Genhusning

Billede af Ringgaarden_Full window size.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'genhusning'.

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Dækning af tomgangsleje fra Landsbyggefonden
Landsbyggefonden kan give tilskud til dækning af en andel af tomgangslejen i forbindelse med genhusninger fra et omdannelsesområde.
(Lov om almene boliger § 91 a, stk. 2, 2. pkt.)

Gælder ikke for almindelige boligområder.

 

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan gælder, at en andel af tomgangslejen på baggrund af genhusninger ifølge udviklingsplanen fortsat kan dækkes af Landsbyggefonden.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

Gælder ikke for forebyggelsesområder.

 

For tidligere hårde omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan gælder, at en andel af tomgangslejen på baggrund af genhusninger ifølge udviklingsplanen fortsat kan dækkes af Landsbyggefonden.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

Gælder ikke udsatte boligområder (med mindre området samtidig er udpeget som omdannelsesområde)

 

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan gælder, at en andel af tomgangslejen på baggrund af genhusninger ifølge udviklingsplanen fortsat kan dækkes af Landsbyggefonden.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

Gælder ikke parallelsamfund (med mindre området samtidig er udpeget som omdannelsesområde)

 

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan gælder, at en andel af tomgangslejen på baggrund af genhusninger ifølge udviklingsplanen fortsat kan dækkes af Landsbyggefonden.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

 

Landsbyggefonden kan dække en andel af tomgangslejen på baggrund af genhusninger fra et omdannelsesområde ifølge udviklingsplanen.

 

 

Opsigelse på grund af renovering, salg, ombygning mv – og permanent genhusning
Opsigelse af lejemål kan ske bl.a.
1) Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives, eller at ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes.

 

2) Når en ejendom, som er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., helt eller delvis overdrages.

(Uddrag af lov om almene boliger § 85, stk. 1)

Ved opsigelse efter § 85, stk. 1, nr. 1, skal udlejeren tilbyde lejeren en erstatningsbolig. Det samme gælder ved opsigelse efter § 85, stk. 1, nr. 2. For beboere i sådanne ejendomme, der er en del af et omdannelsesområde, jf. § 61 a, stk. 4, i lov om almene boliger m.v., hvor overdragelsen sker som et led i en udviklingsplan, jf. § 168 a, i lov om almene boliger m.v., kan der dog alene tilbydes erstatningsbolig inden for det pågældende boligområde. Udlejer og lejer kan aftale, om erstatningsboligen skal være permanent, jf. stk. 2, eller midlertidig, jf. stk. 3. I tilfælde af uenighed træffer udlejer dog beslutning herom.

Har udlejeren efter stk. 1 besluttet, at genhusningen skal være permanent, skal udlejeren opsige lejeren. Udlejeren skal herefter uden unødigt ophold tilbyde lejeren at leje en anden bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr. Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig. Boligen kan være beliggende uden for kommunen, hvis lejeren er indforstået hermed.
(Lov om leje af almene boliger § 86, stk. 1 og 2)

Der kan alene ske opsigelse på grund af nedrivning og ombygning – der kan ikke ske opsigelse på grund af salg af ejendom.

Genhusning skal ske i kommunen – eller i en anden kommune efter aftale med beboeren.

Genhusning kan ske i alle områdetyper og der kan ikke stilles krav efter fleksible udlejning til lejere, der genhuses.For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan skal genhusning ske i samme boligområde – og må ikke ske i kommunen eller anden kommune, heller ikke efter aftale med beboeren.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

Der kan alene ske opsigelse på grund af nedrivning og ombygning – der kan ikke ske opsigelse på grund af salg af ejendom.

Genhusning skal ske i kommunen – eller i en anden kommune efter aftale med beboeren.

Genhusning kan ske i alle områdetyper og der kan ikke stilles krav efter fleksible udlejning til lejere, der genhuses.For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan skal genhusning ske i samme boligområde – og må ikke ske i kommunen eller anden kommune, heller ikke efter aftale med beboeren.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

Der kan ske opsigelse både på grund af nedrivning, ombygning og salg af ejendom.

 

Genhusning skal ske i kommunen – eller i en anden kommune efter aftale med beboeren.

Genhusning kan ske i alle områdetyper og der kan ikke stilles krav efter fleksible udlejning til lejere, der genhuses.For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan skal genhusning ske i samme boligområde – og må ikke ske i kommunen eller anden kommune, heller ikke efter aftale med beboeren.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

Der kan ske opsigelse både på grund af nedrivning, ombygning og salg af ejendom.

 

Genhusning skal ske i kommunen – eller i en anden kommune efter aftale med beboeren.

Genhusning kan ske i alle områdetyper og der kan ikke stilles krav efter fleksible udlejning til lejere, der genhuses.For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan skal genhusning ske i samme boligområde – og må ikke ske i kommunen eller anden kommune, heller ikke efter aftale med beboeren.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, dog senest den 1. januar 2030.

Der kan ske opsigelse både på grund af nedrivning, ombygning og salg af ejendom.

 

Genhusning skal ske i samme boligområde, hvis genhusning sker på grund af salg – og må ikke ske i kommunen eller anden kommune, heller ikke efter aftale med beboeren. Hvis der sker genhusning på grund af nedrivning, så gælder de almindelige genhusningsregler, dvs. at der ved nedrivning kan genhuses udenfor afdelingen.

Genhusning kan ske i alle områdetyper og der kan ikke stilles krav efter fleksible udlejning til lejere, der genhuses.

 

Opsigelse pga. salg sker dog kun for den del af beboerne, som ikke lever op til de udlejningskriterier, kommunen fastlægger for udlejningen af boligerne.

Genhusning ved salg i omdannelsesområder skal ske i samme boligområde.

 

 

Flyttehjælp

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde at yde tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter og udgifter til etablering i ny bolig til lejere, som fraflytter en almen boligafdeling, hvor der er behov for at stimulere fraflytning.

(Lov om almene boliger § 63c).

Boligorganisationen skal tilbyde at dække lejerens rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbindelse med flytning til en anden bolig ved permanent genhusning efter opsigelse.

(Lov om leje af almene boliger § 86, stk. 2)

Kommunen kan yde flyttehjælp for at stimulere til frivillig fraflytning.

Boligorganisation skal tilbyde at betale flytteudgifter i forbindelse med permanent genhusning.

Kommunen kan yde flyttehjælp for at stimulere til frivillig fraflytning.

Boligorganisation skal tilbyde at betale flytteudgifter i forbindelse med permanent genhusning.

Kommunen kan yde flyttehjælp for at stimulere til frivillig fraflytning.

Boligorganisation skal tilbyde at betale flytteudgifter i forbindelse med permanent genhusning.

Kommunen kan yde flyttehjælp for at stimulere til frivillig fraflytning.

Boligorganisation skal tilbyde at betale flytteudgifter i forbindelse med permanent genhusning.

Kommunen kan yde flyttehjælp for at stimulere til frivillig fraflytning.

Boligorganisation skal tilbyde at betale flytteudgifter i forbindelse med permanent genhusning.

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 28.09.2021 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her