Miljø, indeklima og forurening

Skærpet fokus på indeklimakomfort og miljøudfordringer stiller krav til almene boliger.

Billede af Artikel Klima (1)

Der er mange projekter i gang i den almene sektor, som fokuserer på miljø, indeklima og forurening. Det kan være svært at skabe sig overblik over hvad der virker, og hvad der ikke virker.

BL kan hjælpe jer med at få sat nogle nye pejlemærker for, hvor I skal hen i forbindelse med tiltag i bygninger og ikke mindst beboernes brug af bygningerne. 

Indeklimamåling i stedet for varmemåling, og brug af dynamiske varmeregnskaber!

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte i 2017 en ny bekendtgørelse, der giver almene boligorganisationer mulighed for forsøg i op til tre år med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamåling

 

Der har tidligere været gennemført en række forsøg i blandt andet almene boliger om dynamiske varmeregnskaber, hvor lejerens ”energiadfærd” er forsøgt knyttet til det leverede indeklima baseret på indeklimamålinger af inde-temperatur, luftfugtighed og CO2-indhold som alternativ til måling af varmeforbrug og traditionelt varmeregnskab. 


De indhentede erfaringer fra dette forsøg har ikke været tilstrækkelige til at indføre regler om fri adgang til fordeling af udgifter til varme mellem lejlighederne på grundlag af en måling af lejerens indeklima. Der mangler særligt erfaringer i forhold til de forskelle i lejernes varmeudgifter (og omfordelinger lejlighederne imellem), der kan opstå i forhold til de gældende regler.

 

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at almene boligorganisationer kan gennemføre flere forsøg med alternativ måling af energiforbrug m.v. samt forsøg med betaling for realiseret indeklima. Formålet med at afregne varmeudgiften efter målt indeklima er, at motivere lejerne til at vælge et godt indeklima til gavn for lejernes sundhed, såvel som for ejendommens tilstand (især ud fra en fugtbetragtning og de følger dette kan påføre bygningen).

 

Læs mere her.

Et fugtigt indeklima i boligen kan forårsage skimmelsvamp

En skimmelsvampesag starter ofte på baggrund af en beboerhenvendelse til det lokale ejendomskontor eller til administrationen, som følge af synlig skimmelsvampevækst, lugtgener eller helbredsmæssige gener.

 

Sagen kan dog også tage sit udgangspunkt i forbindelse med en besigtigelse eller lignende, hvor for eksempel ejendomsfunktionæren bliver opmærksom på mulige skimmelsvampe- eller indeklimaproblemer.

 

Det er vigtigt, at beboere, der henvender sig med mulige skimmelsvampeproblemer, bliver taget alvorligt og føler sig trygge ved en kompetent og sober behandling af problemet. Nogle gange er det en grundløs bekymring.

 

Nogle gange er der behov for gode råd om opvarmning og udluftning. Nogle gange er der behov for nærmere undersøgelser. Nogle gange er der tydeligt tale om problemer med fugt og skimmelsvamp. Under hele forløbet er information til beboeren vigtig for at undgå unødig bekymring.

Download forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp

PDF Fil

Skimmelsvamp

Download

PCB er en miljøgift

For 50 år siden havde kemikaliet PCB stor udbredelse i byggeriet.

Materialet blev anvendt som blødgører i fuger, kantforseglinger, maling og lignende.

I dag er PCB registreret som en miljøgift, der kan være farlig i store koncentrationer.  

Download vejledningen

PDF Fil

Vejledning i undersøgelse af PCB i almene boliger

Download

Hvad er PCB?

Hvad er PCB?

PCB (Polyklorerede bifenyler) er en miljøgift, der har været benyttet i byggematerialer fra ca. 1950 til og med 1976, hvor stoffet blev forbudt. PCB er i sin grundlæggende form et olielignende produkt, der på grund af sine egenskaber som isoleringsmateriale og blødgører har været anvendt i elektronik- og byggeindustrien. PCB er lugtfri.

 

Typiske steder for anvendelse af PCB har været:

  • Fuger omkring vinduer og døre
  • Fuger mellem facadeelementer af beton
  • Dilatationsfuger mellem bygningselementer

 

PCB kan optages i kroppen ved indtagelse, indånding og hudkontakt. Generelt sker den største forurening af kroppen via indtagelse af fødevarer, idet stoffet ophobes i fødekæder. Især fed fisk, kød og mælkeprodukter er væsentlige forureningskilder. Herudover bidrager også byggematerialer til indtaget af PCB. Fra PCB-holdige fuger mm. sker en jævn afgasning til luften, der dermed også forurenes.

Forskellige typer PCB

Forskellige typer PCB

Problemet kompliceres af, at der findes mange forskellige typer PCB. Helt præcist findes der 209 typer med forskellig giftighed og forskelle i afdampning til omgivelserne.

Af de 209 typer PCB er 12 dioxin-lignende med en påvist giftig effekt. (Dioxin er en samlebetegnelse for en gruppe klorholdige giftstoffer). De øvrige, lette typer PCB ligner ikke dioxiner, og der er ikke videnskabeligt bevis for at disse har sundhedskadelig virkning ved koncentrationer, der kan opnås i indeklimaet.

Hvordan måles PCB?

Hvordan måles PCB?

Koncentration af PCB bestemmes typisk ud fra måling af forekomsten af syv typer PCB - kaldet PCB7. Herfra omregnes til den totale koncentration af PCB ved hjælp af en korrektionsfaktor. I disse syv PCB-typer indgår én ud af de 12 dioxin-lignende PCB-typer. Ved beregning af koncentrationer i luft udelades den dioxin-lignende PCB-type, og udgangspunktet kaldes PCB6. De 12 giftige dioxinlignende PCB-typer afdamper kun lidt og kan således kun i ringe grad registreres i luftmålinger, sammenlignet med de lette PCB-typer.

Læs mere om PCB og måling mv. i rapport fra SBMI

Aktionsværdier kontra grænseværdier

Aktionsværdier kontra grænseværdier

Sundhedsstyrelsen har fastlagt aktionsværdier for PCB i indeluft, og ved overskridelse skal fx bygningsejere sikre en nedbringelse af PCB-niveauet. Derimod er der ikke fastlagt grænseværdier for, hvornår PCB-niveauet er sundhedsskadeligt, da det nuværende vidensniveau ikke er tilstrækkeligt. Læs mere om aktionsværdier.

Erfaringer fra Farum Midtpunkt

Erfaringer fra Farum Midtpunkt

I september 2009 blev der konstateret PCB i dele af en KAB-administreret boligafdeling, Farum Midtpunkt. Dette har medført en større undersøgelsesarbejde, der har givet vigtig viden og erfaringer. Bl.a. er det konstateret, at baseret på toksicitet kan afsmitning og eksponering via støv yde betydelige bidrag til den sundhedmæssige påvirkning fra PCB i indeklimaet. Dette bør indgå i vurdering af sundhedsrisiko og afhjælpningsmetoder.

Læs mere om PCB i Farum Midtpunkt

Hvor giftigt er PCB og hvad er risikoen?

Hvor giftigt er PCB og hvad er risikoen?

PCB er en meget farlig miljøgift, som det er vigtigt at behandle med stor alvor. I tilstrækkeligt høje koncentrationer kan de dioxin-lignende PCB-typer medføre skader på lever, immunsystem og nervesystem, nedsætte fertiliteten samt virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

I forbindelse med Farum Midtpunkt-sagen vurderer Embedslægerne Hovedstaden imidlertid, at der er en meget lille risiko for, at beboerne bliver syge på grund af PCB i boligen. De fastslår derudover, at alle i Danmark udsættes for PCB i små mængder. Langt det meste kommer fra kosten, og selv om man bor i en PCB-ramt bolig, vil en stor del af den PCB man udsættes for, fortsat komme fra kosten.

Hvordan kan jeg undersøge for PCB?

Hvordan kan jeg undersøge for PCB?

Boligorganisationerne har ikke pligt til at undersøge deres boligmasse for PCB, men det må forventes, at der på frivillig basis vil blive gennemført undersøgelser. Derfor har BL udsendt en vejledning om undersøgelse af almene boliger for PCB. Se link til BL informerer herunder.

Vejledningen omfatter - ud over tilrettelæggelsen af de tekniske undersøgelser - også forslag til procedurer for information af beboere og afhjælpning m.v., hvis der findes PCB. Det skal her præciseres, at selv om det er frivilligt at undersøge for PCB, så er der pligt til at løse problemet, hvis der forekommer PCB i koncentrationer over grænseværdierne.

Video: Fjernelse af PCB i Farum Midtpunkt

Oprettelse: 28.10.2019 | Sidst opdateret: 14.11.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her