Spørgsmål & svar

Ofte stillede spørgsmål til Pulje til fællesskabsfremmende indsatser, der skal modarbejde ensomhed og selvisolation i de almene boligområder.

Hvem kan ansøge Vær Med-puljen?

Hvem kan ansøge Vær Med-puljen?

Det er kun almene boligorganisationer, der kan søge puljen. Det er således den almene boligorganisation, som er formel ansøger og juridisk og økonomisk ansvarlig. Det vil sige, at det også er boligorganisationen, der skal aflægge regnskab og forestå evaluering af projektet.

Der ansøges med NemId. Man skal derfor have adgang til en medarbejdersignatur, for at kunne indtaste og indsende ansøgning gennem den digitale ansøgningsplatform. 

Hvem er målgruppen?

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er børn/unge, voksne og ældre på kanten af fællesskaberne i almene boligområder i hele landet.

Projektet må gerne målrettes nærmere afgrænsede målgrupper såsom tidligere hjemløse i egen bolig, udsatte børnefamilier, ensomme ældre mv.  

Hvem kan der etableres samarbejde med?

Hvem kan der etableres samarbejde med?

I aftalen hedder det, at projekterne skal gennemføres i et samarbejde med det lokale foreningsliv.

Det lokale foreningsliv skal forstås som lokale foreninger med cvr-nummer primært indenfor kultur- og fritidsområdet. Det kan dog også være relevant at samarbejde med biblioteker og andre kulturinstitutioner. Derudover kan en række organisationer på socialområdet anses som værende relevante samarbejdspartnere.

Private virksomheder kan ikke være den primære samarbejdspartner i projektet.

 

Gå til Inspiration til samarbejde og find foreninger og organisationer, der arbejder med at bekæmpe ensomhed. 

Hvordan logger man ind på den digitale ansøgingsplatform?

Hvordan logger man ind på den digitale ansøgingsplatform?

Der logges ind på den digitale ansøgningsplatform med NemId. Man skal derfor have adgang til en medarbejdersignatur, for at kunne indtaste og indsende ansøgning gennem den digitale ansøgningsplatform. 

Hvornår skal aktiviteten afholdes?

Hvornår skal aktiviteten afholdes?

Projektet og dets aktiviteter skal være afsluttet inden udgangen af 2021.

Kan boligorganisationer med en boligsocial helhedsplan ansøge puljen?

Kan boligorganisationer med en boligsocial helhedsplan ansøge puljen?

Alle almene boligorganisationer er velkomne til at ansøge puljen. Det gælder også organisationer med boligsociale helhedsplaner.

Kan en boligorganisation søge flere projekter?

Kan en boligorganisation søge flere projekter?

En boligorganisation kan godt søge til flere projekter.

Der oprettes én ansøgning pr. projekt. Vær opmærksom på kriteriet om, at der skal indgås samarbejde med lokalt foreningsliv om projektet.

Samtidig er BL forpligtet til at sikre, at der ved uddelingen af midler prioriteres projekter i hele landet og rettet mod alle målgrupper.

Hvad kan projektmidlerne bruges til?

Hvad kan projektmidlerne bruges til?

Projektmidlerne kan anvendes til både aktiviteter og lønkroner.

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimum 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge mv.)

Man kan godt søge om 34.000 inkl. alt pr. måned til flere medarbejdere, fx hvis projektet indebærer flere fuldtidsansatte.

Det svarer til en timepris på 212 kr. for deltids- eller fuldtidsansatte projektmedarbejdere/ledere. Hvis timeprisen for deltids- eller fuldtidsansatte i projektet er sat højere end de 212 kr., så skal resten dækkes af anden finansiering eller egenfinansiering.

Hvem skal der laves samarbejdsaftaler med?

Hvem skal der laves samarbejdsaftaler med?

Det er et kriterie for at modtage midler fra puljen, at der er etableret samarbejde med en CVR-registreret forening. Der laves en samarbejdsaftale med den eller de foreninger, der samarbejdes med. 

Hvis flere boligorganisationer samarbejder om et projekt laves endvidere en samarbejdesaftale med den eller de boligorgansiationer, der ikke står som formel ansøger. 

Hent skabelon for samarbejdsaftale her på puljesiden.

Hvor finder vi gældende Corona-information?

Hvor finder vi gældende Corona-information?

I finder de nyeste opdateringer på coronasmitte.dk.

Det er disse retningslinjer, der til enhver tid er gældende i forhold til vores vurdering af jeres ansøgning. I skal følge og løbende tilpasse projektet til de retningslinjer, som er gældende på aktivitetens udførelsestidspunkt.

Behandles ansøgningerne løbende?

Behandles ansøgningerne løbende?

Nej, ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristen den 5. februar kl. 12. Det vil sige, at der ikke er tale om 'først til mølle'. 

Hvem vurderer, hvem der skal modtage puljemidlerne?

Hvem vurderer, hvem der skal modtage puljemidlerne?

Alle indkomne ansøgninger vurderes af et bevillingsudvalg. Udvalget består af en faglig arbejdsgruppe samt BL's puljesekretariat.

Den faglige arbejdsgruppe består af ressourcepersoner med viden om ensomhed blandt forskellige målgrupper, kultur- og fritidsliv samt projekter i de almene boligområder.

Arbejdsgruppen skal vurdere de indkomne ansøgninger til puljen og give faglige indstillinger til BL, der træffer den endelige afgørelse og uddeler midlerne fra puljen. Medlemmerne i bevillingsudvalget er:

 

Den faglige arbejdsgruppe:

 • Berit Christensen, seniorkonsulent Røde Kors
 • David Vincent Nielsen, social - humanitær konsulent Ældresagen
 • Julie Bohn Rasmussen, konsulent DGI
 • Louise Buch Viftrup, funktionschef Boligsocialnet
 • Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
 • Nana Muusmann, chef for kommunikation og boligstrategi Civica
 • Susanne Linaa, kredskonsulent BL
 • Vinie Hansen, afdelingsformand i Hyldespjældet og formand for BO-VEST

 

Medarbejdere i BL’s puljesekretariat:

 • Jane Sørensen, kommunikationskonsulent BL
 • Liv Jørgensen, udviklingskonsulent BL
 • Rikke Lønne, funktionschef BL

Hvornår får vi svar?

Hvornår får vi svar?

Deadline for ansøgning er fredag den 5. februar 2021 kl. 12. 

Der tilstræbes en hurtig behandling og svar på ansøgninger. Puljesekretariatet forventer at kunne sende svar på ansøgningerne ultimo februar. 

Stilles der krav om revision af projekterne?

Stilles der krav om revision af projekterne?

Der stilles krav om revision af pulje 3. Der skal derfor tages højde for denne udgift i budgettet. 

Hvilke krav stilles der til afrapportering?

Hvilke krav stilles der til afrapportering?

De projekter, der modtager en bevilling skal ved projektets afslutning levere et regnskab og en skriftlig beretning. 

 

Regnskab

I det afsluttende regnskab skal det tydeligt fremgå, hvor meget der anvendes til henholdsvis lønkroner og aktiviteter. Revision af regnskab er påkrævet i pulje 3.

 

Skriftlig afrapportering

I den skriftlige afrapportering redegøres for, hvordan midlerne er anvendt til formålet.

I pulje 3 redegøres endvidere for, hvordan projektets mål er opnået.

Der udarbejdes en skabelon til skriftlig afrapportering. 

Boligorganisationer der modtager bevilling vil modtage et bevillingsbrev, hvori alle formalia vedrørende anvendelsen af midlerne samt afrapportering vil fremgå. 

Hvor kan vi henvende os, hvis vi har flere spørgsmål til puljen?

Hvor kan vi henvende os, hvis vi har flere spørgsmål til puljen?

Hvis ikke du finder svar på dine spørgsmål her på siden, kan du skrive til pulje@bl.dk.

 

Spørgetime onsdag den 20. januar

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med en ansøgning til puljen, er det muligt at få svar, når vi inviterer til online spørgetime onsdag den 20. januar kl. 14 – 15. Der vil være et kort oplæg om puljen og ansøgningsprocessen ved funktionschef Rikke Lønne og derefter mulighed for at stille spørgsmål.

 

Spørgetimen afholdes på Microsoft Teams. Det er ikke afgørende, at man har webcam eller mikrofon, da der også er mulighed for at stille spørgsmål i chatten.

 

Vi anbefaler, at du bruger Teams applikationen i stedet for browseren – du kan hente Microsoft Teams her.

 

Tilmeld dig spørgetimen her.Link til deltagelse sendes til alle tilmeldte op til mødet.


Søger du bolig? - Klik her