Bestyrelsesvederlag i byggesager

Billede af Colourbox23145527

Anbefalinger

  • Kend jeres opgaver og ansvar som bestyrelse og bygherre i byggesager
  • Begræns bestyrelsens opgaver til det nødvendige – overlad administration og projektledelse mv. til de professionelle parter
  • Lav en skriftlig beskrivelse af bestyrelsens merarbejde i en byggesag – eller af byggeudvalgets arbejde (dvs. et kommissorium for byggeudvalget)
  • Vurdér bestyrelsens/bestyrelsesmedlemmernes merarbejde konkret i hver enkelt sag – tag ved lære af jeres tidligere sager
  • Fastsæt vederlaget på et rimeligt niveau, der afspejler det reelle merarbejde - overvej modeller, hvor vederlaget udbetales til medlemmerne efter fx medgået tid eller som mødediæter
  • Fordel vederlaget på bestyrelsens medlemmer efter konkret vurdering i hver enkelt sag


Vederlaget til bestyrelsen i byggesager skal modsvare bestyrelsens reelle merarbejde. Ubegrundet høje vederlag er i strid med reglerne og påfører afdelinger og beboere urimelige merudgifter.


Anbefalingerne retter sig mod den samlede bestyrelse – og ikke kun et evt. byggeudvalg.

 

Kort fortalt

Kort fortalt

Bestyrelsesvederlag i byggesager omtales ofte som ”byggesagshonorar”. Her anvender vi betegnelsen vederlag for at undgå forveksling med det honorar, der opkræves til dækning af de administrative merudgifter i byggesager.

 

Udgangspunktet er, at bestyrelsens nødvendige merarbejde i byggesager ikke må påvirke boligorganisationens øvrige afdelinger. Vederlaget er del af byggesagens samlede udgifter og skal derfor dækkes af de pågældende sager.

 

Der kan som hovedregel kun udbetales vederlag i forbindelse med nybyggeri og ved gennemførelse af forbedringsarbejder, der er godkendt af afdelingsmødet og medfører en huslejeforhøjelse.

 

Lovgivningen indeholder ingen satser for beregning af vederlaget. Til gengæld fremgår det, at vederlaget skal være på et rimeligt og passende niveau.

 

Vederlaget går til dækning af organisationsbestyrelsens nødvendige merarbejde og kan kun udbetales til bestyrelsens medlemmer. Vederlaget kan altså ikke udbetales til medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som også er medlem af byggeudvalget.

 

Organisationsbestyrelsens nødvendige merarbejde i en byggesag må nøje afgrænses ift. de professionelle parters arbejde med administration, projektledelse og -styring mv. Organisationsbestyrelsen skal være opmærksom på, at man ikke ud fra fx interesse eller mistillid påtager sig opgaver, der ligger ud over organisationsbestyrelsens overordnede ledelsesopgave.

 

Ubegrundet høje vederlag er i strid med reglerne og påfører afdelingerne urimelige omkostninger, der i sidste ende skal betales af beboerne.

Reglerne

Reglerne

Udgangspunktet for vederlag til organisationsbestyrelsen skal findes i almenboliglovens § 14a, som fastslår, at bestyrelsen kan tillægges et passende vederlag for dens arbejde. Bestemmelsen omhandler både det løbende vederlag til bestyrelsen og det særlige vederlag i byggesager. Denne artikel omhandler vederlag i byggesager – du kan læse mere om det løbende vederlag her: Bestyrelsesvederlag (bl.dk).

 

Efter bestemmelsen i almenboligloven er der en direkte sammenhæng mellem bestyrelsens arbejde og et passende vederlag. Der er altså ikke tale om, at vederlaget i byggesager afspejler, at bestyrelsen påtager sig et særligt og forøget ansvar.

 

Reglerne om bestyrelsens vederlag i nybyggeri er nærmere beskrevet i driftsbekendtgørelsens § 33, hvor vederlaget omtales som ”bestyrelsesudgifter”.

 

”Afdelinger under opførelse betaler byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter til boligorganisationen for byggesagsadministrationen”

 

Afdelingerne skal desuden betale bestyrelsesudgifter, når der gennemføres arbejder eller aktiviteter, som er godkendt af afdelingsmødet efter almenboliglovens §§ 37 og 37b, og medfører en lejeforhøjelse. Det vil normalt handle om forbedrings- og moderniseringsarbejder, der ”hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen eller dens omgivelser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne” (jf. Driftsvejledningen, kapitel 14.2).

 

Bestyrelsen kan ikke få vederlag i sager, der ikke medfører en lejeforhøjelse, eller i sager, der kun vedrører vedligeholdelse. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at der udbetales vederlag ved særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder (herunder fx også støttede renoveringer, der ikke i sig selv medfører lejeforhøjelser). I støttede sager er der ikke krav om, at det budgetterede vederlag i Skema-B nødvendigvis skal udbetales. En eventuel besparelse på vederlaget må ikke anvendes til andre formål i byggesagen.

 

Som udgangspunkt skal afdelingerne dække de meromkostninger, der er forbundet med deres egne byggesager. Boligorganisationens øvrige afdelinger må ikke få omkostninger eller lide afsavn på grund af sagernes gennemførelse, men omvendt må de selvfølgelig heller ikke få økonomiske fordele eller begunstigelser af, at de byggende afdelinger betaler for meget. Der må derfor tilstræbes en balance mellem bestyrelsens vederlag i byggesager og bestyrelsens faktiske og nødvendige merarbejde i byggesager.

 

Bestyrelsen fastsætter selv fordelingen af vederlaget på de enkelte medlemmer. Vederlaget er en skattepligtig indkomst for det enkelte bestyrelsesmedlem. Vederlaget kan der ikke udbetales til andre end organisationsbestyrelsens medlemmer.

 

Lovgivningen indeholder ingen satser eller standarder for, hvordan vederlaget skal beregnes i den enkelte sag. Udgangspunktet må tages i almenboliglovens førnævnte krav om et passende vederlag for bestyrelsens arbejde og i støttevejledningens understregning af, at kommunalbestyrelsen i de konkrete sager må vurdere udgifternes rimelighed.

 

I støttebekendtgørelsen var der i sin tid et bilag med nogle maksimumsatser for vederlaget. Selvom bilaget forsvandt ud af bekendtgørelsen i 1998, anvender flere stadig satserne som rettesnor – eller ligefrem som standard – for beregning af vederlaget.

 

BL’s vurdering

Anvendelsen af støttebekendtgørelsens gamle maksimumssatser er efter BL’s opfattelse ikke i overensstemmelse med gældende regler. De kan i visse tilfælde anvendes som rettesnor, men hvis maksimumsatserne anvendes som standard, forholder boligorganisationen sig ikke til, om vederlaget ud fra en konkret vurdering kan anses for passende og rimeligt.

 

Vederlaget i byggesager må vurderes konkret i den enkelte sag ud fra forventningerne til bestyrelsens reelle og nødvendige merarbejde. Og forventes der intet reelt merarbejde, skal vederlaget naturligvis budgetteres til nul.

Dilemmaer og hensyn

Dilemmaer og hensyn

Når organisationsbestyrelsen skal drøfte vederlaget i byggesager, er der mange hensyn og dilemmaer at forholde sig til. Her er nogle af de mest oplagte:

 

 • Mange bestyrelser har medlemmer med byggeteknisk interesse, viden og erfaringer. Det kan bidrage meget positivt til bestyrelsens arbejde med byggesager, men det kan i visse tilfælde også medføre, at de pågældende medlemmer påtager sig arbejdsopgaver, der ligger udenfor bestyrelsens ansvarsområde. Det kan give en uhensigtsmæssig rolleforvirring ift. de professionelle parter i byggesagen og et unødigt merarbejde for bestyrelsen.
 • Er bestyrelsens vederlag ved byggesager baseret på traditioner eller ubegrundede udbetalinger, kan det lede til mistanke om personlige interesser og præferencer
 • Byggeudvalg suppleres ofte med fx nuværende eller fremtidige beboere, der yder en stor og betydningsfuld indsats. Når vederlaget kun kan udbetales til medlemmer af organisationsbestyrelsen, opstår der en urimelig og uforklarlig forskelsbehandling
 • Anvendelsen af standardberegninger for bestyrelsens vederlag i byggesager kan sløve eller fjerne bestyrelsens opmærksomhed på, om vederlaget efter en konkret vurdering er fastsat på et passende og rimeligt niveau
 • Bestyrelsens eller medlemmernes vederlag i byggesager kan risikere at stå i et urimeligt forhold til beboernes gennemsnitlige privatøkonomi og dermed give mistanke om, at bestyrelsen/medlemmerne påtager sig opgaverne ud fra usaglige, privatøkonomiske hensyn
 • Modeller for udbetaling af vederlag efter fx medgået tid kan – særligt i mindre sager – risikerer at medføre en meradministration, der ikke står i forhold til den opnåede viden og de opnåede besparelser
 • Manglende åbenhed om vederlaget kan føre til mistillid, mistænkeliggørelse og misundelse i og udenfor boligorganisationen – også selvom det er fastsat på et rimeligt niveau

Spørgsmål til drøftelse

 

 • Hvordan sikrer vi fælles forståelse og fælles viden om bestyrelsens arbejde med byggesager, og hvordan introducerer vi nye bestyrelsesmedlemmer til arbejdet?
 • Hvad er vores begrundelse og procedure for nedsættelse af byggeudvalg, og hvor beskriver vi udvalgets opgaver/kommissorium?
 • Hvornår har vi sidst evalueret arbejdsdelingen i byggesager mellem bestyrelsen, administrationen og byggeudvalget?
 • Hvad er vores vederlag i de aktuelle byggesager – og hvorfor?
 • Hvad har vi fået i vederlag i de seneste år og sager, og hvilket indtryk giver det os?
 • Hvordan forholder vi os konkret til vederlaget i de enkelte sager?
 • Hvordan fordeler vi vederlaget rimeligt på bestyrelsens medlemmer?
 • Hvordan begrunder vi vederlaget i byggesager overfor beboere og offentlighed?
 • Hvem vil kunne synes, at vederlagets størrelse eller fordeling er urimeligt?
 • Hvordan kan omverdenen få indblik i vores vederlag?

Gode råd

Gode råd

 • Lav en konkret vurdering af bestyrelsens forventede og nødvendige arbejde i sagen/sagerne
 • Skab overblik over vederlaget i nuværende og tidligere sager og vurder, om det har svaret til merarbejdet
 • Overvej, om vederlag skal udbetales til bestyrelsens medlemmer efter fx ”medgået tid” eller som diæter for deltagelse i nødvendige møder. Det kan erfaringsmæssigt give både en skærpet viden og opmærksomhed og en betydelig besparelse ift. det budgetterede
 • Evaluer jeres indsats og tag ved lære af jeres erfaringer
 • Skab overblik over de samlede vederlag til bestyrelsens medlemmer – gerne i en oversigt sammen med det almindelige bestyrelsesvederlag
 • Dokumenter jeres overvejelser og beslutninger
 • Gør jeres beslutninger om vederlag synlige for omverdenen
 • Kommuniker proaktivt om jeres samlede og individuelle vederlag – fx i årsberetningen
 • Sørg for klare retningslinjer og forventninger til de ansattes byggesagsadministration, så bestyrelsens arbejde holdes på det nødvendige niveau

Mere viden og inspiration:

Nedenstående eksempler er hentet fra boligorganisationernes hverdag. Eksemplerne kommenteres ikke, men er tænkt til inspiration og overvejelse.

 

 • Organisationsbestyrelsen har besluttet, at vederlaget i byggesager udbetales til bestyrelsens medlemmer efter medgået tid med en sats på 350,00 kr./time inklusive transporttid
 • Organisationsbestyrelsen har besluttet, at vederlaget i byggesager udbetales til bestyrelsens medlemmer for deltagelse i byggeudvalgsmøder og andre nødvendige møder med en mødediæt på 724,00 kr. svarende til diæten for deltagelse i møder BL’s kredsrepræsentantskab mv.

 

Oprettelse: 03.06.2022 | Sidst opdateret: 26.05.2023

Sideansvarlig: Tinus Lassen

Søger du bolig? - Klik her