Kompetence- og elevfonde

Ansatte under overenskomst mellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, 3F og ESL kan søge støtte til selvvalgt efteruddannelse.

Billede af BL_Vollsmose_121018_010.jpg

Information for arbejdsgivere

BL's landsdækkende overenskomster indeholder en række fonde, herunder kompetencefondene, som ansatte i boligorganisationer kan gøre brug af til selvvalgt efteruddannelse.

 

Endvidere administrerer BL ESL's elevfond, hvor du som arbejdsgiver kan opnå tilskud, hvis du indgår uddannelsesaftaler. 

 

Få mere viden om fondene herunder, og hvordan I administrerer brugen af fondene.

Læs mere om kompetencefonde

Læs mere om kompetencefonde

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 og i 2014 blev der mellem BL-Danmarks Almene Boliger og henholdsvis HK, Faglig Puls, ESL og 3F etableret 4 kompetencefonde.

 

Kompetencefondene giver den respektive medarbejder, der er ansat under en af de 4 overenskomster mulighed for at uddanne sig i arbejdstiden og selv bestemme, hvilken selvvalgt uddannelse medarbejderne vil tage.

 

Fondene bliver alle administreret af BL; kompetencefonden for Faglig Puls (inspektører mv.), dog først fra 1. januar 2018.

 

HK og Faglig Puls' overenskomst giver op til 10 dages kursus om året.


Ved selvvalgt uddannelse udenfor positivlisten bevilges op til max beløbet på 15.000 kr. For HK gælder det dog, at hvis kurset forefindes på positivlisten er der intet max i forhold til udgifter relateret til uddannelse, med mindre det er modul-uddannelse. I så fald er max beløbet 20.000 kr. Transport for begge er max 1.000 kr.
- For kompetencefonden for Faglig Puls er der fastsat et økonomisk loft på 30.000 kr. 

 

ESL og 3F giver op til henholdsvis 7 og 5 dages lønrefusion op til max beløbet på 15.000 kr. for 3F og 21.000 kr. for ESL, dvs. max 3.000 kr. pr. kursusdag.

 

Maxbeløbet dækker:

 • Deltagergebyr på uddannelsen
 • Materialer
 • Ophold
 • Transport
 • Refusion til boligorganisationen for medarbejderens fravær (løn under kurset) - dette gælder ikke for HK's kompentencefond.

 

Som arbejdsgiver i den almene sektor indbetaler du et årligt beløb pr. fuldtidsansat medarbejder.

 

Kompetencefondene er beskrevet nærmere i overenskomsterne.

Hvad er din rolle som arbejdsgiver, og hvor kan virksomheden få værdi?

Hvad er din rolle som arbejdsgiver, og hvor kan virksomheden få værdi?

Når din medarbejder har fundet en støtteberettiget uddannelse, skal du som arbejdsgiver acceptere forslaget, da du skal give tilladelse til, at medarbejderen kan holde fri på kursusdagene.

 

Du kan som arbejdsgiver afslå medarbejderens ønske, begrundet i driftsmæssige hensyn og andre årsager, og kurset kan udskydes til et senere tidspunkt.

 

Du kan endvidere overveje at lade medarbejdernes selvvalgte uddannelse blive et supplement til boligorganisationens uddannelsespolitik og dermed eksempelvis en del af den årlige Medarbejder Udviklingssamtale (MUS). Dog skal du være opmærksom på, at fondene ikke dækker uddannelser, der forventes at blive betalt af virksomhedens uddannelsesbudget.

Sådan indhenter du refusion

Sådan indhenter du refusion

Når en medarbejder har afsluttet et kursusforløb med støtte fra BL's uddannelsesfonde, skal der indsendes dokumentation for de afholdte udgifter.

 

Dokumentation skal indsendes senest 3 måneder efter endt uddannelse, hvorefter boligorganisationen kan opnå refusion fra fonden. Hvis fristen på 3 måneder overskrides fortabes retten til refusion.

 

Du kan indsende dokumentationen på to måder:

 

 1. Boligorganisationen udsteder en faktura til den kompetencefond, der har bevilliget kursusforløbet. Fakturaen skal have dokumentation for de afholdte udgifter vedhæftet.
 2. Boligorganisationen udfylder og indsender denne blanket sammen med dokumentation for afholdte udgifter til uddannelsesfonde@bl.dk

 

Der skal vedhæftes dokumentation for samtlige udgifter i form af kopi af fakturaer/kvitteringer og lønsedler (hvis der er bevilliget lønrefusion).

Information for medarbejdere

Hvis du er ansat efter BL's overenskomst med hhv. HK, Faglig Puls, ESL eller 3F har du både mulighed for og ret til at gennemføre en støtteberettiget selvvalgt uddannelse.

 

Du kan max få 5, 7 eller 10 dages frihed om året til at efteruddanne dig i afhængig af, hvilken overenskomst du er ansat under.

 

Er du ansat under en overenskomst med BL, skal du ansøge gøre følgende:

 

 • Find et kursus, der er relevant og tjek om kurset er godkendt til støtte (se positivliste for de enkelte overenskomster herunder) 
 • Indhent accept fra din arbejdsgiver og få tilladelse til at holde fri på kursusdagene
 • Udfyld og indsend ansøgning
 • Afvent tilsagn fra fonden og tilmeld dig kurset
 • Efter fuldført uddannelse vil BL bede din arbejdsgiver indsende dokumentation for uddannelsen og de afholdte udgifter. Når din arbejdsgiver har indsendt dokumentation, vil fonden refundere de afholdte udgifter til boligorganisationen.

Download positivlister

Positivlisterne viser hvilke uddannelser, det er muligt at deltage i under ordningen.

Hvordan informerer boligorganisationen den enkelte medarbejder om en selvvalgt uddannelse?

Hvordan informerer boligorganisationen den enkelte medarbejder om en selvvalgt uddannelse?

Bestyrelsen i kompetencefondene ESL og 3F har udarbejdet en tekst, som boligorganisationerne kan anvende for at tilskynde medarbejderne til at søge om selvvalgt uddannelse. Hent teksten her

Kompetencefondene giver ansatte under overenskomsterne mulighed for...

Kompetencefondene giver ansatte under overenskomsterne mulighed for...

Kompetencefondene giver ansatte under overenskomsterne med HK, Faglig Puls, ESL og 3F mulighed for at uddanne sig i arbejdstiden og selv bestemme, hvilken uddannelse medarbejderne vil tage. Overenskomsterne giver ret til max 5, 7 eller 10 dage uddannelse om året.

Hvad er formålet med kompetencefondene?

Hvad er formålet med kompetencefondene?

At finansiere omkostninger ved selvvalgt uddannelse, herunder gebyrer, materialeudgifter, overnatning, fortæring og evt. transport. Lønkompensation inkl. pension gives tillige til Faglig Puls, ESL og 3F.

Hvor kommer pengene fra?

Hvor kommer pengene fra?

Fondenes midler indbetales hvert år af de organisationer, som er omfattet af overenskomsterne imellem BL og hhv. HK,  Faglig Puls, ESL og 3F.

Det årlige bidrag beregnes på baggrund af boligorganisationens egne indberetninger af antallet af medarbejdere og præsterede arbejdstimer.

Foretag indberetning under selvbetjening.

Hvem skal betale udgifterne?

Hvem skal betale udgifterne?

Boligorganisationen skal lægge ud for alle udgifter relateret til en medarbejders uddannelse.

Når uddannelsen er fuldført, skal boligorganisationen (inden 3 måneder fra endt uddannelse) indsende dokumentation for afholdte udgifter, hvorefter omkostninger, der ligger inden for grænsen af det bevilligede beløb, refunderes til boligorganisationens Nemkonto.

Læs mere om indsendelse af dokumentation herover under "Sådan søger du refusion".

Hvem kan søge?

Hvem kan søge?

Medarbejdere omfattet af overenskomsterne imellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, ESL og 3F kan søge om tilskud, såfremt medarbejderen har minimum 9 måneders anciennitet. Det er en forudsætning, at boligorganisationen ikke er i restance med bidragsbetaling.

Hvordan søges der støtte fra kompencefondene?

Hvordan søges der støtte fra kompencefondene?

Det er som udgangspunkt medarbejderen, der søger om støtte til en selvvalgt uddannelse. Det er en forudsætning, at boligorganisationen har givet lov til, at medarbejderen deltager i et uddannelsesforløb. 

Som medarbejder kan du læse mere om ansøgningsproceduren herover. 

Skal ansøgningen motiveres?

Skal ansøgningen motiveres?

Motivationen skal fremgå af kommentarfeltet i ansøgningsskemaet. For kurser udenfor positivlisten, vil der blive lagt vægt på medarbejderens motivation.

Hvilke uddannelser er støtteberettiget?

Hvilke uddannelser er støtteberettiget?

Alle kurser på positivlisten.

Der kan dog søges støtte til uddannelser, der ikke fremgår af positivlisterne, men i så fald behandles ansøgningen særskilt og efter særlige regler af kompetencefondenes respektive bestyrelser.

HK, Faglig Puls, ESL og 3F har separate positivlister, som der kan søges indenfor.

 

Se positivlisterne her:

Positivliste for HK

Positivliste for ESL

Positivliste for 3F

Positivliste for Faglig Puls

Er BL's kurser tilskudsberettigede?

Er BL's kurser tilskudsberettigede?

Nej, kurser udbudt af BL er ikke tilskudsberettigede.

Skal man have tilsagn om tilskud, før man påbegynder sin uddannelse?

Skal man have tilsagn om tilskud, før man påbegynder sin uddannelse?

Ja, selvom en ønsket uddannelse er på positivlisten, SKAL der foreligge skriftlig tilsagn fra Kompetencefonden, for at man kan være sikker på at få tilskud.

Hvad sker der, hvis den ønskede uddannelse ikke er på listen?

Hvad sker der, hvis den ønskede uddannelse ikke er på listen?

Hvis den ønskede uddannelse ikke er på positivlisten, behandles ansøgningen af kompetencefondenes respektive bestyrelser og der gælder særlige regler.

Skal et forløb have et minimum eller maksimum tidsforløb?

Skal et forløb have et minimum eller maksimum tidsforløb?

Der tildeles ikke midler til uddannelse, som varer mindre end en dag. Der kan tildeles midler til uddannelsesforløb på max 5, 7 og 10 dage afhængig af, hvilken fond der søges. Dog kan der også tildeles midler til uddannelser, som ikke afholdes som fulde dagskurser, men som aften-/fritidskurser, f.eks. Akademi- og Diplomuddannelser.

Er der beløbsgrænser for, hvor meget fondene dækker?

Er der beløbsgrænser for, hvor meget fondene dækker?

Kompetencefondene har forskellige udgiftslofter for dækning af uddannelse.

HK støtter på følgende 2 måder:

 • Kurser på positivlisten (offentlige kurser) har alene en max grænse på 10 dages kursus. Der er ikke noget max beløb for udgifter relateret til selve uddannelsen. Med mindre det er en modul-uddannelse, så er der et max på 20.000 kr. pr. modul.
 • Kurser udenfor positivlisten (private kurser) har en max grænse på 1.500 kr. pr. dag i max 10 dage (max 15.000 kr. pr. år).
  Transportudgifter dækkes med max 1.000 kr. pr. kursusforløb.
 • Der gives ingen lønkompensation, da det forudsættes, at medarbejderen opretholder sin løn i uddannelsesperioden.

Faglig Puls dækker med op til 30.000 kr.

Transportomkostninger dækkes, dog kun den billigste befordringsmåde og indenfor maksimum grænsen på 30.000 kr. (evt. fratrukket offentlige tilskud)

ESL støtter med max 3.000 kr. pr. dag i max 7 dage (max 21.000 kr. pr. år).

3F støtter med max 3.000 kr. pr. dag i max 5 dage (max 15.000 kr. pr. år).

Transportudgifter dækkes med max 200 kr. pr. kursusdag i både ESL og 3F, såfremt udgiften IKKE dækkes af andre.

For alle fire overenskomster gælder det, at støttebeløbet fratrækkes offentlige tilskud, som f.eks. VEU eller SVU-godtgørelse.

Overstiger de samlede udgifter maksimumbeløbet for de respektive overenskomster tildeles den maksimale refusion under forudsætning af, at ansøgningen er godkendt. 

Hvilke udgifter kan der søges refusion til?

Hvilke udgifter kan der søges refusion til?

Kompetencefondene dækker følgende udgifter:

 • Deltagergebyr på uddannelsen
 • Materialer
 • Ophold
 • Evt. transport
 • Lønrefusion til boligorganisationen for medarbejdernes fravær (løn incl. pension under kurset). Dette gælder dog ikke for HK

Skal ansøger være medlem af en fagforening?

Skal ansøger være medlem af en fagforening?

Nej, det er ikke nødvendigt.

Kan elever søge?

Kan elever søge?

Nej, elever er ikke omfattet.

Kan ledere få del i midlerne?

Kan ledere få del i midlerne?

Ja, hvis de er omfattet af overenskomsten imellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, ESL og 3F.

Kan midlerne anvendes til gruppeansøgninger?

Kan midlerne anvendes til gruppeansøgninger?

Nej, alene ansøgning til individuelle selvvalgte uddannelser kommer i betragtning. 

Såfremt der søges om flere individuelle ens kurser fra samme boligorganisation i én omgang, vil det blive betragtet som en gruppeansøgning, og den vil blive afvist.

Kan midlerne anvendes til intern læring/interne kurser?

Kan midlerne anvendes til intern læring/interne kurser?

Alene efter særlig tilladelse.

Kan midlerne anvendes til at honorere eksterne undervisere, som kommer til virksomheden og underviser?

Kan midlerne anvendes til at honorere eksterne undervisere, som kommer til virksomheden og underviser?

Alene efter særlig tilladelse.

Kan boligorganisationen altid forvente at få tilskud?

Kan boligorganisationen altid forvente at få tilskud?

Hvis uddannelsen er på positivlisten, og hvis der er penge til rådighed i fonden, kan man som udgangspunkt påregne af få pengene. Dog forbeholder fondene sig ret til at vurdere hver ansøgning udfra det generelle fordelingsprincip om, at pengene skal tilgå medarbejdere fra flest mulige boligorganisationer.

Hvis uddannelsen ikke er på positivlisten, og bestyrelsen skønner, at uddannelsen ikke er relevant, er for dyr eller skal være arbejdsgiverbetalt, vil uddannelsen ikke blive bevilliget. 

Skal den gennemførte uddannelse dokumenteres, og kan pengene evt. blive krævet tilbage?

Skal den gennemførte uddannelse dokumenteres, og kan pengene evt. blive krævet tilbage?

Når uddannelsesdatoen er passeret, vil vi forvente, at medarbejderen har gennemført uddannelsen og bede boligorganisationen om at fremsende dokumentation i form af f.eks. kursusbevis, kvitteringer og lignende. 

Refusionen udbetales først, når dokumentation for gennemført uddannelse er modtaget. Dokumentationen skal indsendes inden 3 måneder efter endt uddannelse. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, bortfalder retten til refusion.

Der kan ikke blive tale om evt. tilbagebetaling.

Kan deltidsansatte søge?

Kan deltidsansatte søge?

Deltidsansatte sidestilles med fuldtidsansatte, dog beregnes evt. lønkompensation for Faglig Puls, ESL og 3F i forhold til den udbetalte løn. 

Kan medarbejdere, som er afskediget eller har sagt op, få del i midlerne?

Kan medarbejdere, som er afskediget eller har sagt op, få del i midlerne?

Ja, så længe uddannelsen sker i opsigelsesperioden. 

Kan en medarbejder få tildelt midler til uddannelse flere år i træk?

Kan en medarbejder få tildelt midler til uddannelse flere år i træk?

Ja, hvis medarbejderen opfylder de stillede krav, men de respektive bestyrelser forbeholder sig ret til at prioritere ansøgningerne.

Kan der tildeles midler, som strækker sig over flere år til en uddannelse?

Kan der tildeles midler, som strækker sig over flere år til en uddannelse?

Ja, men der skal ansøges for hvert modul. Inden udbetaling af tilskud til det enkelte modul, skal der forevises dokumentation for gennemførelse af det foranliggende modul. Max beløb pr. modul på positivlisten er 20.000 kr. for HK.

Dækker midlerne løn?

Dækker midlerne løn?

Ja, for Faglig Puls, ESL og 3F udbetales lønkompensation inkl. pension (fratrukket eventuelt offentlige tilskud), men dette gælder ikke for HK.

Dækker midlerne kursusudgifter og materialer?

Dækker midlerne kursusudgifter og materialer?

Ja, indtil maksimumsgrænsen for den respektive fond (fratrukket eventuelt offentlige tilskud) er nået for de samlede udgifter. 

Dækker midlerne transportudgifter?

Dækker midlerne transportudgifter?

Ja.

 • HK dækker med et loft på max. 1.000 kr. pr. kursusforløb og indenfor den samlede max grænse for den respektive fond (fratrukket evt. offentlige tilskud).
 • Faglig Puls dækker til billigste transportmåde.
 • ESL og 3F dækker med max. 200 kr. pr. dag. 
 • Transport udgifter dækkes ikke ved AMU-kurser.

Dækker midlerne udgifter til overnatning m.m.?

Dækker midlerne udgifter til overnatning m.m.?

Ja, men højest med et beløb svarende til statens takster pr. overnatning og indenfor den samlede maksimumsgrænse (fratrukket eventuelt offentlige tilskud). 

Kan midlerne anvendes med tilbagevirkende kraft?

Kan midlerne anvendes med tilbagevirkende kraft?

Nej, alene fremadrettet. Det betyder, at du ikke kan få midler for gennemført uddannelser, hvis der ikke på forhånd er givet tilsagn om dækning fra fondene.

Hvordan beregnes lønkompensation for Faglig Puls, ESL og 3F?

Hvordan beregnes lønkompensation for Faglig Puls, ESL og 3F?

Lønkompensation udregnes på følgende måde:

 • Månedsløn (inkl. pension) / månedlige timeantal = timelønnen

Oprettelse: 05.12.2018 | Sidst opdateret: 17.09.2019

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild


Søger du bolig? - Klik her