Velgørenhed og sponsorater

Billede af COLOURBOX38300866

Anbefaling

 • Lad være med at indgå sponsoraftaler eller give tilskud til velgørende aktiviteter - medmindre det sker som led i nødvendig markedsføring
 • Følg retningslinjerne i denne anbefaling for at sikre, at støtten er lovlig, saglig og passende
 • Lav en tidsbegrænset og fast plan for evaluering – mindst en gang om året
 • Sørg for maksimal åbenhed om beslutningen


Vær opmærksom på de særlige krav der stilles, hvis sponsoraftaler og bidrag til velgørende formål bruges som led i en nødvendig markedsføringsindsats. Her skal organisationsbestyrelsen altid sikre, at aktiviteterne er lovlige, saglige og passende.

 

Organisationsbestyrelsen skal i den sammenhæng være særligt opmærksom på:

 • Dokumentation
 • Habilitet
 • Offentlighedens interesse
 • Evaluering

Kort fortalt

Kort fortalt

Nogle boligorganisationer ønsker at yde støtte til velgørenhed, fx til det lokale foreningsliv via sponsoraftaler, til særligt udsatte borgere og befolkningsgrupper eller til landsdækkende velgørende organisationer og initiativer.

 

Sådan et ønske handler ofte om:

 • At gøre en positiv forskel for dem, der har det svært
 • At støtte personer, persongrupper eller foreninger, som er i særlige vanskeligheder
 • At styrke og fastholde boligorganisationens brand som samfundsansvarlig aktør
 • At bidrage til et levende og aktivt lokalområde for at sikre den fremtidige udlejning af boliger.

 

Men det er ikke en lovlig aktivitet for boligorganisationen at yde støtte og tilskud til velgørende aktiviteter.

 

En boligorganisation må dog fx gerne benytte sponsoraftaler eller bidrag til velgørende formål som led i en nødvendig markedsføring. Det bør dog ske efter retningslinjerne i denne anbefaling.

Reglerne

Reglerne

Det er organisationsbestyrelsens ansvar, ifølge driftsbekendtgørelsen, at boligorganisationens aktiviteter udføres i overensstemmelse med gældende regler. Heri ligger også et ansvar for, at boligorganisationen kun udfører lovlige kerne- og sideaktiviteter.

 

Kerneaktiviteterne er i almenboligloven defineret som ” … at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter … ”. De lovlige sideaktiviteter er beskrevet i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

 

Det er ikke en lovlig aktivitet for boligorganisationen at yde støtte og tilskud til velgørende aktiviteter. Det er groft sagt op til beboerne selv at afgøre, om de af egen lomme vil støtte velgørenhed – det er ikke et formål, de betaler til over huslejen.

 

Det ligger dog inden for en boligorganisations kerneaktivitet at markedsføre sin virksomhed. Det har vores ressortministerium udtalt i 2013, og ministeriet udtalte også, at markedsføringen ikke nødvendigvis skal have karakter af traditionel annoncering. Der er derfor ikke noget i vejen for, at en boligorganisation fx benytter sponsoraftaler eller bidrag til velgørende formål som led i sin markedsføring - inden for de rammer, som er beskrevet nedenfor.

 

Omfanget

I ministeriets udtalelse præciseres det, at en markedsføringsaktivitet ikke må have karakter af økonomisk støtte til modtageren. Boligorganisationen skal sikre, at den får en passende modydelse i form af fx øget eksponering – kort sagt, at man får valuta for pengene.

 

Der skal være et reelt behov for markedsføring, og udgifterne til markedsføring skal samlet set være forsvarlige i forhold til boligorganisationens størrelse og øvrige forhold. Det fremgår af almenboliglovens § 6a, som siger, at ”Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger, herunder udøve god økonomistyring og egenkontrol og løbende fremme kvalitet og effektivitet”.

 

Sagligheden

Bestyrelsens beslutning om at yde støtte skal kunne tåle offentlighedens søgelys. Der er altid en særlig bevågenhed om alt, hvad der minder om støtte og gaver. Det er et område, hvor der er kort vej til mistænkeliggørelse og kritik med påstande om personlige interesser, nepotisme og inhabilitet.

 

Udover at sikre beslutningernes overordnede lovlighed skal organisationsbestyrelsen derfor i særlig grad være opmærksom på bestyrelsesmedlemmernes eventuelle inhabilitet i spørgsmålet.

 

Sammenfatning

Boligorganisationen kan indgå sponsoraftaler og yde støtte til velgørende formål som led i boligorganisationens markedsføring, når og kun når;

 • den pågældende markedsføring er nødvendig
 • boligorganisationen får en modydelse svarende til de afholdte omkostninger
 • markedsføringsbehovet ikke kan dækkes billigere eller bedre på andre måder
 • der ikke kan rejses tvivl om beslutningstagernes habilitet

 

Ovenstående gælder tilsvarende for almene administrationsorganisationer.

Dilemmaer og hensyn

Dilemmaer og hensyn

Organisationsbestyrelsen skal sikre en effektiv drift for at sikre rimelige huslejer. Samtidig skal organisationsbestyrelsen sikre, at boligerne til hver en tid kan lejes ud. Det kan kræve en særlig indsats med at markedsføre boligerne.

 

Hvis organisationsbestyrelsen beslutter at benytte sponsoraftaler eller bidrag til velgørende formål som led i sin markedsføring, så kan det give anledning til, at beboerne og offentligheden stiller spørgsmål ved, hvad boligorganisationen og beboerne får for pengene.

 

Hvis der ikke er åbenhed om beslutningen og rammerne for, at I bruger sponsoraftaler som led i markedsføring, kan der opstå mistanke om, at aftalen giver særlige privilegier fx gratis adgang til visse arrangementer og dermed har andre formål end markedsføring.   

Spørgsmål til drøftelse

 • Er den påtænkte støtte lovlig?
 • Er omfanget rimeligt og passende?
 • Er beslutningen saglig, og tåler den offentlighedens søgelys?
 • Kan de samme penge bruges på en anden måde, hvor det giver større værdi til boligorganisationen/beboerne?

Gode råd

Gode råd

Hvis I beslutter at indgå sponsoraftaler eller bidrage til velgørende formål, så er de gode råd:

 • Vurdér at der er en lovlig markedsføringsmæssig begrundelse for initiativet. Markedsføringen skal være nødvendig.
 • Sørg for at der er sammenhæng mellem ydelse og modydelse. Den markedsføringsmæssige gevinst må ikke kunne opnås bedre eller billigere på andre måder. Den vurdering må bygge på skøn og forudsætninger
 • Aftalerne bør være tidsbegrænsede og kunne opsiges med rimeligt varsel
 • Sørg for løbende, og mindst en gang årligt, at sikre en dokumenteret evaluering af støttens fortsatte lovlighed og relevans
 • Vær særligt opmærksom på at sikre alle beslutningstagernes habilitet i sagen

 

Undgå kritik og mistænkeliggørelse fra omverden:

 • Sørg for at beslutninger og bagvedliggende vurderinger er skrevet ned
 • Vær åben om den trufne beslutning
 • Orientér aktivt om den til fx beboere og afdelingsbestyrelser
 • Vær indstillet på at komme med yderligere information og dokumentation efter behov.

 

Regler1
Anbefaling2

Oprettelse: 07.07.2021 | Sidst opdateret: 25.09.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her