende skal åbne deres virksomheder og løfte den økonomiske byrde ved at ansætte en lærling eller have en ledig i job med løntilskud eller lignende. Processen skal være nem og uden administrative forhindringer for dem. Det skal I hjælpe dem med.

 

Det er dog ikke jer, der skal løfte opgaven alene. Det skal de institutioner, der i forvejen har et ansvar for at finde lærepladser og sikre beskæftigelse; nemlig erhvervsskolerne, jobcentret og entreprenørerne og eventuelle andre lokale aktører.

Sociale Klausuler

En social klausul om lærlinge er nyttige, hvis man ønsker at stille et generelt krav om lærepladser. Tilsvarende kan man anvende beskæftigelsesklausuler hvis man ønsker at sikre flere jobs til udsatte borgere i byggeriet.

 

 • Sociale klausuler om lærlinge kræver ikke en aftale med entreprenøren, men er et krav om lærepladser, som bygherren stiller og entreprenøren forpligter sig til.

 • Sociale klausuler kan være nyttige i forbindelse med nybyggeri eller renovering af boligområder, hvor der ikke er særligt lokalt behov for at fremme uddannelse og beskæftigelse, men hvor man trods det ønsker at stille et generelt lærlinge- eller beskæftieglseskrav.

 

Klausultekster til arbejds-, lærlinge- og beskæftigelsesklausuler
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udgivet et paradigmesæt for samfundsansvar. Heri findes klausul-tekster, til arbejds-, lærlinge- og beskæftigelsesklausuler, som kan tilpasses og anvendes i jeres eget kontraktmateriale.  

Reglerne for anvendelsen af sociale klausuler

Reglerne for anvendelsen af sociale klausuler

Efter almenboliglovens § 107a, der blev indsat ved lov 224 af 3. marts 2015 kan almene boligorganisationer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser vælge at anvende sociale klausuler om uddannelses- og lærepladsaftaler.  

 

En social klausul om uddannelses- og lærepladsaftaler er et kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter.

 

Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte lærlinge/elever i opgaveløsningen. Ved lærling/elever forstås en arbejdstager, som leverandøren eller dennes underleverandør indgår/ har indgået en uddannelsesaftale om et uddannelsesforløb med.

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud”, 2018 – hvortil der henvises for en mere detaljeret gennemgang.

Betingelserne for at anvende en social klausul

Betingelserne for at anvende en social klausul

Boligorganisationen kan lovligt stille krav (kontraktvilkår) om, at leverandøren ansætter en eller flere elever til udførelse af opgaven. Kontraktvilkåret er ikke et af de elementer, som tilbudsgiverne kan konkurrere om. Det vil sige, at vilkåret gælder uanset hvilken leverandør, der vinder opgaven. Hvis en tilbudsgiver ikke accepterer vilkåret, fx ved at tage forbehold, er tilbuddet ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er dermed ukonditionsmæssigt. Ordregiver er i givet fald som udgangspunkt forpligtet til at afvise ansøgningen/tilbuddet.

 

Der er en forudsætning, at vilkåret:

 1. overholder EU-regler og grundlæggende principper
 2. er knyttet til kontraktens udførelse
 3. er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne

 

Essensen af betingelserne er, at ordregiver alene må stille krav om ansættelse af elever til brug for leverandørens udførelse af den konkrete opgave, og kravet skal være rimeligt (proportionalt) i forhold til opgaven. Samtidig skal ordregiver acceptere, at leverandøren kan ansætte elever fra et andet EU/EØS-land, som er omfattet af en ordning med et uddannelsesmæssigt formål.

 

Nedenfor er de tre betingelser nærmere beskrevet.

 

1. Vilkåret skal overholde EU-regler og grundlæggende principper

Det er en betingelse, at klausulen overholder EU-rettens principper om proportionalitet, ikke-diskrimination og ligebehandling
(TEUF - Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde).

 

Med andre ord skal kravet til leverandøren være rimeligt i forhold til den udbudte opgave. Forpligtelsen til at ansætte elever skal dermed vurderes i forhold til den opgave, som ordregiver udbyder. I vurderingen skal ordregiver inddrage følgende forhold:

 • Er kravet om elever relevant i forhold til de arbejdsopgaver kontrakten indeholder?
 • En klausul om ansættelse af elever må ikke forpligte leverandøren i længere tid, end den udbudte kontrakts løbetid. Løber kontrakten eksempelvis 10 måneder, må ordregiver ikke stille krav om ansættelse af en elev i to år. 
 • Hvis den udbudte opgave vurderes egnet til en klausul om ansættelse af elever, skal antallet af elever der kræves beskæftiget under kontraktens udførelse være proportional med opgavens art og størrelse.  Kontraktværdien og den samlede lønsum kan være gode indikatorer for, hvor mange medarbejdere, der kræves for at løse opgaven.
 • Som en tommelfingerregel kan tages udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 pct. elever af det samlede timetal for faglærte på opgaven. Rådgiver og den lokale erhvervsskole kan hjælpe med at fastsætte det konkrete krav. 
 • Vilkåret må ikke diskriminere leverandører eller arbejdstagere fra andre medlemslande. Det vil derfor også være ulovligt at stille krav om ansættelse af elever fra en bestemt erhvervsskole eller geografisk område. Leverandøren skal frit kunne ansætte elever fra ethvert EU/EØS-land, som er omfattet af en uddannelsesordning svarende til den ordning, som søges fremmet med klausulen.
 • Kravet skal formuleres uafhængigt af danske ordninger. Konkret betyder det, at den pågældende uddannelsesordning skal beskrives på en sådan måde, at det kan læses og forstås selvstændigt uden kendskab til den pågældende danske uddannelsesordning. Samtidig skal ordregiver udtrykkeligt anføre, at leverandører fra andre EU/EØS-lande kan opfylde klausulen ved at anvende elever fra. En klausul må ikke fastsætte, at små virksomheder vil kunne nøjes med at ansætte færre elever end en stor virksomhed.

 

2. Den sociale klausul skal være knyttet til kontraktens udførelse.

En social klausul er ikke knyttet til udførelsen af kontrakten, hvis den fx fastsætter:

 • At en bestemt andel af leverandørens ansatte totalt set skal være elever.
 • At leverandøren allerede skal have oprettet et antal/en andel praktikpladser i virksomheden for at komme i betragtning.
 • At leverandøren skal oprette et antal/en andel praktikpladser i forbindelse med udførelse af andre opgaver i virksomheden.

 

3. Vilkåret skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne

Det følger af udbudsdirektivet, at en social klausul skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.  Om formulering af vilkår med eksempler se kapitel 4 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

 

Oprettelse: 18.11.2020 | Sidst opdateret: 17.01.2022

Sideansvarlig: Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her