Ensomhed

Hvordan skaber og understøtter vi fællesskaber, der modvirker ensomhed?

Læs om partnerskabet mod ensomhed og hent inspiration til indsatser, du selv kan sætte i gang. 

Mange mennesker føler sig ensomme. Tallet har været stigende i en årrække, og ved sidste måling oplevede 12,4 pct. af alle voksne over 16 år ensomhed (Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2021). Det svarer til knapt 600.000 personer. Især er ensomheden blandt unge i alderen 16-24 år vokset markant - her er andelen, der føler sig ensomme 22 pct. Langvarig ensomhed kan føre til alvorlig mistrivsel og øge risikoen for fysisk og psykisk sygdom. 

 

Hver 6. person eller 965.000 mennesker i Danmark bor alment og en relativt stor andel af disse er enlige. Omtrent 2 ud af 5 af de almene beboere er enlige uden børn, mens ca. 7 pct. er enlige med børn. Dette står i kontrast til den ikke-almene boligsektor, hvor der er en højere andel af par bosat. 

 

At bo alene eller være enlig betyder ikke, at man er ensom, men blandt de 965.000 almene beboere vil der naturligvis være en del, der også oplever/har oplevet ensomhed eller er i risiko for at komme til det. 

 

Sociale relationer har stor betydning for menneskers fysiske og psykiske helbred. Studier har vist, at personer, der føler sig ensomme har øget risiko for blandt andet forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og metabolisk syndrom, der er en kombination af symptomer som overvægt, højt blodtryk mv. Stærke sociale relationer mindsker derimod risikoen for psykiske lidelser,  ligesom personer med stærke sociale relationer har en lavere dødelighed end personer med svage sociale relationer.

Der er således masser af gode grunde til at udvikle og understøtte lokale fællesskaber, der både giver sunde boligområder og modvirker ensomhed og isolation blandt beboerne. 

 

"Det tager tid at opbygge sociale relationer. Det er dét vi skal give mulighed for, og det har vi enestående muligheder for i alment byggeri."

Det nationale partnerskab mod ensomhed

Ensomhed er en problematik i alle dele og afkroge af samfundet. Det kan ramme unge som gamle, mennesker i storbyer og på landet, folk der lever under særlige vilkår i fængsler eller krisecentre eller for dem, der har familiemedlemmer i et sygdomsforløb.

BL er en del af det Nationale Partnerskab mod Ensomhed, hvor aktører på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer, civilsamfund m.fl. for første gang går sammen om at lægge en plan, de selv er del af. Med dette bud på Danmarks første nationale strategi og handlingsplan, lægger partnerskabets 132 medlemmer sporene for et ambitiøst, effektivt og langsigtet arbejde med at få vendt den danske ensomhedskurve. 

 

Partnerskabet har taget udgangspunkt i, at ensomhed opstår indenfor fem centrale livsarenaer, og dermed også bør forebygges og afhjælpes her:

  • Hjem og bolig
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Fritid og fællesskaber
  • Arbejdsliv og beskæftigelse
  • Sundhed og pleje

 

BL og de almene boligorganisationer spiller en særlig rolle på livsarenaen "Hjem og bolig", hvor partnerskabet anbefaler, at der arbejdes med følgende fem fokusområder:

  • Fokusområde 1: Sæt større fokus på fællesskaber i bolig, byggeri og byrum.
  • Fokusområde 2: Skab fleksible boligløsninger og støt i livets svære overgange
  • Fokusområde 3: Styrk hjemlighed og rammer for relationer og fællesskaber på opholdssteder, bosteder og plejehjem
  • Fokusområde 4: Styrk tilgængelighed og transport til fællesskaber i bolig- og nærmiljø
  • Fokusområde 5: Styrk samarbejde mellem boligforeninger og det øvrige civilsamfund om beboernes deltagelse og engagement i lokale aktiviteter

 

I BL arbejder vi for at styrke fællesskaber og skabe rammerne for, at flere kan deltage i de positive fællesskaber, der modvirker ensomhed og som er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige boligområder, hvor mennesker trives. I de almene boligområder er professionelle i driften og i det boligsociale arbejde, sammen med engagerede beboere, til stede lige der hvor folk bor, og den almene sektor udgør dermed en enorm menneskelig infrastruktur, der gør os i stand til at nå mange af vores 1 million beboere. Med netop boligen og boligområdet som omdrejningspunkt for vores arbejde kan vi bidrage med noget helt særligt. Alene og i tæt samarbejde med kommuner og andre civilsamfundsorganisationer.

 

Hent og læs hele den nationale strategi og den tilhørende handlingsplan med en række konkrete bud på, hvad vi skal gøre, og hvilke initiativer, vi skal iværksætte for at nedbringe ensomheden i Danmark

Læs mere om partnerskabet Sammen Mod Ensomhed

Vær Med-puljen til positive fællesskaber

I 2021 fik BL mulighed for at etablere Vær Med-puljen. Med midler herfra har i alt 89 projekter i hele landet arbejdet med at forebygge og bekæmpe ensomhed gennem positive fællesskaber. Sammen med forenings- og kulturlivet har boligorganisationer engageret beboere i alt fra fællesspisninger og gåklubber til plænekoncerter og samtaletilbud. Forhåbningen er, at vi ved at sætte fokus på betydningen af det stærke fællesskab kan gøre en forskel for den enkelte beboer, for hele boligområdet og for samfundet. At vi kan få sjovere og mere velkommende boligområder på både kort og lang sigt og være med til at bekæmpe den stigende ensomhed. 

 

Vi har samlet nogle af erfaringerne fra de mange aktiviteter i et inspirationskatalog til jer, der vil skabe liv og fællesskaber i boligafdelingerne. Kataloget præsenterer aktiviteter og tilgange, som ikke kræver store midler eller professionelle kompetencer. De kan derfor bruges af alle i den almene boligsektor, herunder beboere, afdelingsbestyrelser, teknisk personale, boligsociale medarbejdere og andre af boligorganisationens ansatte. 

Foto: Nanna Sadik fra projekt "Vær Med i det fri"

 

Initiativerne der blev gennemført med støtte fra Vær Med-puljen har styrket de sociale fællesskaber i boligområderne og fået flere beboere med. Det viser en erfaringsopsamling, lavet af analysevirksomheden SocialRespons, der i forbindelse med erfaringsopsamlingen har lavet 49 indledende og dybdegående interview med initiativtagere og andre med kendskab til projekterne. Efter en periode med få aktiviteter under coronaen, var initiativerne med til at genstarte naboskabet i områderne. For eksempel fik festlige aktiviteter som koncerter og teater mange beboere til at mødes. Resultaterne kan mærkes af beboerne i områderne. Nogle steder hilser flere beboere på hinanden mens andre er begyndt at ses privat. Andre har oplevet en stigende efterspørgsel og opbakning til nye aktiviteter i området, og flere beboere har meldt sig som frivillige. Et andet eksempel er, at nogle afdelinger har oplevet et fald i naboklager. Endeligt har nogle af projekterne skabt nye møder mellem beboere på tværs af for eksempel alder og etnicitet. På den måde har initiativerne givet beboerne fælles oplevelser og et bedre kendskab til deres naboer.

 

Hent og læs inspirationskataloget her. 

 

Om Vær Med-puljen

OM VÆR MED-PULJEN

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i november 2020 en aftale om at fordele i alt 50 millioner kroner til indsatser imod ensomhed under covid-19-pandemien. Pengene skulle blandt andet gå til at skabe nye fællesskaber for ensomme unge, voksne og ældre og til at få selvisolerede ud af ensomhed og ind i fællesskaber. 15 millioner tildeltes BL - Danmarks Almene Boliger, som oprettede puljen Vær Med. Puljen kunne søges af almene boligorganisationer i hele landet. I alt 89 projekter har fået støtte fra Vær Med-puljen. Projekterne er rettet mod både børn og unge, voksne og ældre.

Søger du bolig? - Klik her