Indstil kandidater og projekter

Sådan indstiller du jeres kandidater eller projekter!

Billede af Stjernpriser Blank Lilla

Både medarbejdere og beboere i boligorganisationen kan indstille – de kan indstille en eller flere personer, der frivilligt gør noget særligt for et boligområde.

Du skal udfylde online-skemaet, som du finder herunder for den kategori og pris, du ønsker at indstille til. Du kan indstille frem til 30. april. 

Indstil til priserne for socialt engagement

Vi uddeler i denne kategori to priser: 

STJERNEPRISEN for socialt engagement:
Prisen gives til en beboer eller en gruppe af beboere, til en vicevært eller anden person, som har været særligt engageret i deres boligområde. Vil du indstille til STJERNEPRISEN for socialt engagement, så skal du udfylde skemaet her.

 

STJERNEPRISEN for bedre livsvilkår:
Prisen gives til det fagligt stærke sociale initiativ, som på særlig vis har evnet at forbedre beboernes livsvilkår. Initiativet kan være en del af en helhedsplan eller være startet af boligorganisationen selv Indstillingen har formået at give beboerne styrke til selv at forbedre deres livsvilkår. Vil du indstille til STJERNEPRISEN for bedre livsvilkår, så skal du udfylde skemaet her.

 

Nederst på siden finder du kriterierne uddybet og relevant hjælpemateriale.

 

 

Indstil til priserne for 'Klima og miljø'

Vi uddeler i denne kategori to priser:

STJERNEPRISEN for grønt engagement:
Prisen gives til en beboer eller gruppe af beboere, til en vicevært eller anden person, som på særlig vis har formået at engagere beboerne i den grønne dagsorden. Det kan være indenfor biodiversitet, kildesortering, energiforbrug eller noget helt tredje. Vil du indstille til STJERNEPRISEN for grønt engagement, så udfyld skemaet her.

 

STJERNEPRISEN for bedre boligområder:
Prisen gives til et fagligt stærkt projekt med fokus på det fysiske – enten nye innovative boligprojekter, som tager bedre vare på vores klima og miljø. Prisen gives til en boligorganisation, der kan inspirere os til, hvordan vi i fremtiden kan løse vores opgaver på mere bæredygtig vis. Vil du indstille til STJERNEPRISEN for bedre boligområder, så udfyld skemaet her.

 

Nederst på siden finder du kriterierne uddybet og relevant hjælpemateriale.

Hvem kan indstille og hvem kan indstilles?

Både medarbejdere og beboere i boligorganisationen kan indstille – de kan indstille en eller flere personer, der frivilligt gør noget særligt for et boligområde.

Kriterier: STJERNEPRISEN for socialt engagement

Kriterier: STJERNEPRISEN for socialt engagement

Prisen gives til en beboer, en gruppe af beboere, en vicevært eller en anden person, som har været særligt engageret i et boligområde, og som gennem deres virke har bidraget til bedre trivsel, naboskab og mere involvering.

Hvem kan indstille og hvem kan indstilles?
Både medarbejdere og beboere i boligorganisationen kan indstille – de kan indstille en eller flere personer, der frivilligt gør noget særligt for et boligområde.

Vurderingskriterier:
Juryen vil se efter:

 

 • Engagement
  Personen eller gruppen har udvist et bemærkelsesværdigt og inspirerende engagement.

 • Involvering
  Personen eller gruppens arbejde har medvirket til, at flere er blevet engageret i boligområdet og er blevet en del af fællesskabet.

 • Trivsel og naboskab
  Personen eller gruppens arbejde har bidraget til bedre trivsel og naboskab i boligområdet.

 • Samarbejde
  Personen eller gruppen har bidraget til et stærkere samarbejde i boligområdet. Det kan fx være samarbejde imellem beboere, imellem andre boligafdelinger, lokale interessenter eller offentlige instanser.

Forbered dig på spørgsmålene ved hjælp af filen her (Word).

Indstil til STJERNEPRISEN for socialt engagement, ved at udfylde det digitale skema her.

Kriterier: STJERNEPRISEN for bedre livsvilkår

Kriterier: STJERNEPRISEN for bedre livsvilkår

Prisen gives til et socialt initiativ, som på særlig vis har evnet at forbedre beboernes livsvilkår. Initiativet kan både være en del af en boligsocial helhedsplan eller være initieret af boligorganisationen selv. Det kan være et initiativ, som henvender sig mod børn, unge eller voksne, men som på den ene eller anden måde har formået at give beboerne styrke til selv at forbedre deres livsvilkår.

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles?
Boligorganisationen, samarbejdende boligorganisationer eller kommunen, kan indstille initiativer, som boligorganisationen er eller har været involveret i.

Vurderingskriterier:
Juryen vil se efter projekter, som opfylder alle de generelle kriterier og som minimum ét af de fagspecifikke kriterier?

Generelle kriterier:

 • Afgrænsning
  Initiativet er klart defineret og afgrænset indsats.
  Initiativet skal have været aktiv i løbet af de seneste 5 år, men behøver ikke at være afsluttet.

 • Eksempelværdi
  Projektet har relevans for andre i branchen og erfaringerne kan overføres og anvendes af andre boligorganisationer. Indstilleren skal i den anledning kunne give 3 gode råd til andre boligorganisationer, hvis de vil opstarte samme initiativ.

 • Bygger på et stærkt samarbejde med lokalsamfundet
  Initiativet aktiverer civilsamfundet og lokalsamfundets institutioner, og deres forskellige kompetencer, så der skabes merværdi i det sociale arbejde (fx frivilligorganisationer, andre boligafdelinger, de lokale idrætsforeninger, skoler, jobcentre, lokalt erhvervsliv, biblioteket mv.)

 • Resultater
  Initiativet har skabt eller vil ende ud i konkrete resultater. Dette skal kunne påvises eller som minimum sandsynliggøres.
  Indstiller skal anføre 3 stærke argumenter for, hvorfor netop deres projekt/initiativ fortjener at blive nomineret og dermed gå videre til den endelige afstemning.

 

Fagspecifikke kriterier:

 • Styrker den sociale mobilitet
  Initiativet giver børn og unge bedre forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller finde sin plads på arbejdsmarkedet. Det kan fx være en indsats, der giver unge nye faglige og sociale færdigheder samt blik for egne kompetencer og muligheder i samfundet.


 • Styrker inklusionen i positive fællesskaber
  Initiativet styrker beboeres inklusion i positive fællesskaber – enten i eller udenfor boligområdet – og mindsker isolation og ensomhed. Det kan fx være inklusion i det beboerdemokratiske arbejde eller i den lokale fodboldklub.


 • Bidrager til et inkluderende lokalsamfund
  Initiativet præsenterer lokale erfaringer med at støtte beboere med behov for særlig støtte og opmærksomhed, som fx beboere med fysisk og psykisk sygdom, tidligere eller potentielle hjemløse, kriminalpræventive indsatser mv. Initiativet kan også bidrage til at formindske isolation og ensomhed i boligområdet


 • Bidrager til den blandede by
  initiativet er med til at understøtte en social balance i boligområdet, hvor en blandet beboersammensætning trives. Beboere på tværs af sociale skel, kultur og/eller alder skal sammen kunne trives i boligområdet.

 

Forbered dig på spørgsmålene ved hjælp af filen her (Word).

Indstille til STJERNEPRISEN for bedre livsvilkår, ved at udfylde det digitale skema her.

Kriterier: STJERNEPRISEN for grønt engagement

Kriterier: STJERNEPRISEN for grønt engagement

Prisen gives til en beboer eller gruppe af beboere, til en vicevært eller anden person, som på særlig vis har formået at engagere beboerne i den grønne dagsorden og som har leveret synlige resultater. Det kan være indenfor biodiversitet, kildesortering, energiforbrug eller noget helt tredje, som bidrager til en mere bæredygtig fremtid”.


Hvem kan indstille og hvem kan indstilles?
Både medarbejdere og beboere i boligorganisationen kan indstille – de kan indstille en eller flere personer, der frivilligt gør noget særligt for den grønne dagsorden i et boligområde.

Vurderingskriterier:
Juryen vil se efter:

 

 • Grønt Engagement
  Personen eller gruppen har udvist et bemærkelsesværdigt og inspirerende engagement i den grønne dagsorden. Det kan både vedrøre klima og energi, ansvarligt brug og håndtering af ressourcer, eller miljøet og naturen.


 • Involvering
  Personen eller gruppens arbejde har medvirket til, at flere er blevet engageret i den grønne dagsorden i boligområdet og at beboerne generelt set har fået øjnene op for, hvad de selv kan gøre for at passe bedre på planeten.


 • Synlige resultater
  Personen eller gruppens arbejde har resulteret i konkrete grønne resultater, det kan fx være bedre kildesortering, mere biodiversitet, energibesparelser, mv.

 

Forbered dig på spørgsmålene ved hjælp af filen her (Word).

Indstille til STJERNEPRISEN for grønt engagement, ved at udfylde det digitale skema her.

Kriterier: STJERNEPRISEN for bedre boligområder

Kriterier: STJERNEPRISEN for bedre boligområder

Denne pris gives til et fagligt stærkt projekt med fokus på det fysiske – enten nye innovative boligprojekter, som tager bedre vare på vores klima og miljø, eller projekter, der tager bedre vare på vores eksisterende boligområder – det vi allerede har bygget. Prisen gives til en boligorganisation, der kan inspirere os til, hvordan vi i fremtiden kan løse vores opgaver på mere bæredygtig vis.

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles?
Boligorganisationen kan indstille egne projekter indenfor byggeri (renovering og nybyg), drift og administration.


Vurderingskriterier:

Juryen vil se efter projekter, som opfylder alle de generelle kriterier og som minimum ét af de fagspecifikke kriterier?


Generelle kriterier:

 • Afgrænsning
  Ibrugtaget eller har været virksomt indenfor de seneste fem år.

 • Eksempelværdi
  Projektet har relevans for andre i branchen og erfaringerne kan overføres og anvendes af andre boligorganisationer.


 • Resultater
  Projektet har skabt eller vil resultere i konkrete resultater indenfor en mere bæredygtig tilgang. Dette skal kunne påvises eller som minimum sandsynliggøres.
  Indstiller skal desuden anføre 3 stærke argumenter for, hvorfor netop deres projekt/initiativ fortjener at blive nomineret og dermed gå videre til den endelige afstemning.

 

Fagspecifikke kriterier:

 • Reduceret klimaaftryk
  Projektet har haft fokus på at begrænse klimaaftrykket. Det kan være at begrænse energiforbruget via renovering eller særlige driftstiltag. Det kan være i nybyggeriet hvor målet har været sikre et minimalt klimaaftryk. Ligeledes kan det være projekter med fokus på vedvarende energiformer.


 • Ressourcebevidsthed
  Projektet har haft fokus på cirkularitet og et bevidst forbrug af ressourcer. Det kan være ved at begrænse forbruget af ny-producerede materielle ressourcer i projektet – ikke fornybare såvel som fornybare – fx ved at genbruge byggematerialer.  Det kan være ved at sikre, at kasserede materialet finder fornuftig anvendelse i andre sammenhænge.


 • Øget natur- og miljøbevidsthed
  Projektet har haft fokus på at beskytte for forbedre vilkårene for et varieret plante- og dyreliv eller miljøet generelt. Det kan være lokalt i boligområdet såvel som fællesdriften. Projektet kan med fordel være multifunktionelt, så det f.eks. også er til glæde for beboerne eller lokalområdet.

 

Forbered dig på spørgsmålene ved hjælp af filen her (Word).

Indstille til STJERNEPRISEN for bedre boligområder, ved at udfylde det digitale skema her.

Oprettelse: 01.03.2023 | Sidst opdateret: 27.03.2023

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her