Fraflytning

I forbindelse med fraflytningen skal boligorganisationen så objektivt som muligt vurdere, hvordan udgiften til istandsættelse skal fordeles imellem fraflytter og afdelingen.
Billede af BL Poulerik Gitte Birch 007

Klare regler for fraflytning

Der er meget faste regler for hvordan fraflytning af lejemålet skal foregå.

 

Først og fremmest skal lejer opsige sin bolig med mindst 3 måneders varsel.

 

Boligorganisationen indkalder skriftligt den fraflyttende lejer til syn af boligen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan skriftligt aftale et kortere varsel.

 

Fraflytter tømmer boligen for indbo og efterlader boligen i rengjort stand.

 

En repræsentant fra boligorganisationen syner boligen og udarbejder en synsrapport.

 

Hvis fraflytteren ikke er til stede eller ikke ønsker kopien udleveret ved synet, sender boligorganisationen senest 14 dage efter kopien til fraflytteren.

 

Et overslag over de samlede udgifter til istandsættelse kan fremgå af synsrapporten. Hvis ikke overslaget fremgår, skal det sendes til fraflytteren senest 2 uger efter synet af boligen.

 

Fraflytterens anslåede andel skal fremgå, og her under skal evt. udgifter til misligholdelse være tydeligt præciseret.

 

Boligorganisationen skal sende den endelige opgørelse over udgifterne til fraflytteren uden unødig forsinkelse. I praksis betyder det senest en måned efter afslutningen af istandsættelsesarbejdet.

 

I den endelige opgørelse over de samlede istandsættelsesudgifter må fraflytterens andel af udgifterne ikke overstige oplysningerne fra over slaget med mere end 10 procent.

 

Tvister
Opstår der uenighed imellem fraflytter og boligorganisation, kan hver af parterne indbringe afgørelsen for beboerklagenævnet

Læs udvalgte spørgsmål og svar

Fraflytters deltagelse ved syn - spm. 1

Spørgsmål

Jeg har lige et spørgsmål vedr. syn af lejlighed ved fraflytning.

Hvis man på opsigelsen skriver at man ikke ønsker at deltage i syn, skal vi så overholde tidsfristen for indkaldelse til syn?

Svar

Lov om leje af almene boliger og tilhørende bekendtgørelser er ufravigelige, dvs. at de heller ikke kan fraviges efter aftale.

I er altså af formelle grunde nødt til at indkalde for at opfylde kravet om varsling.

Ved I, at skal der ikke fremsættes krav mod lejen, kan syn dog undlades.

Fraflytters deltagelse ved syn - spm. 2

Spørgsmål

Vi oplever oftere og oftere at fraflytter ikke møder op til et syn, på trods af en underskrevet synsindkaldelse. Vi vil derfor spørge om der er en mulighed for at pålægge et beløb på f.eks. kr. 500,-.  Kan det lade sig gøre rent juridisk?

Svar

Nej, der er ikke mulighed for at pålægge et sådant gebyr.

Men hvor stort er problemet? Hvis lejeren ikke kommer, kan I bare gennemføre synet uden lejerens deltagelse, det behøver ikke at tage længere tid end når lejeren deltager, og lejemålet skal jo synes.

Fraflytters udeblivelse fra fraflytningssyn

Spørgsmål

Vi oplever oftere og oftere at fraflytter ikke møder op til et syn, på trods af en underskrevet synsindkaldelse. Vi vil derfor spørge om der er en mulighed for at pålægge et beløb på f.eks. kr. 500,-.  Kan det lade sig gøre rent juridisk?

Svar

Nej, der er ikke mulighed for at pålægge et sådant gebyr.

Men hvor stort er problemet? Hvis lejeren ikke kommer, kan I bare gennemføre synet uden lejerens deltagelse, det behøver ikke at tage længere tid end når lejeren deltager, og lejemålet skal jo synes.

Fejl i synsrapport ved fraflytning

Spørgsmål

Hvis synsmanden i forbindelse med et fraflyttersyn, afkrydser i den forkerte række under rengøring, således at det fejlagtigt fremgår af rapporten at der kun skal foretages rengøring efter håndværker og ikke af hele lejligheden, har boligforeningen så alligevel krav på det ekstra beløb til rengøringen?

Svar

Udgangspunktet er, at kravet der er fremsat i rapporten er bindende med mindre der var tale om skjulte fejl og mangler, eller med mindre udlejer fandt anledning til at undersøge forholdet og tog et klart og konkret forbehold.

 

Ovenstående er praksis i beboerklagenævnene. Er der uenighed med administrator kan der anlægges sag ved beboerklagenævnet. Alle kommuner har et beboerklagenævn.

 

Står det begge parter klart ved synet, hvilke krav udlejer ville gøre gældende og det derfor står klart for begge parter, at der er sket en fejl, kan det være at beboerklagenævnet når til et andet resultat.

Afdelingsbestyrelsens tilstedeværelse ved fraflytningssyn

Spørgsmål

Kan en fraflytter modsætte sig afdelingsbestyrelsens tilstedeværelse under et fraflytningssyn, hvis det på et afdelingsmøde er vedtaget, at afd.bestyrelsen skal være til stede?

Kan en afdelingsbestyrelse afkræve en fraflytningsrapport? (af nysgerrighed)

Svar

Det er boligorganisationen som udpeger udlejers repræsentant ved syn af flyttelejligheder. Det er normalt en ejendomsfunktionær, inspektør, driftsleder el. lign. Afdelingsmødet har således ikke kompetence herom.

 

Derudover skal den fraflyttende lejer indbydes til at deltage.

 

Ingen andre har ret til/kan forlange at deltage, men det forekommer at en af parterne eller begge ønsker at andre deltager. Fx kan lejeren ønske en bisidder.

 

Afdelingsbestyrelsens rolle er noget uklar. Det er fx uklart om de varetager fraflytterens, udlejers eller de resterende lejeres interesser. Og det er ikke holdbart, at der kan opstå diskussioner om hvorvidt noget skal udføres eller ej under flyttesynet, og slet ikke diskussioner om hvem der skal betale. Derfor skal boligorganisationen under alle omstændigheder respektere et ønske fra fraflytter om at afdelingsbestyrelsen IKKE deltager.

 

Afdelingsbestyrelsen har derimod en naturlig interesse i at være med til at fastlægge niveauet for istandsættelse fsa. den istandsættelse, der følger af almindelig slid og ælde. Det behøver ikke at ske samtidig med at lejeren deltager i flyttesynet. Det kan man gøre et par dage senere sammen med en medarbejder fra driften, hvor man i ro og mag kan gennemgå lejligheden og drøfte den vurdering, der er foretaget, og hvor afdelingsbestyrelsen kan tilkendegive om de ønsker en højere eller lavere standard inden for lovens rammer.

Bemærk at misligholdelse er fastlagt i loven og ikke er til debat.

 

Afdelingsbestyrelsen har ingen ret til at se en fraflytningsrapport, men hvis man i fællesskab gennemgår et par lejligheder som foreslået ovenfor vil det være naturligt at tage udgangspunkt i den konkrete fraflytningsrapport.

Frist for indsigelser mod flytteafregning

Spørgsmål

Findes der en frist for indsigelser mod flytteafregninger?

Svar

Nej ikke en formel frist. Den fraflyttende lejer kan når som helst i processen komme med en indsigelse, og hvis der ikke kan opnås enighed om tvisten, kan den indbringes for beboerklagenævnet.

 

Man må forvente, at såvel beboerklagenævn som boligretten, der kan komme ind i sagen efterfølgende, i deres vurdering af sagen vil tage hensyn til det tidsmæssige perspektiv – men det er ikke formuleret i almenlejeloven.

Endvidere kan bemærkes, at det ikke er ualmindeligt, at beboerklagenævnet behandler fraflytningssager der er et år gamle.

Tidspunkt for syn

Spørgsmål

Ifølge bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger § 13, stk.3, indkaldes den fraflyttende lejer skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel.

I situationer hvor fraflytter kontakter boligorganisationen f.eks. 4 dage før det aftalte syn/fraflytning, for at få ændret tidspunktet for syn en time eller en dag, er det imidlertid ikke muligt at indkalde skriftligt med 1 uges varsel. Vil det i sådanne situation være tilstrækkeligt at fraflytter underskriver en formular, hvor det nye tidspunkt fremgår, og at der udtrykkeligt i formularen gøres opmærksom på at der er tale om et ønske fra fraflytters side?

Svar

Der er ikke noget til hinder for, at der indgås anden aftale mellem udlejer og lejer om tidspunktet for syn af lejemålet. Det bør i anmodningen om ændret syn anføres, at ændringen sker på baggrund af ønske fra fraflytter.

Det bør evt. overvejes, at lade lejeren udforme anmodningen om ændret flyttetidspunkt, så lejeren ikke blot underskriver en formular, og senere påstår at 1 uges fristen ikke er overholdt, og at boligorganisationen ”tvang” lejeren til at skrive under.

Se alle
PDF Fil

Få afdækket boligorganisationens service i forbindelse med fraflytning

Download

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her