Skadedyr i boligerne – information til udlejer

Billede af COLOURBOX7183409 (1)

Når boligorganisationen får kendskab til, at der er skadedyr i et elle flere lejemål, som risikerer at skade boligen eller ejendommen, er det boligorganisationens pligt at fjerne skadedyrene uden udgift for lejeren ifølge lov om leje af almene boliger § 18, jf. lov om leje § 11.

Det er tillige udlejerens forpligtelse at sørge for at bekæmpe skadedyr uden for lejemålene på selve ejendommen, jf. lov om leje af almene boliger § 24.

Reglerne om boligorganisationers pligt til udbedring af skadedyr er et område med gråzoner, hvor det ikke er muligt at give et entydigt svar på, hvornår det er lejer eller udlejer, der har pligt til at afholde udgifterne til skadedyrsbekæmpelse.

Det er heller ikke muligt at give et entydigt svar på, hvornår det er – og ikke er – nødvendigt at udføre en skadedyrsbekæmpelse. Vurderingen skal derfor altid foretages i de konkrete tilfælde.

Det må fortolkes sådan i praksis, at boligorganisationen har udryddelsespligt, når det drejer sig om skadedyrproblemer. Det kan dreje sig om væggelus, skægkræ, sølvfisk, myrer eller kakerlakker, men også andre skadedyr, der let breder sig rundt i ejendommen, og som kan opstå i boligerne.

Identificering af skadedyr
Når en lejer anmelder forekomst af skadedyr i sin bolig, er det vigtigt, at der foretages et syn af boligen.

På synet skal det konstateres, hvilket skadedyr der er tale om samt problemets omfang.

På synet skal det også konstateres, om lejeren selv har gjort en indsats for at få bugt med skadedyrene, og om der eventuelt er fysiske forhold i boligen, som gør det særligt nemt for skadedyrene at formere sig.

Dette kan f.eks. være opmagasinering af papkasser, fugtigt indeklima, manglende udluftning, manglende rengøring, madrester i køkkenet mv.

Alle relevante observationer og informationer skal således noteres ved synet.

Væggelus i praksis
Østre Landsret har ved U 2014.234 Ø slået fast, at lejelovens § 19 (tilsvarende § 24 i lov om leje af almene boliger) omkring udlejerens vedligeholdelse og renholdelse af ejendommen også indebærer bekæmpelse af væggelus i lejemålene. Altså har udlejer en pligt til at bekæmpe væggelus, uanset om dette kan siges at udgøre en mangel ved det lejede efter lov om leje af almene boliger § 18.

Væggelus udgør en betydelig spredningsrisiko og kan hurtigt sprede sig til andre lejemål, hvis ikke de bekæmpes hurtigt. Boligorganisationen bør nøje notere, hvor stort omfanget af væggelusene i lejemålet er, og om det kunne være opdaget på et tidligere tidspunkt taget omfanget i betragtning.

Lejeren kan blive erstatningsansvarlig efter lov om leje af almene boliger § 78, hvis den manglende anmeldelse skyldes uforsvarlig adfærd hos lejeren, eller hvis lejeren ikke har anmeldt skaden i overensstemmelse med § 78, stk. 3. Derfor er det relevant at notere omfanget, da dette kan indikere, om lejeren har overholdt sin pligt til at anmelde skadedyr i boligen.

Bekæmpelsen skal tilstræbes at være effektiv, og det bliver den kun, når skadedyrsproblemet angribes rationelt, rettidigt og kollektivt. Af samme grund må enhver beboer finde sig i bekæmpelsesforanstaltningerne og de midlertidige gener ved arbejdets udførelse, selvom det måske ikke skyldes lejerens forhold, at skadedyrene skal udryddes.

Udlejeren har ansvaret for at bekæmpe
Det er boligorganisationen, der vurderer (eventuelt med hjælp fra fagfolk), om det er nødvendigt at foretage foranstaltninger til skadedyrsbekæmpelse i en bolig/i ejendommen.

Hvis boligorganisationen ved synet af boligen har konstateret flere forhold ved lejeren, som har gjort det muligt for skadedyrene at formere sig, og kan lejeren i øvrigt siges at have udvist uforsvarlig adfærd i forhold til skadedyrene, kan boligorganisationen kræve, at lejeren afholder udgifterne til skadedyrsbekæmpelsen.

Bevisbyrden om uforsvarlig adfærd er dog svær at løfte. I den ovennævnte dom U 2014.234 Ø fandtes det ikke bevist, at lejerne havde udvist uforsvarlig adfærd ved at rejse til udlandet, da det ikke med sikkerhed kunne bevises, hvorfra angrebet fra væggelus stammede.

Vejledning og information om skadedyr til beboerne
Boligorganisationerne bør holde beboerne velinformeret omkring bekæmpelse og ikke mindst forebyggelse af skadedyr, herunder væggelus, skægkræ, sølvfisk m.fl. i boligerne.

Beboerne bør også holdes orienteret om sine rettigheder og forpligtelser, samt hvordan de skal forholde sig, når de konstaterer skadedyr i deres bolig. På den måde holdes omfanget og dermed udgifterne til eventuel skadedyrsbekæmpelse på et lavest muligt niveau.

Mere information om væggelus og skægkræ, forebyggelse og bekæmpelse heraf
Bolius har på deres hjemmeside nøje beskrevet problematikken omkring væggelus og skægkræ.

Hjemmesiden indeholder både information om hvordan væggelus undgås, hvordan man kan slippe af med væggelus efter ferie i udlandet og hvordan man får bugt med skægkræ i boligen.

BL henviser i øvrigt til Bolius’s hjemmeside, hvorfra der er et rigt indhold af gode råd og vejledninger om håndteringen af skadedyr. Disse artikler kan med fordel henvises til beboerne.

Oprettelse: 15.01.2021 | Sidst opdateret: 15.01.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved


Søger du bolig? - Klik her