Afvisnings- og godkendelsesordninger

Billede af mure.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'afvisnings- og godkendelsesordninger'

 

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Afvisning/godkendelse i omdannelsesområder

I en almen boligafdeling, der er beliggende i et omdannelsesområde, jf. § 61 a, stk. 4, skal boligorganisationen afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes ægtefælle eller samlever modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
(lov om almene boliger § 51 c og udlejningsbekendtgørelsens § 37)

 

Det er kommunen, der påser om betingelserne for udlejning er opfyldt og meddeler dette til boligorganisationen forud for udlejning jf. lov om almene boliger § 51 c stk. 3

Bestemmelsen gælder ikke for almindelige boligområder.

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan er der dog fortsat pligt til at afvise boligsøgende og ægtefælle/samlever efter bestemmelsen, som ikke allerede har en bolig i afdelingen.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, eller boligområdet i fire på hinanden følgende år ikke opfylder betingelserne for at være et omdannelsesområde, dog senest den 1. januar 2030. Dette gælder uanset områdets aktuelle udpegning.

Kravet om afvisning eller godkendelse gælder dog ikke i tilfælde af genhusning

Bestemmelsen gælder ikke for forebyggelsesområder.

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan er der dog fortsat pligt til at afvise boligsøgende og ægtefælle/samlever efter bestemmelsen, som ikke allerede har en bolig i afdelingen.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, eller boligområdet i fire på hinanden følgende år ikke opfylder betingelserne for at være et omdannelsesområde, dog senest den 1. januar 2030. Dette gælder uanset områdets aktuelle udpegning.

Kravet om afvisning eller godkendelse gælder dog ikke i tilfælde af genhusning

Bestemmelsen gælder ikke for udsatte boligområder (med mindre området samtidig er udpeget som omdannelsesområde)

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan er der dog fortsat pligt til at afvise boligsøgende og ægtefælle/samlever efter bestemmelsen, som ikke allerede har en bolig i afdelingen.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, eller boligområdet i fire på hinanden følgende år ikke opfylder betingelserne for at være et omdannelsesområde, dog senest den 1. januar 2030. Dette gælder uanset områdets aktuelle udpegning.

Kravet om afvisning eller godkendelse gælder dog ikke i tilfælde af genhusning

Bestemmelsen gælder ikke for parallelsamfund (med mindre området samtidig er udpeget som omdannelsesområde).

For tidligere omdannelsesområder omfattet af en udviklingsplan er der dog fortsat pligt til at afvise boligsøgende og ægtefælle/samlever efter bestemmelsen, som ikke allerede har en bolig i afdelingen.

 

Dette gælder indtil udviklingsplanen er gennemført, eller boligområdet i fire på hinanden følgende år ikke opfylder betingelserne for at være et omdannelsesområde, dog senest den 1. januar 2030. Dette gælder uanset områdets aktuelle udpegning.

Kravet om afvisning eller godkendelse gælder dog ikke i tilfælde af genhusning

Boligorganisationen har pligt til at afvise boligsøgende og ægtefælle/samlever, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og som ikke allerede har en bolig i afdelingen.

Kravet om afvisning eller godkendelse gælder dog ikke i tilfælde af genhusning

Kombineret udlejning
(Afvisning ved udlejning i områder med høj andel udenfor arbejdsmarkedet)

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligorganisationen ved udlejning af almene familieboliger i afdelinger beliggende i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet skal afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at boligorganisationen ud over de boligsøgende, der er nævnt i 1. pkt., også skal afvise en boligsøgende og dennes ægtefælle, som modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller som i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

(Lov om almene boliger § 51b, st. 1 og udlejningsbekendtgørelsens §§ 35-36))

Kan boligen ikke udlejes til andre boligsøgende på ventelisten, lejes boligen ud til boligsøgende, der er nævnt i stk. 1. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan dog aftale at undlade at udleje sådanne boliger, i op til 12 måneder efter at boligerne er blevet ledige. Det er en betingelse, at der iværksættes en ekstraordinær indsats for at udleje boligerne. Hvis boligerne udlejes via annoncering, finder § 60 a, stk. 1, 2.-4. pkt., tilsvarende anvendelse. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler, om den ene part eller parterne i forening afholder udgifterne til lejetab i den periode, hvor boligerne står tomme. Afdelingen, hvori de tomme boliger ligger, må ikke belastes af lejetabet.
(Lov om almene boliger § 51 b, stk. 8)

Kommunen kan beslutte, at boligorganisationen skal afvise visse boligsøgende, hvis boligområdet opfylder kriterier om høj andel udenfor arbejdsmarkedet efter ministeriet beregning og offentliggørelse. Disse områder udpeges af ministeriet på en særlig liste, som offentliggøres hvert år den 1. december. Der kan være sammenfald i forhold til forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder, men ikke nødvendigvis, fordi denne kategori kun udpeges pga. målinger af arbejdsmarkedstilknytning/tilknytning til uddannelse.

Det kan aftales mellem kommune og boligorganisation, at boligerne står tomme – og i den forbindelse aftales det, hvem der bærer lejetabet.

 

Såfremt en boligsøgende afvises, skal kommunen anvise en anden passende bolig, hvis den boligsøgende var opskrevet i det pågældende område, før beslutningen om at benytte afvisningsreglen trådte i kraft.

 

Fortsat brug af reglen skal evalueres og besluttes hver 5. år.
Kommunen kan beslutte, at boligorganisationen skal afvise visse boligsøgende, hvis boligområdet opfylder kriterier om høj andel udenfor arbejdsmarkedet efter ministeriet beregning og offentliggørelse. Disse områder udpeges af ministeriet på en særlig liste, som offentliggøres hvert år den 1. december. Der kan være sammenfald i forhold til forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder, men ikke nødvendigvis, fordi denne kategori kun udpeges pga. målinger af arbejdsmarkedstilknytning/tilknytning til uddannelse.

Det kan aftales mellem kommune og boligorganisation, at boligerne står tomme – og i den forbindelse aftales det, hvem der bærer lejetabet.

 

 

Såfremt en boligsøgende afvises, skal kommunen anvise en anden passende bolig, hvis den boligsøgende var opskrevet i det pågældende område, før beslutningen om at benytte afvisningsreglen trådte i kraft.

 

Fortsat brug af reglen skal evalueres og besluttes hver 5. år.

 

Kommunen kan beslutte, at boligorganisationen skal afvise visse boligsøgende, hvis boligområdet opfylder kriterier om høj andel udenfor arbejdsmarkedet efter ministeriet beregning og offentliggørelse. Disse områder udpeges af ministeriet på en særlig liste, som offentliggøres hvert år den 1. december. Der kan være sammenfald i forhold til forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder, men ikke nødvendigvis, fordi denne kategori kun udpeges pga. målinger af arbejdsmarkedstilknytning/tilknytning til uddannelse.

Det kan aftales mellem kommune og boligorganisation, at boligerne står tomme – og i den forbindelse aftales det, hvem der bærer lejetabet.

 

 

Såfremt en boligsøgende afvises, skal kommunen anvise en anden passende bolig, hvis den boligsøgende var opskrevet i det pågældende område, før beslutningen om at benytte afvisningsreglen trådte i kraft.

 

Fortsat brug af reglen skal evalueres og besluttes hver 5. år.

 

Kommunen kan beslutte, at boligorganisationen skal afvise visse boligsøgende, hvis boligområdet opfylder kriterier om høj andel udenfor arbejdsmarkedet efter ministeriet beregning og offentliggørelse. Disse områder udpeges af ministeriet på en særlig liste, som offentliggøres hvert år den 1. december. Der kan være sammenfald i forhold til forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder, men ikke nødvendigvis, fordi denne kategori kun udpeges pga. målinger af arbejdsmarkedstilknytning/tilknytning til uddannelse.

Det kan aftales mellem kommune og boligorganisation, at boligerne står tomme – og i den forbindelse aftales det, hvem der bærer lejetabet.

 

 

Såfremt en boligsøgende afvises, skal kommunen anvise en anden passende bolig, hvis den boligsøgende var opskrevet i det pågældende område, før beslutningen om at benytte afvisningsreglen trådte i kraft.

 

Fortsat brug af reglen skal evalueres og besluttes hver 5. år.

 

Boligorganisationen har allerede pligt til at afvise boligsøgende og ægtefæller, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og som ikke allerede har en bolig i afdelingen – efter reglerne om afvisning i omdannelsesområder (almenboliglovens § 51 c). I disse tilfælde skal boligsøgende ikke tilbydes anden passende bolig af kommunen.

Såfremt området samtidig er på listen over områder med høj andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet, kan kommunen beslutte, at der også skal afvises boligsøgende, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller som i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse. I sådanne tilfælde skal boligsøgende, der var opskrevet, før reglen trådte i kraft i det enkelte område, tilbydes anden passende bolig af kommunen.

 

Såfremt godkendelsesordningen i omdannelsesområder benyttes, er der ikke særlig hjemmel vedr. aftaler om fordelingen af tomgangsleje, se afsnittet om afvisning/godkendelse i omdannelsesområder.

 

Hvis området samtidig er på listen over områder med høj arbejdsløshed, vil der fortsat kunne indgås aftaler med kommunen om tomme lejemål og om tomgangsleje.

 

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 24.11.2021 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her