Lovgivning og regler

Find al lovgivning og alle regler inden for byggeri her!

Billede af Article Mørk Rød

Her på siden finder du relevante lovmæssige links, samt en oversigt over gældende regler over klausuler i byggeriet.

BL's medlemmer har mulighed for at benytte vores juridiske vidensportal BoligJura.dk

Her finder du beskrevet lovgivning og regler på en lang række specifikke områder inden for den almene sektor.

 

Arbejdsklausuler

BL ønsker at fremme ordentlige og velfungerende forhold på byggepladserne. Derfor gør vi følgende:  

 

 1. Vi har en samarbejdsaftale med Dansk Byggeri om en fælles indsats mod social dumping på almene byggepladser.
 2. Vi anbefaler alle vores medlemmer at bruge BL’s arbejdsklausul ved udbud og aftaler om byggeopgaver.
 3. Vi tilbyder vores medlemmer råd og vejledning om forebyggelse og kontrol af social dumping.
 4. Vi er medstiftere af foreningen Byggeriets Samfundsansvar.

 

Samarbejdsaftale mellem BL og Dansk Byggeri

 

BL og Dansk byggeri har en fælles interesse i en indsats mod social dumping. 

Download: Samarbejdsaftale mellem BL og Dansk Byggeri

BL’s klausul og vejledning er ikke en del af samarbejdsaftalen med Dansk Byggeri.  

 

 

Klausul til kontrakten

BL opfordrer alle medlemmer til at stille følgende krav i forbindelse med udbud af og indgåelse af kontrakt om byggeopgaver:

1. Indledning

1. Indledning

[navn på bygherren] ønsker en konkurrence baseret på lige vilkår og en velfungerende byggeplads. Derfor stiller vi krav til løn og ansættelsesforhold på byggepladsen. Vi følger op på disse krav, hvis vi på byggemøder, ved anmeldelser eller på anden vis bliver opmærksomme på, at de ikke overholdes.

2. Forpligtelsen

2. Forpligtelsen

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens og eventuelle underentreprenørers ansatte orienteres om gældende overenskomster.

Parterne har pligt til af egen drift at reagere ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

3. Krav til ophold på arbejdspladsen og orientering om underentreprenører

3. Krav til ophold på arbejdspladsen og orientering om underentreprenører

Bygherren skal skriftligt orienteres om, hvilke underentreprenører, Entreprenøren anvender ved opfyldelse af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR nr./RUT nr. Entreprenøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder [dette afhænger af den konkrete organisering og bygherren må præcisere i det konkrete udbud] oplyse bygherren om, hvilke underentreprenører, der befinder sig på byggepladsen i en forud defineret periode samt hvilket arbejde, de udfører. Bygherren har ret til at udstikke instruktioner for uønsket ophold, herunder overnatning, på byggepladsen, som Entreprenøren til enhver tid skal sikre overholdt. 

4. Information til beboere, naboer m.v.

4. Information til beboere, naboer m.v.

Entreprenøren oplyser ved skiltning eller på lignende måde hvor medarbejdere, beboere eller andre kan henvende sig, hvis de har spørgsmål til forholdene på byggepladsen.

5. Krav til registrering af udstationerede udenlandske tjenesteydere

5. Krav til registrering af udstationerede udenlandske tjenesteydere

Registrering sker efter gældende regler om RUT registrering. 

6. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

6. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

Entreprenøren har bevisbyrden for, at forpligtelsen, jf. pkt. 2., er overholdt.

Bygherren kan på forlangende kræve at se dokumentation for, at Entreprenøren og dennes underentreprenører overholder forpligtelsen. Bygherren kan kræve alle relevante dokumenter fra Entreprenøren, fra underentreprenørerne eller direkte fra disses medarbejdere, herunder løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter, udtræk fra e-indkomst, revisorerklæring m.v. 

7. Ansættelsesbevis

7. Ansættelsesbevis

Alle medarbejdere, der antræffes på byggepladsen, skal have modtaget et ansættelsesbevis. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation. 

8. Redegørelse

8. Redegørelse

Bygherren kan kræve, at Entreprenøren efter påkrav fremsender en fyldestgørende redegørelse om de forhold, der giver anledning til mistanke. 

9. Frister

9. Frister

Dokumentation skal være Bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være Bygherren i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 

10. Kontrolbesøg

10. Kontrolbesøg

Bygherren eller dennes repræsentant kan i kontraktens løbetid foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af forpligtelsen. 

11. Sanktioner

11. Sanktioner

Overholder Entreprenøren ikke forpligtelserne i pkt. 2-5 og 7-10, ifalder Entreprenøren en bod, der pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til x promille af entreprisesummen, dog minimum x kr., indtil forpligtelsen er opfyldt. (Se vejledning herunder)

Betaler entreprenøren ikke den påløbne bod, kan beløbet modregnes i entreprenørens vederlag.

Ved væsentlig misligholdelse kan bygherren skriftligt meddele entreprenøren, at aftalen er ophævet, med mindre entreprenøren inden 8 dage fra modtagelsen af meddelelsen bringer misligholdelsen til ophør.

Bygherren kan ved ophævelse kræve erstatning af entreprenøren for eventuelle tab forbundet med ophævelsen.

Anbefaling, kontrol og sanktioner til arbejdsklausuler

BL anbefaler en arbejdsklausul, der stiller krav om, at entreprenøren og alle underentreprenører er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som svarer til de mest repræsentative kollektive overenskomster i Danmark, og som gælder for hele det danske område.

Klausulen indebærer ikke et krav om, at entreprenører og underentreprenører rent faktisk skal have indgået overenskomster.

BL anbefaler en klausul, som gør overentreprenøren/totalentreprenøren ansvarlig for løn- og ansættelsesforhold også hos underentreprenører og disses underentreprenører.

Klausulen bruges i alle nybyggeri- og renoveringssager.

Det anbefales, at entreprenøren og underentreprenører benytter en tilsvarende klausul i deres kontrakter med underentreprenører. Dermed kan entreprenøren sikre, at det ansvar, entreprenøren selv måtte ifalde over for bygherren, kan gøres gældende af entreprenøren overfor underentreprenører, der har overtrådt klausulen. 

Læs herunder anbefalinger og retningslinjer på specifikke punkter for arbejdsklausuler:

Vægt på forebyggelse

Vægt på forebyggelse

Landets almene boligorganisationer har sjældent sager om social dumping på byggepladserne, og sådan skal det blive ved med at være. Vi ønsker at fortsætte indsatsen mod social dumping i tæt samarbejde med de udførende på pladsen.

 

Ved brug af klausulen har bygherren en række beføjelser til kontrol. Kontrol kan være omkostningskrævende, og klausulen har derfor først og fremmest til hensigt at forebygge problemer.

 

Meget handler om at indrette byggepladserne på en måde, som fremmer ordentlige forhold.

 

Når mistanke om uregelmæssigheder opstår, kan vi kræve dokumentation og gøre brug af sanktioner.

Udbudsmateriale og kontrakt

Udbudsmateriale og kontrakt

Efter EU-reglerne skal bygherrens krav om brug af arbejdsklausuler fremgå tydeligt af udbudsmaterialet eller udbudsbekendtgørelsen.

 

Det skal endvidere fremgå, hvilke krav bygherren stiller til dokumentation for overholdelse. Endelig skal det fremgå, hvilke sanktioner entreprenøren kan ifalde.

 

Kravene skal også fremgå af kontrakten. 

Forebyggelse

Forebyggelse

De nævnte muligheder for forebyggelse forudsætter, at BLs klausul benyttes, men omfatter også forebyggelsesmuligheder, der ikke kræver et særligt juridisk grundlag.

Tidlig fælles og fokuseret indsats

Tidlig fælles og fokuseret indsats

Det anbefales, at bygherre og entreprenør snarest muligt efter indgåelse af kontrakten drøfter, hvordan de vil samarbejde om at sikre sig, at løn- og arbejdsforhold lever op til klausulen.

 

Efter klausulen er det et krav, at alle ansatte på byggepladsen orienteres om gældende overenskomster. Ved denne indledende drøftelse er det en god ide, at entreprenøren også orienterer bygherren om hvilke overenskomster, der anvendes.

Der er ofte større risiko for social dumping på opgaver, som i mindre omfang kræver faglært arbejde. Det anbefales, at bygherre og entreprenør hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse drøfter hvilke opgaver, der kræver størst opmærksomhed.   

Hvis ansættelsesforholdene ikke er i orden, vil der ofte være andre tegn, der viser det. Det kan være manglende brug af sikkerhedsudstyr eller arbejdstøj, arbejde på skæve tidspunkter af døgnet, eller at en gruppe ansatte bliver afleveret tidligt i bil og hentet sent. Det bør drøftes, hvordan man reagerer på disse tegn.

 

Det er også en god ide allerede på dette tidspunkt at henlede entreprenørens opmærksomhed på de krav, der stilles bl.a. til ansættelsesbevis og til dokumentation ved tegn på uregelmæssigheder. I den forbindelse kan man også gøre entreprenøren opmærksom på, at der efter persondataloven kan være behov for at indhente samtykke til videregivelse af oplysninger fra de ansatte.

Orientering om underentreprenører

Orientering om underentreprenører

Det er et krav i klausulen, at entreprenøren skal orientere bygherren om hvilke underentreprenører, der anvendes ved opfyldelse af kontrakten.

Efter klausulen skal der desuden systematisk orienteres på byggemøder mv. om, hvem der opholder sig på byggepladsen i en forud defineret periode, og hvilket arbejde de udfører. 

Disse krav er med til at sikre opmærksomhed på alle underentrepriser. 

I det konkrete udbud skal bygherren præcisere kravene i klausulens pkt. 3 til orientering på bygge- drifts og statusmøder m.v., som afhænger af byggeopgavens omfang og organisering.

Ophold på byggepladsen

Ophold på byggepladsen

Bygherren kan efter klausulen til hver en tid udstede regler for ophold på byggepladsen, herunder forbud mod overnatning.

Kontaktoplysninger – vær synlig

Kontaktoplysninger – vær synlig

Det er vigtigt, at både beboere og andre ansatte ved, hvor de kan henvende sig, hvis de har spørgsmål til forholdene på byggepladsen. Det er et krav i klausulen, at entreprenøren oplyser dette ved skiltning eller på lignende måde.

 

Dermed bliver entreprenør og/eller bygherre hurtigt opmærksomme på forhold, der bør undersøges nærmere.

Hvis der er forhold, der ikke er i orden, vil der ofte være andre ansatte på byggepladsen, der har kendskab til det. Overvej derfor hvordan I på byggepladsen skaber synlighed om indsatsen mod social dumping.

Krav om RUT-registrering

Krav om RUT-registrering

Udstationerede udenlandske tjenesteydere skal være registreret efter gældende regler om RUT-registrering – der henvises til RUT.

 

Bygherren har pligt til at rette henvendelse til Arbejdstilsynet senest tre dage efter at arbejdet er gået i gang, hvis dokumentation for RUT-registrering ikke er modtaget. Ellers kan bygherren ifalde en bødestraf.

Ansættelsesbevis og billedlegitimation

Ansættelsesbevis og billedlegitimation

Efter klausulen skal alle medarbejdere på byggepladsen have et ansættelsesbevis, og skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet med billedlegitimation. Det er en skærpelse i forhold til kravene i ansættelsesbevisloven, som giver arbejdsgiveren en måned til at udstede beviset. Alle medarbejdere skal desuden kunne fremvise billedlegitimation.

Kontrol

Kontrol

Opstår der tegn på uregelmæssigheder, kan bygherren efter klausulen kræve følgende dokumentation udleveret:

 • Løn- og timesedler,
 • Lønregnskab,
 • Ansættelseskontrakter,
 • Udtræk fra e-indkomst,
 • Gældende overenskomster
 • Revisorerklæringer, og
 • Andre relevante dokumenter.

 

Bygherren og dennes repræsentant kan altid foretage uanmeldte kontrolbesøg.

 

Hvis der er mistanke om overtrædelse af arbejdsklausulen, bør bygherren i første omgang bede om at se e-indkomstkvittering, ansættelsesbeviser samt timesedler. Hvis der er behov for det, kan bygherren desuden bede om at se lønsedler.

 

Med denne dokumentation kan bygherren konstatere at den løn, der udbetales til den ansatte, svarer til det, der indberettes til SKAT, og som fremgår af timeregnskabet på pladsen. Det giver et godt billede af, om tingene er i orden.

 

Der kan kræves materiale for de personer, som mistanken vedrører – hvis det er mange personer, kan der foretages stikprøver for et overskueligt antal.

 

Hvis ansættelsesforholdene ikke er i orden, kan der være andre tegn på dette. Det kan f.eks. være, at datoen på alle ansættelseskontrakterne er den samme, at underskrifterne ser helt ens ud, eller at entreprenøren ikke kan nå at udlevere materialet inden for fristen. Det kan også være, at der arbejdes mange timer hver dag.  

 

Materialet kan kræves med en frist på 5 arbejdsdage. Bygherren kan desuden kræve en redegørelse med en frist på 10 arbejdsdage.

 

Det er entreprenørens opgave at sikre, at reglerne om videregivelse af oplysninger i persondataloven er opfyldt, og at der i fornødent omfang er indhentet samtykke fra de ansatte.

 

Hvis bygherren efter en gennemgang af materialet er i tvivl om klausulen er overholdt, kan det kræve en nøjere gennemgang af arbejdsforhold og overenskomster på området.

 

Det kan ofte være en fordel at gøre brug af ekspertbistand ved kontrol. Der findes virksomheder på markedet, der tilbyder denne form for bistand.

Sanktioner

Sanktioner

Det er entreprenørens forpligtelse at sikre, at entreprenøren og alle underentreprenøren overholder forpligtelserne i klausulen.

 

Hvis entreprenøren eller underentreprenørerne ikke overholder forpligtelserne ifalder entreprenøren en bod. Størrelsen af boden pr. arbejdsdag fastsættes nærmere i klausulen, og afhænger af entreprisesummens størrelse sammenholdt med antallet af forventede ansatte på byggepladsen.

 

Boden kan typisk fastsættes til mellem 0,5 og 2 promille pr. påbegyndt arbejdsdag dog mindst mellem f.eks. 5-15.000 kr.

 

Betaler entreprenøren ikke den påløbne bod, kan beløbet modregnes i entreprenørens vederlag.

 

Hvis entreprenøren og underentreprenører har benyttet en tilsvarende klausul i deres kontrakter med underentreprenører, kan det sikres, at den bod entreprenøren måtte ifalde dækkes af den underentreprenør, der har overtrådt klausulen. 

 

Ved væsentlig misligholdelse kan bygherren skriftligt meddele entreprenøren, at aftalen er ophævet, med mindre entreprenøren inden 8 dage fra modtagelsen af meddelelsen bringer misligholdelsen til ophør.

 

Bygherren kan ved ophævelse kræve erstatning af entreprenøren for eventuelle tab forbundet med ophævelsen.

Oprettelse: 29.10.2019 | Sidst opdateret: 21.03.2022

Søger du bolig? - Klik her