Boperioden

Boperioden omhandler selve lejeperioden
Billede af Gellerup, Toveshøj 006.jpg

Lejers rettigheder

Når man er lejer i en almen bolig har man forskellige rettigheder.

Læs mere om lejernes rettigheder herunder.

Brugsret over lejligheden

Brugsret over lejligheden

Boligen er som udgangspunkt ukrænkelig, jf. Grundlovens § 72. Det betyder, at det er lejeren der bestemmer, hvem han vil give adgang til sin bolig. Dog findes der i den almene lejelov forskellige bestemmelser om, at udlejer - med eller uden varsel - skal have adgang til lejemålet, når det skønnes nødvendigt. (Lov om leje af almene boliger §§ 32-34)

Installationsret

Installationsret

En lejer har ret til at foretage sædvanlige installationer som fx hårde hvidevarer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give besked til boligorganisationen, inden lejeren foretager installationen. (Lov om leje af almene boliger § 35)

Ret til at opsætte antenne/parabol

Ret til at opsætte antenne/parabol

En lejer har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning til modtagelse af radio- og tv-programmer. Lejeren har tilsvarende ret til at lade etablere kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer i ejendommen, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv i området. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning, kan disse beslutte, at opsætning af antenne skal ske i form af et fællesantenneanlæg. 
(Lov om leje af almene boliger § 36)

Råderet og godtgørelse for forbedringer

Råderet og godtgørelse for forbedringer

En lejer har ret til at udføre rimelige og hensigtsmæssige forbedringer inde i boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for udgifterne, hvis lejer flytter indenfor arbejdets vurderede levetid. (Lov om leje af almene boliger § 39 og driftsbekendtgørelsens §§ 84-97)

Bytteret

Bytteret

En lejer har ret til at bytte bolig med en lejer af en anden lejebolig. Der er ikke krav om at bytningen skal være imellem 2 almene lejere, - der er også mulighed for at bytte med en lejer, der bor hos en privat udlejer. Dog er der situationer, hvor boliglejeren kan og skal modsætte sig bytte.
(Lov om leje af almene boliger §69)

Fremlejeret

Fremlejeret

En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig. Kravet er, at lejeren højst fremlejer halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der kommer til at bo i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. (Lov om leje af almene boliger § 64)

 

En lejer, der midlertidigt har fravær fra sin bolig pga sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lign., har ret til at fremleje hele sin bolig i indtil 2 år. Der er dog krav om, at det samlede antal personer i boligen ikke overstiger antallet af beboelsesrum, og at lejeren ikke må kræve mere i leje end han selv betaler.
(Lov om leje af almene boliger §65)

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet

Dør lejeren, har en ægtefælle ret til at fortsætte lejeforholdet.

 

Dør en lejer uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år.
(Lov om leje af almene boliger § 71)

Ret til at deltage i beboerdemokratiet

Ret til at deltage i beboerdemokratiet

Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings drift. Lejere i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Nærmere regler om valg af afdelingsbestyrelse mv. står beskrevet i boligorganisationens vedtægter. (Lov om almene boliger §§ 33 - 44).

Find udvalgte spørgsmål og svar

Vi har samlet de mest populære spørgsmål her, men finder du ikke lige det, du leder efter kan du med fordel selv gå på opdagelse i vores store samling af spørgsmål og svar.  

Relevante spørgsmål og svar

Fremleje som led i udlandsophold

Spørgsmål

En af vores lejere har fået job i udlandet. Han vil gerne beholde sin bolig, det er vel også ok? han kommer hjem på ferie en gang imellem.

 

Han har en bror som skal bo i boligen – er det ok?

Svar

 

Udgangspunktet er, at lejeren skal bo i boligen og han ikke bare kan overlade boligen til en anden. Flytter han til udlandet for at arbejde, må han derfor som hovedregel opsige boligen og I skal udleje den på ny efter ventelistereglerne.

 

Der er dog mulighed for at han kan fremleje boligen i indtil 2 år, hvis hans ophold i udlandet midlertidigt, dvs. at han kan godtgøre overfor jer at ansættelsesforholdet kun er af 2 årig varighed. Der gælder nogle formkrav til fremleje, dem finder du i lov om leje af almene boliger kap. 12.

Overtagelse af lejligheden efter fremleje

Spørgsmål

Er det rigtigt at man efter 2 år som fremlejetager, kan overtage lejligheden?

Svar

Nej det er det ikke.

 

Der er ikke i fremlejereglerne indeholdt mulighed for, at fremlejetageren kan overtage lejemålet efter 2 år.

Bytte

Spørgsmål

Jeg vil gerne bytte min lejelighed til en der er større. Jeg bor i en almen bolig. Mit spørgsmål er:

Kan jeg bytte min, når der kun er 6 lejeligheder i opgangen?

Svar

Ja du kan godt bytte bolig selvom der kun er 6 lejemål i opgangen.

Reglerne for bytte finder du i lov om leje af almene boliger § 69, hvor betingelserne for bytte er anført. B.la. skal du som hovedregel have beboet boligen i 3 år, og boligen må ved bytning ikke blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum og endelig kan udlejer modsætte sig bytte, hvis der foreligger en rimelig grund.

Syn og istandsættelse ved bytte

Spørgsmål

Jeg har en forespørgsel fra 2 lejere der ønsker at bytte lejlighed.

Begge lejere har boet i lejligheden i 3 år.

Jeg har flg. spm.:
Skal der laves - syn og istandsættelse af lejemålene?
Der skal vel også betales nyt indskud til den lejlighed de tilflytter?
+ der skal laves en flytte opgørelse på fraflytter lejligheden?
Så vel egentlig på normale vilkår? Bortset fra at de kan bestemme tidspunktet.


Det der også er i det er, at afdelingen skal indgå i en helhedsplan gennem
Landsbyggefonden, hvis beboerne stemmer ja d. 30. januar 2013. Dette skal
igangsættes primo 2014.

Hvilken påvirkning kan det få mht. til bytte.

Svar

Reglerne om bytte finder du i Lov om leje af almene boliger § 69.

 

Af denne bestemmelse fremgår b.la. at udlejer kan modsætte sig bytte, når den fraflyttede lejer ikke har beboet lejemålet i 3 år.

 

Retsvirkningen af bytte er genudlejning, hvorfor der skal afholdes indflytning-, fraflytningssyn m.m., helt som om I på almindeligvis lejede lejemålet ud på ny.

 

At der skal gennemføres en helhedsplan forhindre ikke bytte, men det er da fornuftigt at den nye lejer er bekendt hermed, så han ved hvad han går ind til.

Overdragelse af bolig

Spørgsmål

I forbindelse med skilsmisse er boligen ifølge dombogen tilkendt manden. Nu ønsker parret imidlertid at konen bliver boende. Kan det lade sig gøre?

Svar

Der er ikke umiddelbart noget til hinder for, at parterne efter dommens afsigelse aftaler et andet ”resultat”.

 

Hvis manden derfor er indstillet på at underskrive en erklæring herom, og der er sikkerhed for at erklæringen kommer fra manden eller eventuelt mandens advokat, burde dette kunne løse problemet.

Fortsættelse af lejemål ved skilsmisse

Spørgsmål

Min kone og jeg har været gift i 40 år og bor til leje i et alment boligbyggeri. Min kone står på lejekontrakten og på vores opnoteringsnummer til anden bolig.

Vi skal nu skilles og i den forbindelse har vi med Statsforvaltningen aftalt, at jeg bliver boende i vores lejlighed og min kone finder en ny. Boligselskabet har tilkendegivet at de godt kan hjælpe min kone med et nyt lejemål, men det vil kræve at vi opsiger vores nuværende lejlighed. Jeg er noget uforstående over for svaret fra boligselskabet som sætter os i en vanskelig situation og jeg håber I kan rede trådene lidt ud.

Svar

Ved skilsmisse har i ret til at aftale, hvem af jer der bliver i boligen og det kan således også være den der ikke står på kontrakten.

I henhold til udlejningsbekendtgørelsen kan boligorganisationen beslutte, at boligsøgende der fraflytter en bolig i boligorganisationen på grund af skilsmisse, har fortrinsret til en bolig i op til et år, hvis der er et hjemmeboende barn under 18 år som fortsat bor hos den anden af forældrene.

Er denne ordning gældende hos jer og har du et barn under 18 år der bliver boende? – I så fald skal din kone anvises en bolig.

Er ovenstående ikke opfyldt, så gælder følgende.

Hvis din kone flytter, så kan hun ikke længere anvende oprykningsventelisten. For at få en bolig, skal hun således være opnoteret på den almindelige venteliste.

Råderet

Spørgsmål

Kan det være rigtigt at en håndværker udefra skal udføre arbejderne i forbindelse med etablering af nyt badeværelse, når man selv kan udføre arbejdet billigere og tidligere har levet af at sætte fliser op? I reglerne om råderet står der jo at lejeren godt må udføre arbejdet selv.

Svar

Man må godt selv udføre arbejdet, såfremt betingelserne, der fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kap.18, er opfyldt, men man kan ikke få godtgørelse for de arbejder man selv udfører.

Det fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 88, stk.5, at man kun medregner de udgifter der er afholdt til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift.

Delvis fri råderet

Spørgsmål

Når der er fri råderet, kan boligselskabet så bestemme hvilken farve indvendige døre skal have. Kan der være sådanne restriktioner, således at der kun er delvis fri råderet?

Svar

Man kan i et vedligeholdelsesreglement fastsætte hvordan farvevalget i lejemålene må være. Vedligeholdelsesreglementet vedtages af afdelingsmødet, med mindre de har uddelegeret kompetencen.

Råderet har ikke noget med farvevalg at gøre. Råderet er en adgang til at foretage forbedringer.

Se alle

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her