Strategi og retning for boligorganisationen

Billede af Hero Top

Organisationsbestyrelsen er som politisk ledelse ansvarlig for at sætte den politiske dagsorden.

Lovgivningen definerer formålet, det, som den almene boligorganisation er sat i verden for: ”… at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold.” (LAB §5b). Bestyrelsen opfordres til at få en fælles forståelse af ordene ”passende, alle med behov og rimelig”.


Rammer og retning
Det er bestyrelsens ansvar at beslutte rammer og retning for organisationens udvikling og arbejde – både på kort og længere sigt. Der skal formuleres visionære målsætninger, og det skal afklares, hvilke mål og overordnede indsatser og handlinger der skal til for at styrke boligorganisationen og beboerdemokratiet. Husk prioritering og fravalg.


Udgangspunktet for strategiarbejdet er oftest aktuelle udfordringer, og/eller noget der lurer i horisonten. Det kan være samfundsmæssige tendenser, vilkår i sektoren, forhold i lokalsamfundet/kommunen eller udfordringer specifikt i eget boligområde/organisationen. Organisationsbestyrelsen skal holde sig orienteret på et niveau, som sikrer, at betydning af ændrede vilkår og nye tendenser kan vurderes i forhold til organisationens aktuelle og fremtidige situation.

Aktuelt er de strategiske drøftelser i sektoren centreret omkring disse emner: ønsket om blandede byer og lokalsamfund, demografisk ændring – flere ældre og enlige, fokus på beboersammensætning, krav om effektivisering, sammenlægning af afdelinger, strategisk samarbejde og/eller fusion, granskning samt bæredygtighed og FN’s verdensmål.


Det formelle ”mindstemål” for strategiarbejdet er, at organisationsbestyrelsen forholder sig til arbejdet med målsætningerne i LAB §6a-6f. Konkret betyder det, at er skal sættes klare rammer og retning inden for de vigtigste ansvarsområder: effektiv drift og administration, renovering og nybyggeri, socialt ansvar og fællesskab, beboerdemokratiet, samarbejdet med omverdenen.


Samarbejde med den administrative ledelse

I praksis sker arbejdet med at formulere vision, værdier, strategi og politikker altid i tæt samarbejde med den administrative ledelse. Afsættet for strategiarbejdet kan fx være et årligt strategiseminar. Organisationsbestyrelsen kan vælge at inddrage beboerdemokratiet i udviklingen af strategien, og boligselskabets øverste myndighed bør som minimum orienteres via årsberetningen om strategiarbejdet.


Et godt afsæt til arbejdet med strategien er at besvare disse spørgsmål:

  • Hvad kendetegner os – og hvordan ønsker vi at blive opfattet?
  • Hvad er vores vigtigste udfordringer?
  • Hvad ønsker vi at opnå?
  • Hvordan når vi vores mål?

 

Vær også opmærksom på processen med at implementere, udbrede og følge op på strategien. Det er faktisk den del, som er mest ressourcekrævende. Drøft gerne, hvad der kan vise sig som potentielle forhindringer i jeres arbejde. Er det fx ”vi har ikke tid”, ”vi plejer” eller for meget ”dem og os”? 


Nøglefaktorer til at sikre, at strategien bliver implementeret, er, at den giver mening, og at der er engagement og handlekraft i organisationen. Her er løbende kommunikation, dialog og inddragelse af både valgte, ansatte og beboere.


Samme ”grundfortælling”

Organisationsbestyrelsen skal være ambassadører for strategien og har ansvar for, at der opnås støtte og opbakning i beboerdemokratiet til de nye strategier. Organisationsbestyrelsen kan understøtte meningsskabelse ved at alle kommunikerer samme ”grundfortælling”. Find den fx ved at besvare disse spørgsmål: Hvad er den aktuelle situation (tal fakta fremfor følelser)? Hvad er den ønskede situation – hvorfor? Hvad kræver det af indsatser og handling at nå dertil?


Mere viden

Mere end syv ud af ti af de almene boligorganisationer anvender i dag FN’s Verdensmål som pejlemærker i deres daglige arbejde, i deres mission og vision eller har drøftet dem i ledelsen/på et organisationsbestyrelsesmøde.

 

At arbejdet med målsætningerne om effektiv drift og administration, renovering og nybyggeri, socialt ansvar og fællesskab, beboerdemokratiet, samarbejdet med omverdenen, bidrager samtidig til verdensmålene nr. 3, 4, 7, 8, 11 og 13.


Læs mere i Vores Bidrag 2021.

Oprettelse: 07.07.2021 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her