COLOURBOX33854773

Mod På Matematik

Mod På Matematik har til formål at hæve matematikkaraktererne hos børnene i den almene sektor og dermed øge deres chancer for at kom­me videre på ungdomsuddan­nelse senere i livet.

 

Den almene boligsektor har fokus på at styrke unges matematikfærdigheder. Derfor har Area9 Lyceum og BL indgået et projekt­samarbejde om læringsplatformen Mod På Matematik.

 

Projektet er målrettet børn i 6.-9. klasse, der er fagligt udfordrede i matematik. Mod På Matematik er en digital læringsplat­form, hvor børn løser matematikopgaver, der tilpasser indholdet og hjælpen til det enkelte barns niveau. Centralt i konceptet er, at bør­nene belønnes for indsats og ihærdighed.


Læs også: Novo Nordisk Fonden støtter Mod på Matematik med 3 millioner kroner

 

Hvorfor matematik?

Børnene i den almene sektor har sværere vilkår for at komme direkte ind på og gennem­føre en ungdomsuddannelse. Her kan særligt matematik vise sig betydningsfuld for at øge den sociale mobilitet.

  • Børn i den almene sektor har et karakter­gennemsnit på hhv. 5,8 og 5,6 i dansk og matematik. Dette er relativt lavt, sammenlignet med resten af landet på hhv. 7,0 og 7,3.
  • 55 pct. af børn med forældre uden arbejde bor alment. 
  • Matematik på højt niveau i gymnasiet giver 20-25 pct. højere indkomst som voksen.
  • Der er store samfundsmæssige gevinster ved at flere får en uddannelse. Gevinsten ved en kort videregående uddannelse lig­ger på ca. 6,7 mio. kr. og de lange videre­gående uddannelser topper listen med en gevinst på 16,6 mio. kr. for samfundet.

 

Målgruppen

På nuværende tidspunkt er målgruppen børn på 6. klasses faglige niveau i matematik, som er bosat i områder omfattet af boligsociale helhedsplaner. Valget af børn i 6. klasses faglighed er baseret på, at vi ønsker at fange og give børnene nogle faglige kompetencer i udskolingen. Der er 71 aktive boligsociale helhedsplaner på landsplan i dag. I disse områder er der i alt omkring 3.200 børn, der kan forventes at gå i 6. klasse.


I foråret 2021 udvides platformen også til målgruppen på 7., 8. og 9. klasses niveau, hvilket vil gøre det nemmere at implementere platformen i f.eks. lektiecaféer, som er åbne for alle eller forløb målrettet eksamenslæsning.

 

Platformen

Det specielle ved Mod På Matematik-platformen er, at den tilpasser sine opgaver til hvert enkelt bruger – den er adaptiv. Det vil sige at den ikke kun vurderer den unges udvikling, men også hvordan han/hun lærer bedst og hvor bevidst den unge er om sin egen viden - og så tilpasser den alle opgaverne baseret på barnets tidligere besvarelser. Platformen tilpasser dermed indholdet, opgaven og hjælpen til det enkelte barn, og sikrer derved en individualiseret læringssti, hvilket fordrer effektiv indlæring. 

 

To unge med forskellige udfordringer i matematik kan altså arbejde sig igennem forskellige opgaver inden for et emne og ende med at nå de samme læringsmål. Elever som har svært ved at følge med i undervisningen i skolen, har her mulighed for at gennemgå emnerne på en anderledes måde, der er skræddersyet til deres vidensniveau.

 

Platformen bruger avancerede algoritmer til at lære børnene matematik på en måde, så de også lærer at lære. Dette kaldes metalæring. Tilgangsvinklen er udviklet gennem mange års forskning og erfaring fra 20 millioner brugere. Mod På Matematik er udviklet af Area9 Lyceum på platformen Area9 Lyceum Rhapsode(™). 

 

Mod På Matematik består på nuværende tidspunkt af 20 moduler, hvor hvert modul tager ca. 1 time at gennemføre. De 20 moduler er baseret på folkeskolens pensum og dækker alle de grundlæggende faglige elementer, som skal være på plads i 6. klasse. Et barn vil ved at gennemføre alle 20 moduler have arbejdet med alle de områder af hele 6. klasses faglige pensum, der kan læres gennem denne type e-learning.

 

Platformen udvides i foråret 2021 til ligeledes at dække pensum for 7.-9. klasse. 

 

Belønningen

Centralt i konceptet er at afprøve nye metoder ift. at få børnene motiveret til aktivt at arbejde med egen faglighed. Børnene belønnes således for indsats og ihærdighed i platformen. Kombinationen af læring og kontant belønning kan vise sig, at være nøglen til at komme i gang med matematik og e-læring. I projektet lægges der op til, at børnene belønnes med 56,72 kr. pr. gennemførte modul. Dette er det samme beløb, som børnene kan tjene i de almindelige lommepengejobs aktiviteter. Et barn vil med dette niveau max kunne tjene ca. 1.134 kr. for at gennemføre alle Mod På Matematik moduler.

 

Den boligsociale helhedsplan bestemmer selv, hvordan belønningen udbetales ud fra det, som giver mening lokalt. Udbetalingen kan udbetales direkte til det enkelte barn løbende eller samlet, når alle moduler er gennemført. Områderne kan også vælge, at børnenes belønning går til fysiske gaver eller en fælles pulje til sociale aktiviteter for de deltagende børn, så børnene selv kan komme med input til aktiviteter og evt. hjælpe med at afholde disse. Belønningsbeløbet vil være det samme uanset, hvilken belønningsmodel helhedsplanerne vælger.

 

Samarbejdspartnernes rolle

Samarbejdspartnernes i projektet består af Area9 Lyceum, BL – Danmarks Almene Boliger og de deltagende boligsociale helhedsplaner.

 

Area9 Lyceum

Area9 Lyceum er en af verdens førende e-læringsvirksomheder og førende inden for adaptiv læring. Area9 Lyceum har udviklet teknologien samt læringsmodulerne/indholdet i Mod På Matematik. Area9 Lyceum har ikke kun IT-udviklere ansat, men også lærings- og uddannelseseksperter samt matematiklærere, som definerer og udvikler hvert eneste læringstrin i selve platformen. Area9 Lyceums rolle er at udvikle nye læringsmoduler samt tilpasse platformen til børnenes behov og den nyeste viden inden for adaptiv læring. Derudover afholder Area9 Lyceum superbrugerkurser og evalueringskurser for projektdeltagerne.

 

BL – Danmarks Almene Boliger

BL er en interesse- og brancheorganisation for almene boligorganisationer. BL arbejder for medlemmernes og beboernes interesser ved at søge indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. BL’s formål er at samle og styrke de almene boligorganisationer til fælles at arbejde for disses interesser i udviklingen af den almene sektor.

 

BL står for projektledelsen i Mod På Matematik, koordinerer mellem samarbejdspartnerne, udarbejder skabeloner til brug for de boligsociale helhedsplaner, samt rekrutterer de boligsociale helhedsplaner i Mod På Matematik-forløbet. Desuden evaluerer BL selve implementeringen og forløbet af projektet.

 

Boligsociale helhedsplaner

En boligsocial helhedsplan er et lokalt forankret projekt ude i Danmarks udsatte boligområder, som er tilknyttet områdets boligorganisationer. Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner er primært forebyggende og rettet mod børn, unge og forældre og skal styrke deres kompetencer, kvalifikationer og trivsel i og udenfor boligområderne. Dette gøres blandt andet ved at helhedsplanerne bygger bro mellem de boligsociale aktiviteter, frivillige organisationer, kommunale tilbud og det lokale erhvervsliv. Hver helhedsplan opererer lokalt med egne ledere, bestyrelse, medarbejdere og egne lokale samarbejdspartnere.

 

De boligsociale helhedsplaner er med til at afprøve og udvikle metoden fremadrettet. Helhedsplaner rekrutterer børn og afholder den egentlige aktivitet samt står for betalingen af belønningen enten i kontant, fysisk eller social form. Det boligsociale har den styrke, at deres indsatser er mere dynamiske og har større metodefrihed end projekterne i kommunerne og i folkeskolerne, og de foregår der, hvor man bor.

 

Søger du bolig? - Klik her