Ejendomsskat

Nye ejendomsvurderinger
Fra søndag den 10. december har boligorganisationerne haft adgang til de nye, foreløbige ejendomsvurderinger, som der fra 2024 skal betales ejendomsskatter ud fra. Boligorganisationerne kan få adgang ved at logge ind på Boligskat (vurderingsportalen.dk).

 

Senere indbetaling i 2024
På grund af overgangen til de nye ejendomsskatter, vil ejendomsskatten i 2024 udskydes til at blive opkrævet 1. april frem for 1. februar, som normalt er indbetalingsfristen.

 

Ejendomsværdien stiger, skattepromillen falder
Mange vil opleve, at ejendomsværdien skyder kraftigt i vejret, men samtidig vil grundskyldspromillen falde markant. På landsplan er faldet i grundskylden fra 27 til 7,4 promille.

 

Skatten kan maksimalt stige med 2,8 pct. fra 2023 til 2024
Uanset størrelsen af ejendomsvurderingen vil der være tryghed for ejendomsskatten i 2024, da den højst kan stige med 2,8 pct. i forhold til 2023.

Efterfølgende kan ejendomsskatten stige med 3,5 pct. Her tages procenten dog ikke af det foregående års ejendomsskat men derimod af den nye grundskyldsværdi, som Vurderingsstyrelsen har opgjort den. Det betyder, at stigningsprocenten kan blive noget højere end de 3,5 pct., hvis der måles i forhold til året før.

 
Særlig stigningsbegrænsning for den almene sektor
Stigningsbegrænsningen på 3,5 pct. årligt gælder i 2025 og fremad for den almene sektor, men er på 4,75 pct. årligt for landets øvrige ejere af erhvervsejendomme.

Den særlige stigningsbegrænsning for den almene sektor er besluttet som en del af boligskatteforliget fra 2017. Her blev det også besluttet, at ejendomsskatterne for alle landets almene boliger maksimalt må stige med 600 mio. kr. (i 2017-tal) frem mod 2040.

Vi følger løbende sektorens samlede ejendomsskattebetalinger for at sikre, at udviklingen ligger inden for det besluttede maksimum i aftalen.

 

Der kan ikke klages før 2025/26
Der kan som udgangspunkt ikke klages over de nye vurderinger, fordi de er foreløbige. Den endelige 2023-vurdering vil først blive udsendt 2025/26, og den kan medføre en efterregulering af den betalte ejendomsskat. På det tidspunkt hvor den endelige vurdering udsendes, kan der klages over vurderingen. En eventuel efterregulering, der medfører en højere ejendomsskat end hvad de foreløbige vurderinger har tilsagt, vil også være dækket af stigningsbegrænsningen på 3,5 pct.

 

Særlig administrativ korrektion inden 2025 via BL
Der kan dog forekomme tilfælde, hvor den foreløbige vurdering er blevet så fejlagtig, at skattemyndighederne efter konkret vurdering kan foretage en korrektion.

BL har et tæt samarbejde med skattemyndighederne, og det er aftalt med myndighederne, at BL kan rejse tvivlsspørgsmål, ændringer af foreløbige vurderinger m.v. på vegne af boligorganisationerne med henblik på hurtig afklaring. Dermed kan risikoen for lange og omkostningsfulde retssager mindskes.

 

Lokalplaner kan føre til høje vurderinger
Vi ved, at der for nogle boligafdelinger kan forekomme markante stigninger i ejendomsværdien, fordi bebyggelsesprocenten i boligafdelingen er langt lavere end det tilladte i en lokalplan, der måske er vedtaget mange år efter opførelsen af boligafdelingen. Eftersom ejendomsvurderingen skal tage udgangspunkt i den aktuelle lokalplan, vil en sådan vurdering ikke være formelt forkert.

Men der vil være behov for enten at justere lokalplanen eller gældende servitutter til at stemme overens med de faktiske forhold, hvis ejendomsskatten skal reduceres. Dette yder BL meget gerne bistand til.


Send spørgsmål til BL, der afklarer med skattemyndighederne
BL skal opfordre til, at spørgsmål vedrørende vurderinger, anmodning om korrektion af foreløbig vurdering m.v. sendes til BL’s særlige mailboks for ejendomsskat: ejendomsskat@bl.dk.

BL bringer konkrete sager videre til skattemyndighederne.
Spørgsmål og svar og konkrete afgørelser af generel almen interesse vil blive vist på dette site, så det vil være muligt løbende at orientere sig.

Når ejendomsskatten efterreguleres i forbindelse med at de endelige ejendomsvurderinger udsendes i 2025/26, risikerer boligafdelingerne så at skulle betale for flere års justeringer på én gang?

Når ejendomsskatten efterreguleres i forbindelse med at de endelige ejendomsvurderinger udsendes i 2025/26, risikerer boligafdelingerne så at skulle betale for flere års justeringer på én gang?

Nej, da stigningsbegrænsningen også dækker en eventuel efterregulering af ejendomsskattebetalingerne. Dermed er boligafdelingen sikret, at deres skattebetaling fra år til år maksimalt kan stige med 3,5 pct. af den fuldt indfasede grundskyld i 2040. Dette gælder også i det år, hvor der efterreguleres på baggrund af de endelige ejendomsvurderinger.

Søger du bolig? - Klik her