Information til bevillingsmodtagere

Her på siden kan du som bevillingsmodtager finde relevante informationer og nyheder angående dit projekt.

 

 

Billede af Farvede Cirkler Overlapper

Oplysninger i puljeplatform

Før puljemidlerne kan udbetales skal følgende oplysninger opdateres på puljeplatformen https://bl.onlinelegat.dk/:

  • Kontaktoplysninger på den projektansvarlige skal være angivet med korrekt mailadresse og mobiltelefonnummer.
  • Kontaktoplysninger på projektets økonomisk ansvarlige angivelse med mailadresse og mobiltelefonnummer. Derudover angivelse af boligorganisationens NemKonto-nummer til udbetaling af bevillingen.
  • Kort resume af projektet, som vil kunne anvendes uredigeret på BL’s hjemmeside og i andre sammenhænge, hvor puljens projekter skal præsenteres. Resumeet skrives ind i overensstemmelse med anvisningerne på https://bl.onlinelegat.dk/.
  • Opdateret budget uploades såfremt projektet har modtaget en reduceret bevilling. Hertil anvendes Vær Med-puljens budgetskabelon med tydelig angivelse af følgende poster; lønkroner, aktiviteter samt eventuelt revision.

 

Når ovenstående oplysninger er opdateret i puljeplatformen, sendes bevillingen til udbetaling.

 

Udbetaling

BL udbetaler bevillingen til den NemKonto, der er knyttet til jeres CVR-nummer snarest. Der skal oprettes en separat konto til bevillingen.

 

Formidling og evaluering

Bevillingsmodtagere forventes at anvende Vær Med-puljens logo på alt materiale og i al udadrettet kommunikation om projektet. Logo kan findes her på Vær Med-puljens temaside.

 

BL gennemfører sammen med et eksternt bureau en procesevaluering på tværs af puljens projekter med det formål at evaluere og samle op på gode metoder, samarbejder mv., så gode erfaringer beskrives og gøres tilgængelige. Det forventes at adspurgte bevillingsmodtagere bidrager til evalueringen.

 

Afrapportering

BL skal afrapportere for den samlede Vær Med-pulje til Slots- og Kulturstyrelsen. Herunder indsende skriftlig beretning og et regnskab, som er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen vil omfatte forvaltningsrevision.

 

Det betyder, at alle bevillingsmodtagere i Vær Med-puljen senest den 31. januar 2022 skal indsende skriftlig beretning samt regnskab. Regnskaber over 100.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Afrapporteringen foretages i bevillingsplatformen, hvor beretningen indtastes i skema og regnskab uploades samme sted som pdf https://bl.onlinelegat.dk/.

 

Regnskabet skal følge det godkendte budgets linjer med en tydelig angivelse af forbrugte lønkroner, aktivitetsudgifter samt udgifter til revision (for bevillinger over 100.000 kr.).

 

Det henstilles, at alle projekter afsluttes med regnskab og beretning hurtigst muligt efter projektets slutdato, dog senest den 31. januar 2022.

 

Tilbagebetaling

Hvis BL i forbindelse med afrapporteringen vurderer, at tilskuddet ikke er anvendt i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, kan BL kræve tilskuddet tilbageført fra bevillingsmodtager. Det samme gør sig gældende ved manglende eller mangelfuld afrapportering.

 

I forbindelse med afrapporteringen kan BL kræve eventuelle ubrugte midler tilbageført. Ubrugte midler skal returneres til BL senest på datoen for aflevering af bevillingsmodtagers regnskab.

 

Spørgsmål til puljesekretariatet

Al kommunikation omkring Vær Med puljens projekter rettes til pulje@bl.dk – altid med angivelse af projektets journalnummer i emnefeltet.

 

BL vil gennemføres to spørgetimer for bevillingsmodtagere. Én med fokus på projekternes gennemførsel og én med fokus på afrapportering. Den projektansvarlige får direkte besked om datoer og procedure for tilmelding på mail.

Søger du bolig? - Klik her