Økonomisk Rådgivning

Økonomisk rådgivning i regi af almene boligorganisationer

Billede af IMG 2341

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning i regi af almene boligorganisationer har til formål at sikre, at udsatte og overgældsatte beboere får stabiliseret hverdagsøkonomien og i sidste ende er i stand til at fastholde en bolig.

 

I de almene boligområder tilbyder flere boligorganisationer økonomisk rådgivning til beboerne.

 

Formålet med de økonomiske rådgivninger er primært at forhindre udsættelser, men det er også at tilbyde forbyggende hjælp, hvor beboere kan få støtte og rådgivning til f.eks. skat, boligstøtte og budgetlægning. Pludselige begivenheder som skilsmisse, fysisk eller psykisk sygdom eller mistet indkomst kan for denne gruppe beboere betyde, at de ikke er i stand til at honorere deres gældsforpligtelser. Men med rådgivningernes hjælp kan store omvæltninger i livet opleves mere overskuelige, og de økonomiske konsekvenser kan mindskes. 

 

De rådgivninger, der tilbydes i den almene sektor, bliver udført af professionelle og med den almene bolig som omdrejningspunktet for rådgivningen. At netop boligen er omdrejningspunktet for rådgivningen, giver nogle muligheder, når det kommer til at ’opdage’ de mennesker, der oplever problemer med privatøkonomien. Det kan være et særligt godt udgangspunkt for at gøre en forskel for beboere, der befinder sig i en udsat social situation.

 

Der, hvor indsatsen adskiller sig særligt fra de vederlagsfri og frivillige økonomi- og gældsrådgivninger, er derfor også, at man har mulighed for at gennemføre en betydelig opsøgende og forebyggende indsats. En indsats der kan vise sig at være lige så vigtig som selve rådgivningen. Den økonomiske rådgivning har mulighed for at opnå et stort indblik i og kendskab til beboerens situation inklusive forhold, der rækker langt ud over økonomi. Det giver en enestående mulighed for at støtte og rådgive beboerne, men kræver også at man er bevidst om sin rolle og hvornår man skal bygge bro til andre tilbud. 

 

For at understøtte, at der i de almene boligorganisationer leveres professionelle økonomiske rådgivninger af høj kvalitet har BL igangsat udarbejdelsen af en kvalitetsmodel for økonomisk rådgivning samt taget initiativ til at styrke netværk og erfaringsudveksling mellem sektorens økonomiske rådgivere.

 

 

Netværk for økonomiske rådgivere

Boligsocialnet faciliterer en række faglige netværk herunder et netværk for økonomiske rådgivere.

 

Netværket har fokus på økonomisk rådgivning i regi af det almene og er åbent for alle, der laver økonomisk rådgivning uanset om det er med ansættelse i boligsocial helhedsplan eller boligorganisation. Formålet med de økonomiske rådgivninger er primært at forhindre udsættelser, men det er også at tilbyde forbyggende hjælp, støtte og rådgivning. På netværksmøderne kan der således være flere temaer og problematikker på programmet. 

 

Netværksmøderne veksler mellem relevante oplæg, sparring, erfaringsudveksling og mulighed for drøftelser af metoder, nye regler, GDPR og hvad der ellers optager medlemmerne i netværket.

 

Det er netværkets medlemmer, der er med til at sætte rammerne og beslutte, hvad der skal være på programmet.

 

Du kan læse mere og høre om næste netværksmøde på boligsocialnet.dk

 

Kvalitetsmodel for økonomisk rådgivning

I 2020 igangsatte BL en samlet indsats for at understøtte, at der i de almene boligorganisationer leveres professionelle økonomiske rådgivninger af høj kvalitet. Indsatsen omfatter en kvalitetsmodel for økonomisk rådgivning samt en kortlægning af de forskellige typer af rådgivninger, der ydes i de almene boligorganisationer samt et styrket netværk og erfaringsudveksling mellem sektorens økonomiske rådgivere.

 

Formålet med modellen for økonomisk rådgivning er at understøtte, at der leveres rådgivninger med høj grad af ensartethed og gennemsigtighed i den almene sektor. Kvalitetsmodellen er udviklet i samarbejde med Deloitte og er baseret på den kvalitetsmodel, som Deloitte bistod Socialstyrelsen og Den Nationale Vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning med at udvikle i perioden fra 2018-2019.

 

Med hjælp fra en række boligorganisationer har BL og Deloitte i efteråret 2020 tilpasset kvalitetsmodellen til de økonomiske rådgivninger på det almene boligområde. Medarbejdere på ledelses-, strategisk og praktisk niveau drøftede på en workshop i november 2020, hvad god kvalitet i økonomiske rådgivning på det almene boligområde er. På workshoppen gav deltagerne endvidere feedback på de enkelte kvalitetsstandarder, herunder både konkrete formuleringer af kvalitetsindikatorer, pegede på indikatorer, der burde udgå af modellen samt kom med forslag til nye indikatorer, der kan overvejes. På baggrund af workshoppen har Deloitte og BL i fællesskab tilpasset kvalitetsmodellen.

 

Kvalitetsmodellen udgør en ramme for udvikling af kvalitet og dokumentation. Den består af en kategorisering og beskrivelse af de forskellige typer af økonomiske rådgivninger, der tilbydes af de almene boligorganisationer, samt fem standarder for kvalitet i de enkelte rådgivninger, der bør reflekteres over og efterleves, når der skal leveres rådgivninger af høj kvalitet.

 

Hent og læs Kvalitetsmodellen

 

Bilag til kvalitetsmodellen for økonomisk rådgivning

Der er udarbejdet en række bilag til kvalitetsmodellen som man kan vælge at bruge, når man arbejder med modellen. 

 

I bilag 1 præsenteres definitioner af de besluttede aktivitetsindikatorer. 

 

I bilag 2 præsenteres et redskab til registrering af stamoplysninger. 

 

I bilag 3 præsenteres et redskab til registrering af status over beboerens tilfredshed med rådgivningen og beboerens økonomiske situation. Organisationen kan anvende selve skabelonen til indsamling eller implementere spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder i eksisterende systemer. 

 

I bilag 4 præsenteres et redskab til evaluering af økonomirådgivningsforløbet. Evalueringen udfyldes, når et rådgivningsforløb af en beboer afsluttes og i umiddelbar forlængelse af sidste rådgivning. Fordi evalueringen evaluerer på rådgivningsforløb, knytter evalueringen sig som udgangspunkt til rådgivning af type 3 og eventuelt 4. Er der uklarhed om, hvorvidt rådgivningen afsluttes, kan i stedet anvendes redskabet til status til at adspørge beboeren om rådgivningen. Når rådgivningsforløbet er afsluttet, bedes beboeren udfylde den del af evalueringen, som er henvendt mod beboeren. Forinden har rådgiveren udfyldt den del af evalueringen, som er henvendt mod rådgiveren. Også denne skabelon kan anvendes direkte eller implementeres i organisationens eksisterende system. 

 

Hent og læs alle bilag.

Søger du bolig? - Klik her