Skadedyr – information og tips til lejeren om skadedyr i boligen

Billede af COLOURBOX30948032 (1)

Hvad er skadedyr?
Skadedyr er en betegnelse for alle dyr, der generer eller er til fare for mennesker og ejendomme. Hvis du som lejer bliver generet af skadedyr eller insekter i dit hjem, så kan det være nødvendigt at bekæmpe dem. Der er forskel på, hvor skadelige insekter og skadedyr er.

Det er helt naturligt at der findes insekter i hjemmet. Der findes over 20.000 arter af insekter i Danmark. De fleste i hjemmet er harmløse, mens andre kan gøre skade på bygninger og inventar.

Insekter er oftest mere irriterende end de er skadelige, f.eks. bananfluer, men det kan være nødvendigt at bekæmpe dem, hvis du som lejer føler dig plaget af dem.

De mest typiske skadedyr i hjemmet
Videnscenteret Bolius har på deres hjemmeside beskrevet nogle af de mest almindelige skadedyr i hjemmet, herunder hvordan du genkender, bekæmper og forebygger mest effektivt mod de forskellige arter.

Der beskrives bl.a. herkulesmyren, orangemyren, sort havemyre, borebiller og rådborebiller, husbukke, flæskeklannere og husklannere, murbier, violbukke, melbiller, møl, melmøl, bananfluer, klædemøl, sølvfisk, væggelus m.fl.

Der er også insekter, som kan kaldes skadedyr, fordi de generer dig på forskellige måder, enten ved at stikke eller bide. De mest almindelige inde i boligen er væggelus og skægkræ.

Hvad gør jeg, hvis der er skadedyr i min bolig?
Konstaterer du et skadedyrsangreb, må du som lejer i første omgang selv forsøge at få bugt med skadedyrene. Din boligorganisation kan hjælpe dig med råd og vejledning til bekæmpelsen.

Særligt om rotter
Hvis du ser rotter i eller omkring boligen, skal du dog straks give besked til din boligorganisation, da enhver, der konstaterer forekomst af rotter, har pligt til at anmelde dette til kommunalbestyrelsen, jf. rottebekendtgørelsens § 3. Boligorganisationen vil herefter kontakte kommunen, som har ansvaret for bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelse af andre skadedyr

Det er helt almindeligt selv at bekæmpe eksempelvis sølvfisk, skægkræ, fluer, myrer og mus. Hyppigere rengøring og udluftning er altid en god start, men der kan være flere tiltag, som er nødvendige.

Problemer med sølvfisk, skægkræ og mus kan udvikle sig, og så er det vigtigt at få hjælp fra din boligorganisation.

I flere dagligvarebutikker og i byggemarkeder m.v. er der pulver, som kan strøes ud på boligens sokkel udendørs, eller der er lokkefælder, som kan opstilles indendørs som fælder sølvfisk og skægkræ. Bolius har også andre tips og tricks mod sølvfisk og skægkræ samt råd og vejledning til bekæmpelse på egen hånd.

Anvender du kemiske bekæmpelsesmidler, er det vigtigt, at du følger vejledningen omhyggeligt. Dette er ikke mindst af hensyn til din egen sundhed men også for omgivelsernes sikkerhed. Spørg eventuelt om råd hos din boligorganisation.

Som det fremgår af Bolius’s artikler ovenfor om sølvfisk, skægkræ, myrer m.fl., er det meget almindeligt, at disse dyr findes i boligen. De er hverken skadelige eller farlige, men det er vigtigt, at man som lejer alligevel sørger for, at skadedyrene ikke har så gode forhold, at de formerer sig.

Hvornår skal jeg kontakte boligorganisationen?
Hvis skadedyrene ikke forsvinder eller ikke i det væsentlige er bekæmpet, selv om du forsøger med øget rengøring, hyppig udluftning, lokkefælder, strøelse m.m., skal du henvende dig til din boligorganisation.

Boligorganisationen vil vurdere, om der enten skal tilkaldes specialister i skadedyrsbekæmpelse, om problemet er en kommunal opgave, eller om du som lejer har brug for yderligere vejledning med tiltag til bekæmpelsen.

Boligorganisationen kan også vurdere, om omfanget er så begrænset, at der ikke er behov for en særlig indsats. Denne vurdering foretages konkret og objektivt i det enkelte tilfælde.

Hvem betaler for skadedyrsbekæmpelsen?

Du skal ikke holde dig tilbage for at anmelde skadedyr i din almene bolig, hvis du selv forgæves har forsøgt at bekæmpe skadedyrene.

Det er boligorganisationen (boligafdelingen via huslejen), der betaler for den nødvendige bekæmpelse af skadedyr, som boligorganisationen gennemfører.

Ved bekæmpelse er det som nævnt kommunerne, der har ansvaret for rottebekæmpelse, jf. lov om miljøbeskyttelse § 17. Kommunerne afholder udgifterne også til dette. Kommunens udgifter dækkes af en særlig afgift, som opkræves hos boligejerne, og som din boligorganisation derfor også bidrager til, jf. rottebekendtgørelsens § 52.

Som lejer hæfter du kun for regningen til boligorganisationens nødvendig skadedyrsbekæmpelse, hvis du har handlet uforsvarligt og/eller har været direkte medvirkende til skadedyrene tilkomst og fortsatte udbredelse.

Du kan også blive erstatningsansvarlig og betale for en del af udgifterne til skadedyrsbekæmpelse, hvis du som lejer ved, at der problemer med skadedyr i din bolig, men ikke informerer boligorganisationen herom.

Det skyldes, at skadedyrsproblemet kan sprede sig og blive dyrere at bekæmpe, jo længere tid der går uden effektiv skadedyrsbekæmpelse. Du skal derfor huske at give boligorganisationen besked, når du har opdaget skadedyr i din bolig.

Skader på indbo
Hvis skadedyrene forvolder skade på dit indbo, er det ikke boligorganisationen, der skal erstatte skaderne. Skader på indbo dækkes af din indboforsikring, som du som lejer selv er ansvarlig for at tegne. Skader på indbo, f.eks. møbler, anmeldes derfor til dit forsikringsselskab og er således boligorganisationen uvedkommende.


Kan jeg stadig bo i lejemålet, når der er skadedyr?
Hvis du har skadedyr og har informeret boligorganisationen om det, vil bekæmpelsen typisk foregå hurtigt. Boligorganisationen har nemlig også en interesse i at fjerne skadedyrene, så de ikke forvolder skade på boligen og ejendommen, og så udgifterne til bekæmpelsen mindskes mest muligt.

Bekæmpelsen af skadedyr er ofte en kortvarig proces, og du kan derfor godt bo i lejemålet, imens bekæmpelsen står på. Du har derfor ikke krav på at blive genhuset eller flytte til en erstatningsbolig på boligorganisationens regning. I få tilfælde kan du få et nedslag i lejen, hvis dele af lejemålet ikke er beboeligt, jf. lov om leje af almene boliger § 18, stk. 2.

Hvis du ønsker at opsige lejemålet grundet skadedyrene, gælder de almindelige regler for opsigelse i lov om leje af almene boliger § 84 i langt de fleste tilfælde. Dette skyldes, at det sjældent er udlejers adfærd, der har medført skadedyrenes tilkomst.

En lejemål kan derfor kun ophæves straks fra lejers side, hvis boligorganisationen har handlet uforsvarligt efter at være blevet gjort opmærksom på skadedyrene, jf. lov om leje af almene boliger § 19, stk. 1.

 

 

Oprettelse: 15.01.2021 | Sidst opdateret: 15.01.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her