Bs Hus Arkivfoto

På vej fra BL

I BL udgiver vi løbende analyser, vi arbejder med nye værktøjer, vejledninger og koncepter, der er med til at udvikle vores medlemmer, og så holder vi mange konferencer og arrangementer i løbet af året.

På denne side kan du få et hurtigt overblik over, hvad vi arbejder på i den kommende tid. Vores kursuskalender er altid opdateret, og de mange spændende arrangementer, der holdes i BL's 11 kredse, kan findes i kalenderen. 

ANALYSER

Analyse: Betydningen af medbragt uddannelse for almene beboeres profil Q2-Q3

Størstedelen af indvandrere har ikke taget en uddannelse i Danmark, men de har i stedet medbragt en uddannelse fra udlandet, som ikke nødvendigvis er officielt anerkendt. Oplysninger om indvandreres medbragte uddannelser blev indsamlet i 2016 af Danmarks Statistik med støtte af Rockwool Fonden. Vi anvender disse oplysninger til at undersøge, hvordan den uddannelsesmæssige profil af de almene beboere ændrer sig, hvis man medtager eller ikke-medtager medbragt uddannelse i opgørelsen, og i hvilke kommuner der sker de største forskydningerne. Desuden samler vi op på resultater fra eksisterende forskningsanalyser om afkast af medbragt uddannelse ift. beskæftigelse og lønninger for indvandrere.

Analyse: Adgangen til betalelige boliger Q3

Adgangen til betalige boliger for de mest sårbare grupper i samfundet er blevet vanskeligere over de seneste ti år. Det skyldes ikke mindst indførelsen af lofter for kontanthjælp og integrationsydelse, som har reduceret betalingsevnen og rådighedsbeløbet for personer med de laveste indkomster, men også, udviklingerne på boligmarked. Særligt de store byer er boligmæssigt blevet svært tilgængelige for personer med gennemsnitlige indkomster. Vi ser nærmere på udviklingen i disponibel indkomst, forbrugsudgifter og levevilkår for beboere i den almene sektor fordelt på geografi, husstandstype m.v., og sammenholder det med udviklingen i husleje.

Analyse: Velfærdshuller i danmarkskortet Q3

De seneste år har der været et stort fokus på beboersammensætningen og de socioøkonomiske udfordringer i boligområder på ghettolisten, men det bliver ofte glemt, at beboere i disse områder kun udgør 6 pct. af alle almene beboere – og kun 1 pct. af den danske befolkning som helhed. Ser vi bort fra etnicitet og beboerantal, eksisterer der sociale udfordringer i mange andre dele af Danmark. Derfor kortlægger vi i analysen andre steder i Danmark, hvor man er havnet i en negativ social spiral – eller hvor man er i fare for det, og hvor der er behov for at rette politisk fokus.  

Analyse: Vores bidrag til FN’s verdensmål Q3

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling går hånd i hånd med boligorganisationernes arbejde for at skabe gode livsforhold for beboerne i de almene boliger.  Til at synliggøre den almene sektors bidrag til verdensmålene, har BL udviklet et afrapporteringsværktøj, hvor boligorganisationer og administrationsselskaber kan kortlægge deres individuelle indsatser for en bæredygtig udvikling. Vi opsummerer resultaterne af denne kortlægning indenfor områder som beskæftigelse, uddannelse, miljø- og energi, sundhed og boligsociale aktiviteter og præsenterer resultaterne i en samlet landerapport for hele den almene sektor.

KONCEPTER OG VEJLEDNINGER

Granskning af vedligeholdelsesplaner

I Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 64 står der, at afdelingens ”vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der er nævnt i § 63, stk. 3, skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport og plan er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.” Det vil sige første gang inden 1. januar 2022.   

 

BL er sammen med Byggeskadefonden i gang med at udvikle et koncept for ekstern granskning af vedligeholdelsesplanerne. Formålet med konceptet er at give boligorganisationerne et redskab til at få nogle bedre vedligeholdelsesplaner og samtidig holde prisen på den eksterne rådgiver nede.

 

Vi forventer, at konceptet er klart inden udgangen af 2019.

Hvis du allerede nu vil vide, hvordan du skal håndtere udgifterne til den eksterne konteringen, kan du læse Landsbyggefondens vejledende udtalelse her

 

ARRANGEMENTER

Festforestilling på Det Kongelige Teater den 3. november 2019

I anledning af, at BL fylder 100 år inviteres repræsentantskabet til festforestilling på Det Kongelige Teater i samarbejde med Zetland på Gamle Scene. 

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2019

BL holder repræsentantskabsmøde i Centralværkstedet i Aarhus.

Almene Boligdage den 11. - 12. september 2020

BL afholder Almene Boligdage den 11.-12. september 2020 i Bella Center i København. 

Arrangementet byder på fællesoplæg, workshops, ekskursioner og gode muligheder for at mødes med kolleger fra hele landet. Formålet er at give deltagerne indblik i nogle af de mange spændende og vellykkede tiltag, boligorganisationerne bidrager med, og at inspirere til nye måde at arbejde og samarbejde på.

Almene Boligdage er både for ansatte og valgte i hele den almene sektor – se invitation til opstartsworkshops i København og Aarhus:

Optakt til Almene Boligdage 2020 i København 

Optakt til Almene Boligdage 2020 i Aarhus


Søger du bolig? - Klik her