Fleksibel udlejning og krav om forevisning af straffeattest

Billede af Folketingssalen0022fFotograf_Henrik-Sorensen.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler. Her får du oversigten over 'fleksibel udlejning og krav om forevisning af straffeattest.'

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Aftale om fleksibel udlejning

For almene familieboliger, der ikke er omfattet af reglerne om kommunal anvisningsret og aftalt anvisning eller udslusningsboliger, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.

(Lov om almene boliger § 60, stk. 1)

 

 

Der kan aftales fornuftige, saglige og ikke-diskriminerende udlejningskriterier med kommunen, herunder mere restriktive kriterier som uddannelse, indkomst – og straffeattest efter konkret vurdering, jf. notat af 15. november 2019 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der kan ikke fastsættes et kriterie om etnicitet,

fordi det ville overtræde forbuddet mod diskrimination i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Såfremt der ikke i en aftale om fleksibel udlejning tages stilling til behandlingen af fortrinsrettigheder som fx intern oprykning, antages det at alle ansøgere skal leve op til de fleksible kriterier, som aftalen fastlægger.

 

Aftalerne skal tages op til revision hvert 4. år


 

Ift. kriterier om boligsøgendes evt. domme henvises til BL’s ”Vejledning om indsamling af straffeattester i forbindelse med fleksibel udlejning af almene familieboliger”.

 

Se evt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger” (april 2020).

I forebyggelsesområder er fleksibel udlejning obligatorisk, se afsnittet om obligatorisk fleksibel udlejning.

I udsatte områder er fleksibel udlejning obligatorisk, se afsnittet om obligatorisk fleksibel udlejning.

I parallelsamfund er fleksibel udlejning obligatorisk, se afsnittet om obligatorisk fleksibel udlejning.

I omdannelsesområder er fleksibel udlejning obligatorisk, se afsnittet om obligatorisk fleksibel udlejning.

Obligatorisk fleksibel udlejning

Obligatorisk fleksibel udlejning

For almene familieboliger, der er beliggende i et udsat boligområde eller et forebyggelsesområde, jf. § 61 a, stk. 1, og som hverken er omfattet af reglerne om kommunal anvisningsret og aftalt anvisning eller udslusningsboliger, skal boligorganisationen anvise ledige boliger efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne med henblik på at styrke beboersammensætningen i boligområdet og offentliggør dem. Kriterierne tages op til revision, senest 4 år efter at de er fastsat. Kriterierne bortfalder, når et boligområde ikke længere er et udsat boligområde eller et forebyggelsesområde, jf. § 61 a, stk. 1.

(Lov om almene boliger § 60, stk. 4)


Obligatorisk fleksibel udlejning er ikke et krav i almindelige boligområder. Der kan aftales kriterier mellem boligorganisation og kommune, jf. ovenfor.

 

I tidligere omdannelsesområde omfattet af en udviklingsplan, som efterfølgende blot defineres som et almindeligt boligområde, er der ikke obligatorisk fleksibel udlejning. I stedet kan der indgås aftale om fleksibel udlejning mellem boligorganisation og kommune.

Se afsnittet om aftale om fleksibel udlejning.


Boligorganisationen skal anvise efter særlige kriterier, der er fastsat af kommunen – herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier. Det kan være relevant at fastlægge kriterier, der påvirker fx uddannelsesniveau, indtægt og andelen af dømte (fx straffeattest efter konkret vurdering).

 

Kriterierne skal tages op til revision hvert 4. år.

 

Kriterierne omfatter som udgangspunkt al ventelisteudlejning, herunder også den interne oprykning. Kommune og boligorganisation kan dog aftale, at intern oprykning i egen afdeling ikke omfattes af kriterierne, fordi denne form for oprykning ikke påvirker den samlede beboersammensætning. Intern oprykning på tværs af en boligorganisation er altid omfattet af kriterierne, fordi beboersammensætningen i afdelingen her påvirkes.

 

Kriterierne gælder ikke for genhusning.


Kriterierne for den obligatoriske udlejning bortfalder umiddelbart, hvis et område ikke længere er forebyggelsesområde og ikke i stedet udpeges som udsat område (herunder parallelsamfund og omdannelsesområde)

 

Herefter kan der indgås aftaler om fleksibel udlejning, se afsnit om aftale om fleksibel udlejning


Boligorganisationen skal udleje efter særlige kriterier, der er fastsat af kommunen – herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier. Det kan være relevant at fastlægge kriterier, der påvirker fx uddannelsesniveau, indtægt og andelen af dømte (fx straffeattest efter konkret vurdering).

 

Kriterierne skal tages op til revision hvert 4. år.

Kriterierne omfatter som udgangspunkt al ventelisteudlejning, herunder også den interne oprykning. Kommune og boligorganisation kan dog aftale, at intern oprykning i egen afdeling ikke omfattes af kriterierne, fordi denne form for oprykning ikke påvirker den samlede beboersammensætning. Intern oprykning på tværs af en boligorganisation er altid omfattet af kriterierne, fordi beboersammensætningen i afdelingen her påvirkes.

 

Kriterierne gælder ikke for genhusning.

Kriterierne bortfalder umiddelbart, hvis et område ikke længere udpeges på udsat område (herunder som parallelsamfund eller omdannelsesområde) eller forebyggelsesområde. Herefter kan der indgås aftale om fleksibel udlejning mellem kommunen og boligorganisationen, se afsnit om aftale om fleksible udlejning.

Boligorganisationen skal udleje efter særlige kriterier, der er fastsat af kommunen – herunder beskæftigelses-, uddannelseskriterier. Det kan være relevant at fastlægge kriterier, der påvirker fx uddannelsesniveau, indtægt og andelen af dømte (fx straffeattest efter konkret vurdering).

 

Kriterierne skal tages op til revision hvert 4. år.

Kriterierne omfatter som udgangspunkt al ventelisteudlejning, herunder også den interne oprykning Kommune og boligorganisation kan dog aftale, at intern oprykning i egen afdeling ikke omfattes af kriterierne, fordi denne form for oprykning ikke påvirker den samlede beboersammensætning. Intern oprykning på tværs af en boligorganisation er altid omfattet af kriterierne, fordi beboersammensætningen i afdelingen her påvirkes.

 

Kriterierne gælder ikke for genhusning.

Kriterierne bortfalder umiddelbart, hvis et område ikke længere udpeges på udsat område (herunder som parallelsamfund eller omdannelsesområde) eller forebyggelsesområde. Herefter kan der indgås aftale om fleksibel udlejning mellem kommunen og boligorganisationen, se afsnit om aftale om fleksible udlejning.

Boligorganisationen skal udleje efter særlige kriterier, der er fastsat af kommunen – herunder beskæftigelses-, uddannelseskriterier. Det kan være relevant at fastlægge kriterier, der påvirker fx uddannelsesniveau, indtægt og andelen af dømte (fx straffeattest efter konkret vurdering).

Kriterierne skal tages op til revision hvert 4. år.

Kriterierne omfatter som udgangspunkt al ventelisteudlejning, herunder også den interne oprykning. Kommune og boligorganisation kan dog aftale, at intern oprykning i egen afdeling ikke omfattes af kriterierne, fordi denne form for oprykning ikke påvirker den samlede beboersammensætning. Intern oprykning på tværs af en boligorganisation er altid omfattet af kriterierne, fordi beboersammensætningen i afdelingen her påvirkes.

 

Kriterierne gælder ikke for genhusning.

Kriterierne bortfalder umiddelbart, hvis et område ikke længere udpeges på udsat område (herunder som parallelsamfund eller omdannelsesområde) eller forebyggelsesområde. Herefter kan der indgås aftale om fleksibel udlejning mellem kommunen og boligorganisationen, se afsnit om aftale om fleksible udlejning.

Straffeattester ved udlejning

Boligorganisationen kan forlange, at boligsøgende før indgåelse af lejekontrakt om en bolig i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, fremlægger straffeattest, jf. § 11 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), for sig selv og medlemmerne af den boligsøgendes husstand.

Indeholder straffeattesterne nævnt i stk. 1 tilførsler om kriminalitet, der vurderes at have betydning for trygheden i det pågældende boligområde, kan boligorganisationen afvise udlejning til den boligsøgende.

(Udlejningsbekendtgørelsen § 29)

Bestemmelsen gælder ikke direkte for almindelige boligområder.

Der er dog muligt som en del af fleksibel udlejning – men alene ved en konkret vurdering og ikke som et generelt kriterie, jf. notat af 15. november 2019 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. (se under Fleksibel udlejning). Det kan fx være i tilfælde, hvor en sådan praksis er et vigtigt element i forhold til at forebygge at et område udvikler sig til at være udsat område.

 Bestemmelsen gælder ikke direkte for forebyggelsesområder.

Der er dog sandsynligvis muligt som en del af den obligatoriske fleksible udlejning – men alene ved en konkret vurdering og ikke som et generelt kriterie, jf. notat af 15. november 2019 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. (se under Fleksibel udlejning)

 Boligorganisationen kan forlange fremvisning af straffeattest før indgåelse af lejekontrakt.

 

Der er krav om proportionalitet, hvilket betyder, at det ikke er enhver form for kriminalitet i hele den boligsøgendes liv, der har føre til afvisning. Domme 2 år tilbage i tid bør det dog være muligt at afvise på grundlag af, fordi udsatte områder udpeges bl.a. pga. beboernes domme i de to foregående kalenderår.

Boligorganisationen kan forlange fremvisning af straffeattest før indgåelse af lejekontrakt.

 

Der er krav om proportionalitet, hvilket betyder, at det ikke er enhver form for kriminalitet i hele den boligsøgendes liv, der har føre til afvisning. Domme 2 år tilbage i tid bør det dog være muligt at afvise på grundlag af, fordi parallelsamfund udpeges bl.a. pga. beboernes domme i de to foregående kalenderår.

Boligorganisationen kan forlange fremvisning af straffeattest før indgåelse af lejekontrakt.

 

Der er krav om proportionalitet, hvilket betyder, at det ikke er enhver form for kriminalitet i hele den boligsøgendes liv, der har føre til afvisning. Domme 2 år tilbage i tid bør det dog være muligt at afvise på grundlag af, fordi forebyggelsesområder udpeges bl.a. pga. beboernes domme i de to foregående kalenderår.

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 28.09.2021 | Sidst opdateret: 09.01.2024

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her