Boperioden

Boperioden omhandler selve lejeperioden

Billede af Gellerup, Toveshøj 006.jpg

Lejers rettigheder

Når man er lejer i en almen bolig har man forskellige rettigheder.

Læs mere om lejernes rettigheder herunder.

OBS: Hvis du ikke kan folde emnerne ud nedenfor, skal du give samtykke til cookies. Vi arbejder på problemet.

Brugsret over lejligheden

Brugsret over lejligheden

Boligen er som udgangspunkt ukrænkelig, jf. Grundlovens § 72. Det betyder, at det er lejeren der bestemmer, hvem han vil give adgang til sin bolig. Dog findes der i den almene lejelov forskellige bestemmelser om, at udlejer - med eller uden varsel - skal have adgang til lejemålet, når det skønnes nødvendigt (Lov om leje af almene boliger §§ 32-34).

Installationsret

Installationsret

En lejer har ret til at foretage sædvanlige installationer som fx hårde hvidevarer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give besked til boligorganisationen, inden lejeren foretager installationen. (Lov om leje af almene boliger § 35)

Ret til at opsætte antenne/parabol

Ret til at opsætte antenne/parabol

En lejer har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen til modtagelse af radio- og tv-programmer efter udlejerens anvisning. Lejeren har tilsvarende ret til at få etableret kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer i ejendommen, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv i området. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning, kan disse beslutte, at opsætning af antenne skal ske i form af et fællesantenneanlæg 
(Lov om leje af almene boliger § 36).

Råderet og godtgørelse for forbedringer

Råderet og godtgørelse for forbedringer

En lejer har ret til at udføre rimelige og hensigtsmæssige forbedringer inde i boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for udgifterne, hvis lejeren flytter fra boligen indenfor arbejdets vurderede levetid (Lov om leje af almene boliger § 39 og driftsbekendtgørelsens §§ 84-97).

Bytteret

Bytteret

En lejer har ret til at bytte bolig med en lejer af en anden lejebolig. Der er ikke krav om at bytningen skal være imellem 2 almene lejere - der er også mulighed for at bytte med en lejer, der bor hos en privat udlejer. Dog er der situationer, hvor udlejeren kan og skal modsætte sig bytte (Lov om leje af almene boliger §69). 

 

Hvis en af boligerne i et bytte er beliggende i et udpeget udsat område (herunder et parallelsamfund eller et omdannelsesområde), skal den lejer, som flytter ind i boligen ved et bytte, leve op til de obligatoriske fleksible kriterier, som gælder ved almindelig udlejning i området.

Fremlejeret

Fremlejeret

En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig. Kravet er, at lejeren højst fremlejer halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der kommer til at bo i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum (Lov om leje af almene boliger § 64). 

 

En lejer, der midlertidigt har fravær fra sin bolig pga. sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lign., har ret til at fremleje hele sin bolig i indtil 2 år. Der er dog krav om, at det samlede antal personer i boligen ikke overstiger antallet af beboelsesrum, og at lejeren ikke må kræve mere i leje end han selv betaler
(Lov om leje af almene boliger §65). 

 

Hvis boligen er beliggende i et udpeget udsat område, skal fremlejetageren leve op til de obligatoriske fleksible kriterier, som er gældende ved almindelig udlejning i området. 

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet

Dør lejeren, har en ægtefælle ret til at fortsætte lejeforholdet.

 

Dør en lejer uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år
(Lov om leje af almene boliger § 71).

Ret til at deltage i beboerdemokratiet

Ret til at deltage i beboerdemokratiet

Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings drift. Lejere i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Nærmere regler om valg af afdelingsbestyrelse mv. står beskrevet i boligorganisationens vedtægter (Lov om almene boliger §§ 33 - 44).

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 22.09.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her