Om God Almen Ledelse

Anbefalinger om det gode bestyrelsesarbejde i de almene boligorganisationer.

 

Den almene sektor betyder meget for mange menneskers daglige liv. En million mennesker bor i en almen bolig i Danmark. Vi udlejer boligerne non-profit. Vi forvalter beboernes penge. Det gør vi ordentligt – og det skal vi blive ved med.

 

God Almen Ledelse er anbefalinger om det gode bestyrelsesarbejde – for organisationsbestyrelsen og for den administrative ledelse.

 

God Almen Ledelse handler om ordentlighed og transparens i organisationens praksis.

 

Om God Almen Ledelse

Formålet med God Almen Ledelse er at fastholde og fremme godt bestyrelsesarbejde i de almene boligorganisationer – med bidrag og støtte fra de administrative ledelser.  

 

God Almen Ledelse handler om, hvordan boligorganisationen løser sine opgaver i praksis. God Almen Ledelse er den almene boligsektors retningslinjer og anbefalinger om bedste praksis – med plads til fleksibilitet for den enkelte boligorganisation.

 

Anbefalingerne følger princippet om ”følg eller forklar”. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte boligorganisation selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne.

 

Følger boligorganisationen ikke en anbefaling, er der ikke tale om et regelbrud. Det er et udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den kan redegøre for, har valgt at handle anderledes end anbefalingen.

Ordentlighed

Ordentlighed

Ordentlighed er den grundlæggende værdi for anbefalingerne i God Almen Ledelse.

 

Ordentligheden vedrører i princippet alle facetter af en boligorganisations virke både internt og i forhold til omverdenen. Den knytter sig til de almene boligorganisationers formål og rollen som lokal samfundsaktør. Ordentlighed omkring drift, vedligeholdelse, nybyggeri og renoveringer. Ordentlighed ved servicering af beboerne og de boligsøgende. Ordentlighed ved at påtage sig et socialt ansvar og ved at have fokus på miljømæssig bæredygtighed. Ordentlighed i samarbejdet med omverdenen, dvs. det øvrige civilsamfund samt kommunerne og andre myndigheder.

 

I praksis kan ordentlighed opfattes forskelligt over tid og afhængig af sammenhængen. Gennem drøftelser i bestyrelsen, kan I sammen vurdere, om en konkret praksis eller beslutning lever op til den grundlæggende værdi om ordentlighed.

 

I kan ganske simpelt spørge jer selv: ”Er det her ordentligt, når vi ser på det med øjne udefra?”.

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed

Gennemtigtighed/transparens er et afgørende element af God Almen Ledelse.


Det er vigtigt, at praksis i de almene boligorganisationer kan tåle offentlighedens opmærksomhed. Vi skal kunne besvare skarpe kritiske spørgsmål fra omgivelserne. Det, som der ikke er åbenhed omkring, kan hurtigt komme til at virke mistænkeligt.

 

Besluttede retningslinjer for den enkelte boligorganisations praksis inden for God Almen Ledelse kan med fordel gøres synlig for omverdenen. Det gælder, når boligorganisationen følger de generelle retningslinjer og anbefalinger under God Almen Ledelse. Det gælder også og i særdeleshed, hvis boligorganisationen har valgt at afvige fra bedste praksis. Her vil den gennemgående anbefaling være, at afvigelserne forklares og håndteres med åbenhed.

 

I kan altid spørge jer selv: ”Kan det tåle at stå på forsiden af avisen?”.

 

Anbefalinger til god ledelsespraksis

Anbefalinger til god ledelsespraksis

Den almene sektor er en meget reguleret sektor. Lovgivningen, også kaldet ”hard law”, sætter rammer og regler for organisationens formål, og hvad ledelsesopgaven indeholder. Det er typisk en form for minimumsstandard.

 

God Almen Ledelse handler om, hvordan ledelsesopgaven løses. Materialet under God Almen Ledelse er ikke lovgivning men anbefalinger til ”bedste praksis”. Det kaldes også ”soft law” og er retningslinjer og anbefalinger. Altså ikke noget man skal, men noget man med fordel kan forholde sig til og beskrive boligorganisationens egen praksis ud fra. 

 

Anbefalingerne er lettere at tilpasse og mere dynamiske end lovgivning, og dermed kan de også nemmere justeres, så de hele tiden er tidssvarende og relevante.

 

Den fleksibilitet har vi brug for i sektoren, for selvom de formelle rammer og opdraget er ens for alle almene boligorganisationer, så er vilkårene i praksis forskellige. Anbefalingerne giver mulighed for, at den enkelte organisation kan tilpasse principperne for god ledelsespraksis bedst muligt til egne forhold. Der er ikke nødvendigvis kun én rigtig løsning.

 

Hvis vi skal undgå at blive reguleret endnu mere, så skal vi i fællesskab udvikle en god ledelsespraksis i sektoren. Man kan sige at anbefalingerne til God Almen Ledelse beskytter os mod yderligere regulering.

”Følg eller forklar”

”Følg eller forklar”

Udgangspunktet for anbefalingerne i God Almen Ledelse er et princip om ”følg eller forklar”.

 

”Følg eller forklar” betyder, at boligorganisationens ledelse ved afvigelser fra en anbefaling bør forklare og stå på mål for en sådan beslutning. Der kan være flere gode grunde til en sådan afvigelse, fx organisationer geografiske beliggenhed eller strategiske udfordringer.

 

Men pointen er, at bestyrelsen bør redegøre konkret og begrundet for, hvorfor og hvordan den vælger at afvige fra anbefaling – og stå på mål for det overfor offentligheden. Gør den ikke det, så risikerer man at skade ikke bare organisation men hele sektorens troværdighed.

 

Bestyrelsen bør gennemgå anbefalinger og drøfte evt. afvigelser en gang årligt for at bevare fokus på ordentlighed i bestyrelsesarbejdet, og for at sikre at beboernes penge forvaltes på den mest værdigivende måde.

 

Afgrænsninger i God Almen Ledelse

Afgrænsninger i God Almen Ledelse

De væsentligste afgræsninger og elementer i materialet om God Almen Ledelse er, at:

  • organisationsbestyrelsen og den administrative ledelse er de primære målgrupper
  • det er opbygget omkring ledelsesopgaver og udfordringer præget af dilemmaer og flere interesser
  • materialet udbygges, tilpasses og gøres løbende tilgængeligt på bl.dk

 

Bestyrelse og administrativ ledelse som primære målgrupper

Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger, jf. Lov om almene boliger §14b. Derfor er organisationsbestyrelserne primær målgruppe for retningslinjer og anbefalingerne til God Almen Ledelse.

 

Men som bekendt udøves det juridiske og økonomiske ansvar i praksis sammen med den administrative ledelse, og materialet er derfor også målrettet og mindst lige så relevant for den administrative ledelse. Det kan bruges til at bistå og rådgive organisationsbestyrelsen samt kvalificere bestyrelsesarbejdet.

 

Med den almene sektor position som lokal og national samfundsaktør kan retningslinjer og anbefalinger naturligvis også have interesse for eksterne interessenter som fx det kommunale tilsyn, samarbejdspartnere og leverandører m.fl.

 

Afgrænsning af God Almen Ledelse

Når den primære målgruppe er organisationsbestyrelsen, så ligger det implicit, at materialet for God Almen Ledelse indholdsmæssigt afgrænses til det, der sikrer kompetent og godt bestyrelsesarbejde.

 

Materialet skal først og fremmest komme med praksisorienterede anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde. Det skal lægge op til debat og kvalificere organisationsbestyrelsens drøftelser og beslutninger. Det skal ikke formulere konkrete svar eller politikker.

 

God Almen Ledelse vil heller ikke omfatte konkrete formuleringer af strategi, målsætninger, politikker og retningslinjer, da disse meget gerne skal afspejle ledelsens egne værdier samt ønsker og ambitioner for udviklingen af deres boligorganisation.

Video: Gode råd til bestyrelser, der ønsker at arbejde med God Almen Ledelse

Oprettelse: 06.07.2021 | Sidst opdateret: 25.09.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her