Direktørkontrakter

BL’s rådgivning til organisationsbestyrelser vedr. ansættelsesvilkårene for direktøren. 

Billede af Article Mørk Blå

Retningslinjer for BL’s rådgivning om direktørkontrakter


Organisationsbestyrelsen har det formelle ansvar for at lede den almene boligorganisation. Organisationsbestyrelsen udgør den politiske ledelse, og et flertal eller alle i organisationsbestyrelsen skal ifølge loven være valgt blandt beboerne. Til udøvelsen af den daglige, administrative ledelse af administration og drift ansætter bestyrelsen typisk en professionel part.

Organisationen kan vælge enten at have deres egen administration med egen direktør og administrative medarbejdere eller lade sig administrere af andre (fx en administrations­organisation).


I det videre beskrives rammerne for BL’s rådgivning til organisationsbestyrelser vedr. ansættelsesvilkårene for direktøren. Det kan både gælde direktører ansat i selvadministrerede organisationer og direktører ansat i en administrationsorganisation.


Den øverste administrative leder i boligorganisationen kaldes enten forretningsfører eller direktør. I retningslinjerne for BL’s rådgivning om direktørkontrakter bruger vi betegnelsen direktør, som her også vil omfatte forretningsfører. Der er hverken økonomiske eller formelle forskelle på, om titlen er direktør eller forretningsfører.

Organisationsbestyrelsens ansvar

Organisationsbestyrelsens ansvar

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger § 13, stk. 3:

”Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør.”


Det er organisationsbestyrelsen ansvar at ansætte og afskedige direktøren. Hvor organisations­bestyrelsen i alle andre opgaver vedrørende boligorganisationen samarbejder tæt med direktøren om beslutninger og initiativer, så vil de i spørgsmålet om direktørens løn- og ansættelsesforhold udgøre to parter med hver deres interesser.

Der kan i mange tilfælde være tale om et ulige styrkeforhold mellem de to parter, idet den ene part består af valgte beboere uden formelle krav om særlige ledelseskompetencer, og den anden part er en ansat med professionelle lederkompetencer.

Det kræver indgående kendskab til direktørens opgaver, boligorganisationens vilkår og aktuelle situation samt erfaring med rekruttering, ansættelsesvilkår og forhandling at varetage organisationens interesser, når der skal forhandles direktørkontrakt. BL anbefaler, at organisationsbestyrelsen henter råd og sparring til denne opgave.

BL tilbyder råd og vejledning til organisationsbestyrelsen i spørgsmål vedrørende direktørens ansættelsesvilkår.

BL bistår med at udforme direktør­kontrakten – både ved nyansættelser og undervejs i ansæt­telses­perioden, når der er behov for at ændre i eller tilføje til en eksisterende direktørkontrakt. 

Direktørkontrakten

Direktørkontrakten

Her er en kort beskrivelse af de rammer og retningslinjer, som BL rådgiver ud fra, når det gælder direktørens ansættelsesforhold.


Direktøren anses for at være arbejdsgiver og ikke arbejdstager. Ansættelsesforholdet er derfor ikke reguleret af hverken funktionær- eller ferieloven, og det stiller særlige krav til ansættelses­kontraktens indhold.


Det betyder, at der modsat en almindelig ansættelseskontrakt ikke findes nogle særlige krav til, hvad en direktørkontrakt skal indeholde. Det er derfor op til de to parter (organisationsbestyrelsen og direktøren) at bestemme, hvad direktørkontrakten skal indeholde, så længe den er inden for aftalelovens rammer.


Direktørkontrakten indeholder dog typisk nogle af de samme elementer som andre ansættelseskontrakter. Som medlem af Dansk Erhverv kan boligorganisationerne og BL få gratis rådgivning om kontraktens indhold.

 

BL: Rådgiver om den samlede kontrakt, dvs. indhold og løn, pension og øvrige vilkår i kontrakten, der er til forhandling og sørger for at indhente bistand fra Dansk Erhverv i ft. de formelle krav og det aftaleretslige.

Dansk Erhverv: Rådgiver om kontraktens formelle indhold.


Fastsættelse af løn og vilkår i direktørkontrakten skal imidlertid ske ud fra boligorganisationens egen vurdering og i den konkrete forhandling mellem organisationsbestyrelsen og direktøren. En vurdering, der kan være vanskelig for organisationsbestyrelsen at foretage uden den professionelle vejledning, som de er vant til at få fra direktøren.


Med BL’s kendskab til den almene boligsektor og direktørens opgaver samt flere års erfaring fra denne type rådgivningsopgaver hjælper vi organisationsbestyrelsen med at fastsætte et rimeligt niveau for løn, pension mv. samt fratrædelsesvilkår. BL rådgiver således samlet om både kontraktens indhold og om den samlede økonomiske rammer i ansættelsesperioden og ved ansættelsesforholdets ophør.


BL’s vurdering af løn, pension mv. tager udgangspunkt i de almene boligorganisationers formål og det faktum, at lønnen betales af de almene beboere. Det betyder, at der vil være fokus på at holde omkostningerne på et rimeligt niveau. Det skal naturligvis afbalanceres i forhold til ønsket om at finde en direktør med de nødvendige og ønskede kompetencer og en interesse i at give direktøren nogle ordentlige ansættelsesvilkår og et vist ledelsesrum.


De gældende vilkår på det øvrige arbejdsmarked vil sammen med boligorganisationens størrelse og økonomi, opgavernes kompleksitet og direktørens kvalifikationer også indgå i BL’s samlede vurdering.

Direktørens løn, pension mv.

Direktørens løn, pension mv.

Direktørens løn rummer både den faste aflønning og pensionen. Herudover kan visse personalegoder indgå som dele af den samlede lønpakke.

Boligorganisationens størrelse og samlede økonomi vurderes blandt andet ud fra antallet af selvstændige afdelinger og det samlede antal boliger. Antallet af medarbejdere hører også hjemme i vurderingen.


Uafhængigt af boligorganisationens størrelse kan en række forhold gøre direktørens arbejdsopgaver mere eller mindre komplekse, og de vil derfor også indgå i den samlede vurdering. Det kan fx handle om:

  • Økonomiske udfordringer i boligorganisation og/eller -afdelinger
  • Bygge- og renoveringssager
  • Udsatte boligområder
  • Udlejningsvanskeligheder
  • Graden af tillid internt i organisationen
  • Medarbejdernes generelle tilfredshed og kompetencer
  • Antallet af mellemledere og ledelseslag i organisationen

Endelig vil direktørens faglige og personlige kvalifikationer i forhold til de konkrete opgaver indgå i vurderingen af lønniveauet. Det handler om kandidatens rent forretnings- og ledelsesmæssige kvalifikationer, men også fx om evnen til at understøtte og udvikle beboerdemokratiet i et positivt samarbejde og evnen til at skabe og indgå i relevante netværk og markere og fastholde boligorganisationen som en lokal samfundsaktør.

 

Opsigelse og fratrædelse

Opsigelse og fratrædelse

I forbindelse med direktørens opsigelse og fratræden kan der opstå behov for afklaring af de nærmere betingelser – herunder spørgsmål om fx suspension og fritstilling – i en fratrædelses­aftale. Ligesom ved kontraktens indgåelse og eventuelle genforhandlinger, er det BL’s klare anbefaling, at bestyrelsen søger ekstern eksperthjælp ved forhandling og indgåelse af fratræd­elsesaftalen.

Når BL rådgiver i forbindelse med fratrædelser, er der naturligt fokus på vilkår, regler og aftaler men også på at sikre ordentligheden for de involverede – herunder, at processen hviler på et sagligt og rimeligt grundlag.

Oprettelse: 10.03.2021 | Sidst opdateret: 07.07.2021

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild

Søger du bolig? - Klik her