Begrænsninger i den kommunale anvisning

Billede af mure.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'begrænsninger i den kommunale anvisning'.

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Begrænsning af kommunal boligsocial anvisning

Ledige boliger, som er stillet til rådighed for kommunalbestyrelsen, og som er beliggende i et udsat boligområde, må ikke anvises til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden

1) er løsladt efter afsoning af dom for et strafbart forhold indenfor de seneste seks måneder mv.


2) er under 18 år og løsladt fra ungdomsinstitution efter dom for et strafbart forhold mv.


3) inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden


4)
ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution

 

5) i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), uddannelseshjælp eller kontanthjælp

 

6) modtager førtidspension

7) i
6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

(Lov om almene boliger § 59, stk. 6)

Vurderer kommunalbestyrelsen, at der ikke er mulighed for at anvise ledige boliger i en boligafdeling, der ikke er beliggende i udsatte boligområder, til boligsøgende, der opfylder kriterierne i stk. 6 og stk. 7, skal kommunalbestyrelsen anvise en ledig bolig i de nævnte områder

(Lov om almene boliger § 59, stk. 9)

Bestemmelsen gælder ikke for almindelige boligområder.

 

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan må kommunalbestyrelsen dog ikke anvise boligsøgende omfattet af nr. 1-7, medmindre der ikke er andre muligheder.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, eller boligområdet i fire på hinanden følgende år ikke opfylder betingelserne for at være et udsat boligområde, dog senest den 1. januar 2030.

I et forebyggelsesområde må kommunalbestyrelsen ikke anvise boligsøgende,

hvor et medlem af husstanden

-          opfylder kriterierne i stk. 6, nr. 1-4, eller

-          i de seneste 6 sammenhængende måneder har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller

-          i de seneste 2 sammenhængende år har modtaget kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

 

Reglen finder kun anvendelse, når andelen af almene familieboliger beliggende i udsatte boligområder og i forebyggelsesområder ikke overstiger 30 procent af alle almene familieboliger i kommunen.

Kommunen kan dog anvise, hvis der ikke er andre muligheder.

Kommunen må gerne anvise boligsøgende, der modtager uddannelseshjælp, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse (da nr. 5-7 ikke gælder forebyggelsesområde).

 

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan må kommunalbestyrelsen dog ikke anvise boligsøgende omfattet af alle bestemmelserne i nr. 1-7, medmindre der ikke er andre muligheder.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, eller boligområdet i fire på hinanden følgende år ikke opfylder betingelserne for at være et udsat boligområde, dog senest den 1. januar 2030.

Kommunalbestyrelsen må ikke anvise boligsøgende, der er omfattet af nr. 1-7, medmindre der ikke er andre muligheder.

 

 

Kommunalbestyrelsen må ikke anvise boligsøgende, der er omfattet af nr. 1-7, medmindre der ikke er andre muligheder.

 

 

Kommunalbestyrelsen må ikke anvise boligsøgende, der er omfattet af nr. 1-7, medmindre der ikke er andre muligheder.

Reglen gælder i omdannelsesområder indtil udviklingsplanen er gennemført, eller boligområdet i 4 år i træk ikke er udpeget som udsat område, dog senest til den 1. januar 2030.

 

Kommunal pligt til at anvise midlertidigt opholdssted til flygtninge
Kommunalbestyrelsen kan ikke anvise et midlertidigt opholdssted eller en bolig, som er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v
., jf. dog § 30 a i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

(Integrationslovens § 12, stk. 2)

Kommunalbestyrelsen kan uanset integrationslovens § 12, stk. 2, anvise personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov, et midlertidigt opholdssted eller en bolig, som er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke i øvrigt er mulighed for at anvise midlertidige opholdssteder eller boliger, der ikke er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v

(lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 30 a)

I almindelige boligområder sker der anvisning af flygtninge efter de almindelige regler herom – dvs. via venteliste, anvisning fra kommune eller særlig udlejningsaftale.

 

I forebyggelsesområder boligområder sker der anvisning af flygtninge efter de almindelige regler herom – dvs. via venteliste, anvisning fra kommune eller særlig udlejningsaftale.

 

De fleste flygtninge vil dog ikke opfylde anvisningsbestemmelsen i lov om almene boliger § 59, stk. 6 om at skulle være EU eller EØS-statsborgere ved anvisning til udsatte områder.

 

I udsatte boligområder må kommunen som udgangspunkt ikke anvise flygtninge.

 

De fleste flygtninge vil i øvrigt ikke opfylde anvisningsbestemmelsen i lov om almene boliger § 59, stk. 6 om at skulle være EU eller EØS-statsborgere ved anvisning til udsatte områder.

Med særlovgivningen om ukrainske flygtninge er der dog kommet mulighed for at kommunerne kan anvise ukrainske flygtninge til boliger og midlertidige opholdssteder i udsatte områder, hvis det ikke er muligt at anvise dem til bolig eller opholdssted i et andet område.

I parallelsamfund må kommunen som udgangspunkt ikke anvise flygtninge.

 

De fleste flygtninge vil i øvrigt ikke opfylde anvisningsbestemmelsen i lov om almene boliger § 59, stk. 6 om at skulle være EU eller EØS-statsborgere ved anvisning til udsatte områder.

Med særlovgivningen om ukrainske flygtninge er der dog kommet mulighed for at kommunerne kan anvise ukrainske flygtninge til boliger og midlertidige opholdssteder i udsatte områder (herunder i parallelsamfund), hvis det ikke er muligt at anvise dem til bolig eller opholdssted i et andet område.

I omdannelsesområder må kommunen som udgangspunkt ikke anvise flygtninge.

 

De fleste flygtninge vil i øvrigt ikke opfylde anvisningsbestemmelsen i lov om almene boliger § 59, stk. 6 om at skulle være EU eller EØS-statsborgere ved anvisning til udsatte områder.

Med særlovgivningen om ukrainske flygtninge er der dog kommet mulighed for at kommunerne kan anvise ukrainske flygtninge til boliger og midlertidige opholdssteder i udsatte områder (herunder i omdannelsesområder), hvis det ikke er muligt at anvise dem til bolig eller opholdssted i et andet område.

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 24.11.2021 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her