Indberetning til lønstatistik

Som medlemmer af Dansk Erhverv skal BL’s medlemmer indberette til DA’s statistik om løn, fravær og arbejdsulykker. Oplysningerne samles i Netstat, hvor boligorganisationerne har adgang til statistikkerne.

Som medlemmer af Dansk Erhverv skal BL’s medlemmer indberette til DA’s statistik om løn, fravær og arbejdsulykker. Oplysningerne samles i Netstat, hvor boligorganisationerne har adgang til statistikkerne.

 

BL’s medlemmer kan bruge Netstat, når de har behov for viden om et aktuelt lønniveau, lønudvikling eller lønspredning for en af organisationens mange arbejdsfunktioner. Viden som er vigtig, når den individuelle løn skal fastsættes.

 

For at sikre en høj kvalitet i statistikken er det vigtigt, at alle BL’s medlemmer indberetter omhyggeligt til DA’s lønstatistik, herunder at der er en ensartet benævnelse af de mest almindelige arbejdsfunktioner i boligorganisationerne, da sammenligninger på tværs ellers ikke er robust.

 

BL har i samarbejde med Dansk Erhverv og DA Statistik udarbejdet en oversigt over de mest gængse funktioner til brug for indberetningen.

 

Kontakt vedr. indberetning og Netstat

DA Statistik vedr. indberetningen:

Dorthe Jensen 3338 9229

Callcenter 3338 9200

 

Dansk Erhverv vedr. Netstat:

Martin Jeppsen Nyborg 3374 6161 eller mjn@danskerhverv.dk

 

Kontakt i BL vedr. denne side:

Dorte Hjerrild 3376 2039 eller dhj@bl.dk

OBS: Hvis du ikke kan folde emnerne ud nedenfor, skal du give samtykke til cookies. Vi arbejder på problemet.

Følg med i lønudviklingen

Følg med i lønudviklingen

Tendensen på arbejdsmarkedet er, at lønfastsættelsen bliver mere individuel både i forbindelse med indplacering ved ansættelse og ved lønændringer i forbindelse med overenskomsterne.


I den situation er det vigtigt, at man som arbejdsgiver er klædt godt på omkring lønudviklingen både generelt og på det specifikke område. Her er der hjælp at hente i Netstat, som er DA’s statistik om løn, fravær og arbejdsulykker.

 

Netstat bygger på lønoplysninger for godt 1.073.000 medarbejdere på det private arbejdsmarked i Danmark med oplysninger om lønniveau på årsbasis tilbage til 2003. Fra 2009 og frem kan lønniveau ses kvartalsvis.

Om Netstat

Om Netstat

BL’s medlemmer kan bruge Netstat, når de har behov for viden om et aktuelt lønniveau, lønudvikling eller lønspredning for en af organisationens mange arbejdsfunktioner. Netstat kan også vise omfanget af sygefravær og barselsperioder.

 

Statistikken kan skræddersys efter behov, og det er muligt at vælge den almene boligsektor som specifik branche, arbejdsfunktioner, geografiske områder, uddannelser med videre, hver for sig eller kombineret. Med Netstat kan man selv vælge, om man vil se en specifik gruppe eller se det store billede.

 

Dansk Erhverv giver gode råd om lønstatistik herunder instruktion i, hvordan man kan bruge statistikken i denne pjece: Gode råd om lønstatistik og i denne video:10 gode råd til Netstat.

 

Ingen statistik er bedre end kvaliteten af indberetningerne. For at sikre en høj kvalitet i statistikken er det således vigtigt, at alle BL’s medlemmer indberetter omhyggeligt til DA’s statistik om løn, fravær og arbejdsulykker. Samtidig opfordres til at bruge en ensartet benævnelse af de mest almindelige arbejdsfunktioner i boligorganisationerne, da sammenligninger på tværs ellers ikke er robust.

 

Nedenfor gives information og vejledning vedr. indberetning. Oversigten over de mest udbredte arbejdsfunktioner i den almene boligsektor kan også ses nedenfor.

Om indberetning til lønstatistik mv.

Om indberetning til lønstatistik mv.

Med indmeldelse i Dansk Erhverv skal BL’s medlemmer indberette til DA Statistik.

 

Virksomheder på DA-området skal indberette oplysninger til en eller flere af DA's statistikker. Nogle statistikker forudsætter indberetning af specifikke data, mens andre statistikker udarbejdes ud fra allerede indberettede data. Som minimum skal en virksomhed indberette data til den årlige lønstatistik (StrukturStatistikken).

 

Kravene til indholdet i indberetningerne er beskrevet på DA Statistik. Her finder I også en vejledning om indberetning til hver enkelt statistik.

 

Ved at indberette til DA Statistik opfylder boligorganisationerne deres indberetnings­forpligtelse over for Danmarks Statistik, da alle indberetninger til DA automatisk videresendes.

 

Boligorganisationernes indberetning indgår også i den nationale lønstatistik, der produceres af Danmarks Statistik. Herudover anvendes indberetningen til brug for de europæiske statistikker, som udarbejdes af Eurostat.

 

Indberetning til DA’s Lønstatistik foregår elektronisk på indberetning.da.dk via boligorganisationernes lønsystem eller indberettes på boligorganisationens vegne af et servicebureau.

 

Den enkelte lønmodtager skal kun indgå i statistikken med den faktiske ansættelsesperiode. Det er derfor vigtigt, at I løbende afmelder fratrådte medarbejdere i lønsystemet – og samtidig husker at oprette statistikoplysninger på nyansatte med deres korrekte ansættelsesdato.

 

Indberetning eller ændringer i indberetningen skal foretages løbende – fx når en medarbejder får ny funktion. Tidsfristerne for de årlige indberetninger til de forskellige statistikker ligger i første kvartal og fremgår af denne oversigt fra DA Statistik.

Ændringer i arbejdsfunktion

Ændringer i arbejdsfunktion

Boligorganisationerne opfordres til at rette med det samme, hvis der sker ændringer i en medarbejders funktion eller ansvar.

 

Hvis I ikke har fået indberettet ændringen, da den trådte i kraft, opfordres I til at indberette ændringen snarest muligt og med tilbagevirkende kraft, såfremt det kan lade sig gøre i jeres lønsystem. Hvis jeres lønsystem ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft, så indberettes ændringen blot fremadrettet.   

 

I oversigten over arbejdsfunktioner i den almene boligsektor er anbefalet, hvilke arbejdsfunktioner som bør anvendes til de mest almindelige stillingstyper i boligorganisationerne. Giver listen anledning til at ændre medarbejderes arbejdsfunktioner, så bør det gøres ved at ændre i lønsystemet i koden med personoplysning 0350 uden at ændre ikrafttrædelsesdatoen. Tilsvarende kan gøres i felt 0400 for jobstatus.

 

Hvis arbejdsfunktionskoden starter med 1xxxxx, så skal personoplysning 0400 (jobstatus) altid være kode 3 leder/mellemleder. Hvis medarbejderen ikke laver ledelsesarbejde, må arbejdsfunktionskoden ikke starte med 1xxxxx.

 

Kun hvis en medarbejder skifter job i boligorganisationen, bør ikrafttrædelsesdatoen ændres.

Arbejdsfunktioner i DISCO

Arbejdsfunktioner i DISCO

I indberetningen skal alle medarbejdere tildeles en arbejdsfunktion, der beskriver indholdet af deres arbejde. De forskellige arbejdsfunktioner er listet op i såkaldte DISCO-koder.

 

DISCO-koderne er bygget op om følgende hovedgrupper:

 

Hovedgruppe 1: Ledelsesarbejde

Hovedgruppe 2: Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau

Hovedgruppe 3: Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau

Hovedgruppe 4: Almindeligt kontor- og servicearbejde

Hovedgruppe 5: Service- og salgsarbejde

Hovedgruppe 6: Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp

Hovedgruppe 7: Håndværkspræget arbejde

Hovedgruppe 8: Operatør-, monterings- og transportarbejde

Hovedgruppe 9: Andet manuelt arbejde

 

Disse koder suppleres med jobstatus, hvor der skelnes mellem elev, leder, medarbejder med særligt ansvar og almindelig lønmodtager.

 

For at kunne skelne elever og ledere fra andre medarbejdere, er det nødvendigt at supplere den 6-cifrede DISCO-kode med en jobstatuskode. Denne indberettes i personoplysning 0400 (IP400). Koden kan antage følgende værdier:

  • 1 anføres for elever og lærlinge
  • 3 anføres for ledere og mellemledere

 

Ledere skal have en DISCO-kode fra hovedgruppe 1 og jobstatuskode 3. Ved ledere forstås ledere på det øverste niveau i virksomheden (direktionsniveauet) og ledere af dele af virksomheden, der økonomisk og personalemæssigt fungerer som selvstændige enheder.

 

Mellemledere skal have en DISCO-kode fra den hovedgruppe, der svarer til deres kvalifikationsniveau. Det kan i mange tilfælde være samme hovedgruppe, som de personer de leder. Mellemledere skal have jobstatuskode 3.

 

5 anføres for medarbejdere med særligt ansvar. Medarbejdere med særligt ansvar har ikke ledelsesfunktioner, men de adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes til pågældende arbejdsfunktion. Der kan også være tale om medarbejdere, der tegner lederen i dennes fravær eller medarbejdere med prokura.

 

9 anføres for øvrige medarbejdere.

 

Blandt de typiske fejl i indberetningerne er fejl eller manglende indtastning af DISCO-koden i personoplysning 0350 er mangelfuld eller fejlbehæftet. Typisk skyldes den manglende kode, at lønadministrator - specielt i større virksomheder - ikke har det fornødne kendskab til den enkelte medarbejders arbejdsfunktion. Opgaven med at indplacere virksomhedens medarbejdere i DISCO-nomenklaturen bør varetages af personalekontoret, den daglige leder eller andre afdelinger/personer, der kender til medarbejderens præcise arbejdsfunktion.

 

Du kan læse mere om arbejdsfunktionerne i DISCO-nomenklaturen på DA’s indberetningsside under Arbejdsfunktion og i denne vejledning.

Arbejdsfunktioner i den almene boligsektor

Arbejdsfunktioner i den almene boligsektor

En mere ensartet indberetning af arbejdsfunktioner styrker datakvaliteten samtidig med, at datagrundlaget inden for de enkelte funktioner bliver større.

 

BL vil derfor opfordre til, at boligorganisationerne lader sig vejlede af nedenstående oversigt, når der skal tildeles funktion for medarbejderne i forbindelse med indberetningen.

 

En mere ensartet indberetning af arbejdsfunktioner styrker datakvaliteten samtidig med, at datagrundlaget inden for de enkelte funktioner bliver større.


Hent oversigt over arbejdsfunktioner i den almene sektor som .pdf her

Hent oversigt over arbejdsfunktioner

PDF Fil
Download

Oprettelse: 09.09.2022 | Sidst opdateret: 22.09.2023

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild

Søger du bolig? - Klik her