Sociale klausuler

Sociale Klausuler

”Sociale klausuler” er en samlebetegnelse for de kontraktvilkår, som ordregiver kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. De er kendetegnet ved, at de ikke viser sig i selve kontraktgenstanden, byggeriet eller tjenesteydelsen, men derimod varetager sociale hensyn i processen. Herunder er klausuler om oplæring (uddannelse og beskæftigelse).

Det fremgår af almenboliglovens § 107 a, at almene boligorganisationer, i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser kan anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Men fra 1. juli 2022 har det også været et krav i udbudslovens § 176, stk. 2, at ordregivere skal indføre krav i kontrakten om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af offentlige kontrakter.

Udbudslovens § 176, stk. 2 stiller krav om, at ordregivere skal indføre krav i
kontrakten om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af offentlige kontrakter.


Dette gælder også for almene boligorganisationer. Der stilles dog ikke, i udbudsloven, krav om hvor mange personer under oplæring der skal anvendes. Det rammesættes derimod af landsbyggefondens regulativ om støtte §1, stk. 3 

 

Klausultekster til sociale klausuler
BL har fået udarbejdet et udkast til en klausul, som indeholder objektivt og gennemsigtigt formuleret vilkår, som i praksis betyder, at tilbudsgiveren alene kan anvende lærlinge eller noget, der svarer hertil i andre landes uddannelsesordninger. Klausulen kan downloades her.

Hos Bygherrerforeningen findes også redskaber, som kan hjælpe jer med at formulere jeres krav i udbud og kontrakter. 

 

For uddybning af spørgsmålet om, hvorvidt det er foreneligt med udbudsloven og den bagvedliggende EU-ret at stille krav om anvendelse af lærlinge i forbindelse med udbud omfattet af udbudsloven henvises til: BL informerer 0524  - Lærlingeklausuler og lovkrav om anvendelse af personer under oplæring.Reglerne for anvendelsen af sociale klausuler

Reglerne for anvendelsen af sociale klausuler

Folketinget har den. 9. juni 2022 vedtaget ændringer til udbudsloven og tilbudsloven. Ændringerne indebærer, at der fremover skal stilles krav i kontrakten om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af offentlige kontrakter. Dette gælder både ved anvendelse af udbudsloven og tilbudsloven

 

Erhvervsministeriet har i Bekendtgørelse om krav om anvendelse af personer under oplæring, præciseret, at kravet gælder i;

 • Bygge- og anlægskontrakter, som udføres i Danmark, som har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering og har en kontraktværdi, som overstiger tærskelværdien i udbudslovens § 6 (i 2022 og 2023 er tærskelværdien 40,1 mio. kr.).
 • Tjenesteydelseskontrakter om reparations- og vedligeholdelsestjenester, installationstjenester, transporttjenester (ikke affaldstransport) eller rengøring, som har en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr. og en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering og hvor arbejdet udføres i Danmark.

 

En social klausul om anvendelse af personer under oplæring er altså et kontraktvilkår, som boligorganisationen skal stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og ovenstående tjenesteydelseskontrakter.

 

Pligten til at indføre krav om personer under oplæring finder, jf. udbudslovens § 176 stk. 3 ikke anvendelse, når anvendelsen af personer under oplæring enten medfører en sikkerhedsrisiko, ikke egner sig til gennemførelse af kontrakten eller strider mod anden lovgivning.

Hvad menes der med ”personer under oplæring”?

Hvad menes der med ”personer under oplæring”?

Ifølge lovbemærkningerne menes der med personer under oplæring:

 • Personer under uddannelse inden for uddannelser, der er godkendt af myndigheder eller arbejdsmarkedets parter, og hvor praktik-, elev- eller lærlingeforhold indgår som del af uddannelsen, fx jf. 1) Lov om erhvervsuddannelser. 2) Lov om forberedende grunduddannelse. 3) AMU-kontraktuddannelser. 4) Lov om integrationsgrunduddannelse. Eller

 

 • Personer under anden oplæring. Anden oplæring kan eksempelvis være oplæring under kontraktpartens opsyn med henblik på, at personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage de pågældende opgaver selvstændigt. Det er imidlertid ikke et krav, at personen færdiggør sin oplæring i løbet af den pågældende offentlige kontrakt.

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at ordregiver ved indførelsen af krav i henhold til den foreslåede bestemmelse skal sikre, at det lovligt kan lade sig gøre at indføre krav om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af den pågældende offentlige kontrakt. Dette kræver,

 • at kravet angives i udbudsbekendtgørelsen eller i det øvrige udbudsmateriale,
 • at kravet har forbindelse med kontraktens genstand, jf. udbudslovens § 163, og
 • at kravet overholder EU-retten i øvrigt, herunder principperne om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.

 

Ifølge lovbemærkningerne er anvendelse af lærlinge et eksempel på, hvordan et krav om oplæring kan opfyldes. Selve kontraktvilkåret om anvendelse af personer under oplæring skal imidlertid defineres uafhængigt af de danske uddannelsesordninger.

For yderligere præcisering af ”Oplæring” se Q&A hos Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Betingelserne for at anvende en social klausul

Betingelserne for at anvende en social klausul

Boligorganisationen kan og skal i nogle tilfælde stille krav om, at leverandøren ansætter en eller flere personer under oplæring ved udførelse af opgaven.

Kontraktvilkåret er ikke et af de elementer, som tilbudsgiverne kan konkurrere om. Det vil sige, at vilkåret gælder uanset hvilken leverandør, der vinder opgaven. Hvis en tilbudsgiver ikke accepterer vilkåret, fx ved at tage forbehold, er tilbuddet ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er dermed ukonditionsmæssigt. Ordregiver er i givet fald som udgangspunkt forpligtet til at afvise ansøgningen/tilbuddet.

 

Der er en forudsætning, at vilkåret:

 1. overholder EU-regler og grundlæggende principper
 2. er knyttet til kontraktens udførelse
 3. er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne

Essensen af betingelserne er, at ordregiver alene må stille krav om ansættelse af personer under oplæring til brug for leverandørens udførelse af den konkrete opgave, og kravet skal være rimeligt (proportionalt) i forhold til opgaven. Samtidig skal ordregiver acceptere, at leverandøren kan ansætte personer under oplærin fra et andet EU/EØS-land, som er omfattet af en ordning med et uddannelsesmæssigt formål.

 

Nedenfor er de tre betingelser nærmere beskrevet.

 

 1. Vilkåret skal overholde EU-regler og grundlæggende principper
  Det er en betingelse, at klausulen overholder EU-rettens principper om proportionalitet, ikke-diskrimination og ligebehandling. (TEUF - Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde).

  Med andre ord skal kravet til leverandøren være rimeligt i forhold til den udbudte opgave. Forpligtelsen til at ansætte elever skal dermed vurderes i forhold til den opgave, som ordregiver udbyder. I vurderingen skal ordregiver inddrage følgende forhold:
  • Er kravet om ”personer under oplæring” relevant i forhold til de arbejdsopgaver kontrakten indeholder?
  • En klausul om ansættelse af personer under oplæring må ikke forpligte leverandøren i længere tid, end den udbudte kontrakts løbetid. Løber kontrakten eksempelvis 10 måneder, må ordregiver ikke stille krav om ansættelse af en elev i to år.
  • Hvis den udbudte opgave vurderes egnet til en klausul om anvendelse af personer under oplæring, skal antallet af elever der kræves beskæftiget under kontraktens udførelse være proportional med opgavens art og størrelse. Kontraktværdien og den samlede lønsum kan være gode indikatorer for, hvor mange medarbejdere, der kræves for at løse opgaven.
  • En klausul må ikke fastsætte, at små virksomheder vil kunne nøjes med at ansætte færre elever end en stor virksomhed.

 2. Den sociale klausul skal være knyttet til kontraktens udførelse.
  En social klausul er ikke knyttet til udførelsen af kontrakten, hvis den fx fastsætter:
  • At en bestemt andel af leverandørens ansatte totalt set skal være personer under oplæring.
  • At leverandøren allerede skal have oprettet et antal/en andel praktikpladser i virksomheden for at komme i betragtning.
  • At leverandøren skal oprette et antal/en andel praktikpladser i forbindelse med udførelse af andre opgaver i virksomheden.


 3. Vilkåret skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne
  Det følger af udbudsdirektivet, at en social klausul skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. 

 

 

Oprettelse: 18.11.2020 | Sidst opdateret: 26.02.2024

Sideansvarlig: Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her