Hvem kan vælges?

Billede af Kredsvalg Crop

Hvem kan vælges?

I BL’s kredsrepræsentantskab sidder repræsentanter fra de enkelte kredse. Repræsentanterne er både beboerdemokrater, som er valgt i boligorganisationen, og medarbejdere, som er ansat i boligorganisationerne. Man kan vælges som kredsrepræsentant, når man opfylder betingelserne i BL's vedtægter §7, stk. 10. 

’Stk. 10. Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer, som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg.’

Der er vedtaget særlige valgmodeller i BL's 1. og 5. kreds, da disse to kredse forhandler anvisnings- og udlejningsaftaler direkte med kommunerne på vegne af boligorganisationerne. 


Hvornår kan kandidater indstilles? 

Februar 2022 modtager boligorganisationerne, som skal indstille kredskandidaterne, informationsmateriale om, hvordan de indstiller kandidater.


Indstillingen skal indeholde følgende:

Et vellignende pasfoto af nyere dato som pdf-fil*

En motivation for kandidaturet på maksimalt 2000 anslag inkl. mellemrum, der fortæller om, hvad kandidaten kan bidrage med til samarbejdet med BL og BL's kredse.


Kontaktoplysninger og e-mail.


Dokumentation for boligorganisationens indstilling af kandidaten i form af kopi af et referat fra organisationsbestyrelsesmøde eller lignende, hvor kandidatens valgbarhed dokumenteres, idet det fremgår, hvilken position kandidaten har i egen boligorganisation.


* BL har ikke adgang til fotos, der er sendt i forbindelse med tidligere valghandlinger.


Indstillingen indsendes ved at udfylde en opstillingsblanket digitalt – denne findes under den enkelte kreds.


Kandidatindstillingerne præsenteres på www.bl.dk/kredsvalg i takt med, at de modtages i BL.


Dine data: Når du stiller op til kredsvalg, benytter vi ovenstående data til at beskrive kandidaturer på BL’s hjemmeside og til afvikling af valgene. Derfor vil dit fulde navn, foto, bestyrelses- og relevante tillidsposter samt din motivation fremgå af hjemmesiden. Dine øvrige kontaktoplysninger vil vi gemme under valget ift. den praktiske afvikling af dette.


Når kredsvalget er afsluttet, sletter vi oplysningerne fra såvel kredsvalghjemmesiden som interne arkiver.


Din data vil ikke blive benyttet i anden anledning end kredsvalget, medmindre du bliver valgt. Såfremt du bliver valgt, vil dit fulde navn og din boligorganisation komme til at fremgå af BL’s hjemmeside resten af valgperioden sammen med de øvrige repræsentanter.


Spørgsmål til, hvordan vi anvender din data, kan stilles til kredsvalg@bl.dk

Søger du bolig? - Klik her