Direktørkontrakter

Billede af COLOURBOX42776713

Anbefaling 

 • Søg hjælp til udarbejdelse og (gen)forhandling af direktørkontrakten
 • Sørg for at løn mv. er afstemt efter normen for tilsvarende direktører
 • Undgå at bruge BL’s lønstatistik som løftestang
 • Sørg for åbenhed om den samlede direktørløn og fratrædelsesordning


Vilkårene i kontrakten bør være afstemt efter normen for andre direktører i sammenlignelige organisationer. Løn, ansættelses- og fratrædelsesvilkår skal være rimelige og forsvarlige set i forhold til organisationens størrelse og opgavernes kompleksitet.

Kort fortalt

Kort fortalt

I det følgende bruges kun betegnelsen direktør, men det omfatter også forretningsfører.

 

Organisationsbestyrelsen ansætter direktøren og forhandler den kontrakt, der fastsætter løn- og øvrige ansættelsesvilkår for direktøren.

 

Ansættelsesforholdet er ikke reguleret af funktionærloven. Derfor findes der ikke, modsat en almindelig ansættelseskontrakt, nogle særlige krav til direktørkontraktens indhold. Det er de to parter (organisationsbestyrelsen og direktøren), der inden for aftalelovens rammer bestemmer, hvad direktørkontrakten skal indeholde.

 

Organisationsbestyrelsen bør derfor forholde sig til, hvad der er rimelige løn- og ansættelsesvilkår for direktøren.

 

De almene boligorganisationer og -administrationer er non-profit-organisationer, hvor de administrative udgifter og herunder direktørens løn betales af beboerne gennem deres husleje. Organisationsbestyrelsen bør derfor sikre åbenhed om den samlede direktørløn samt fratrædelsesordning. Dette for at undgå mistænkeliggørelse og tvivl.

 

Direktørens løn- og ansættelsesvilkår bør være:

 • Rimelige og forsvarlige
 • Afstemt efter normen for andre direktører i sammenlignelige organisationer
 • Afstemt efter organisationens størrelse, kompleksitet og direktørens opgaver
 • Synlige for så vidt angår den årlige bruttoløn (løn, pension og værdien af andre personalegoder)
 • Tilpas attraktive til at kunne rekruttere og fastholde en kompetent direktør, som besidder de ønskede kvalifikationer.

 

Anbefalingen gælder for både direktører ansat i selvadministrerede organisationer og direktører ansat i en administrationsorganisation.  

Reglerne

Reglerne

Organisationsbestyrelsen har ansvaret for at ansætte og afskedige direktøren. ”Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør.” (Bek. om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger § 13, stk. 3).

 

Direktøren anses for at være arbejdsgiver og ikke arbejdstager. Ansættelsesforholdet er derfor ikke reguleret af funktionærloven, og det stiller særlige krav til ansættelseskontraktens indhold.

 

I spørgsmålet om direktørens løn- og ansættelsesforhold udgør organisationsbestyrelsen og direktøren to parter med hver sine interesser.

 

Ledelsesudgifterne skal vises i organisationens regnskab ifølge kontoplanen i bilag til Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

 

Dilemmaer og hensyn

Dilemmaer og hensyn

Rekruttering af direktør kræver indgående kendskab til direktørens opgaver, boligorganisationens vilkår og aktuelle situation. Det kræver desuden erfaring med rekruttering, ansættelsesvilkår og forhandling at varetage organisationens interesser, når der skal forhandles direktørkontrakt.  

 

Der kan være tale om et ulige styrkeforhold mellem de to parter, da den ene part består af valgte beboere uden formelle krav om særlige ledelseskompetencer, og den anden part er en ansat med professionelle lederkompetencer. 

 

Det kan også være et dilemma i kontraktindgåelsen, at bestyrelsen typisk ikke er vant til at sidde i en arbejdsgiver-/forhandlingssituation, så der kan være behov for at få sparring/støtte til det.

 

I en mindre boligorganisation, kan det blive dyrt for organisationen at skulle honorere en direktør med alle de nødvendige kompetencer.

Spørgsmål til drøftelse

Når organisationsbestyrelsen skal vurdere, om direktørens løn- og ansættelsesvilkår er rimelige og forsvarlige, er der nogle spørgsmål, I kan stille jer selv:

 • Hvordan kan I sikre jer, at direktørens/direktionens lønniveau er rimeligt og forsvarligt?
 • Hvordan vil I håndtere et ønske om lønregulering eller ændring i ansættelsesvilkårene fra direktøren?
 • Hvis I bliver bedt om at forklare direktørens/direktionens lønniveau, hvad svarer I så?
 • Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at gøre direktørens bruttoløn synlig?
 • På hvilke andre måder end ved løn, kan I anerkende direktøren?

Gode råd

Gode råd

 • Vurdér løn- og ansættelsesforhold ud fra BL’s lønstatistik og vejledende normer – både ved ansættelse og ved genforhandling af løn- og ansættelsesvilkår
 • Søg rådgivning ved kontraktindgåelse og genforhandling, herunder ved ændrede fratrædelsesvilkår
 • Brug ikke lønstatistikken som en løftestang
 • Brug den vejledende lønstatistik til at vurdere om lønniveauet skal ligge i nedre kvartil, tæt på gennemsnittet eller øvre kvartil
 • Vurdér direktørens løn ud fra faglige kvalifikationer, erfaringer, anciennitet samt personlige kompetencer
 • Vurdér lønniveauet i forhold til boligorganisationens/-administrationens størrelse, kompleksitet, ønskede udvikling og den generelle økonomiske formåen
 • Vurdér hvilke forhold der kan påvirke kravet til direktørens kvalifikationer og kompetencer og dermed lønniveauet:
 • Antal boliger og afdelinger
 • Antal direktionsmedlemmer/ledelseslag
 • Antal medarbejdere
 • Organisationens økonomiske situation og formåen
 • Den samlede omsætning for bolig-/administrationsorganisationen og dens afdelinger
 • Omfanget af renoverings- og byggesager
 • Organisationens strategiske udfordringer fx ift. udlejning, ghettokriterier og effektivitet
 • Beboerdemokratiets engagement og aktivitetsniveau
 • Vær klædt på til at stå på mål for, at direktørens løn- og ansættelsesvilkår er rimelige og forsvarlige
 • Gør den samlede årlige lønudgift til direktøren synlig – fx i den obligatoriske note i regnskabet.

 

Oprettelse: 07.07.2021 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her