Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Høringssvar

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har den 16. juni 2020 sendt høring til ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling til BL – Danmarks Almene Boliger.

 

Ændringerne implementerer de nye bestemmelser i energieffektivitetsdirektivet i dansk lovgivning med et krav om fjernaflæselighed for målere og varmefordelingsmålere til måling af opvarmning, køling og varmt brugsvand.

 

BL er overordnet positiv over for tiltag, der fremmer begrænsningen i vores energi- og vandforbrug gennem måling og synliggørelse af beboernes/forbrugernes forbrug.

 

De almene boligorganisationerne anvender forbrugsdata til energistyring/rådgivning til beboerne. Boligorganisationer oplever imidlertid, at forsyningsselskaberne opkræver penge for adgang til forbrugsdata på ejendomsniveau, hvilket er en økonomisk barriere for energistyringen.

 

Det er BL’s opfattelse, at hvis fjernaflæste målere skal give værdi for forsyningsvirksomhederne såvel som forbrugerne, så skal fjernaflæste energimålere opsat af forsyningsvirksomhederne stille disse måleres aflæsninger (målerdata) gratis til rådighed for kunden (beboeren) eller en af kunden udpeget tredjepart, f.eks. en energistyringsleverandør, en boligorganisation eller anden rådgivningsvirksomhed i en form, hvor disse data kan anvendes til ”Intelligent Energistyring” mv.

 

Begrundelsen for ovenstående synspunkt er, at der i Energistyrelsens standardværdikatalog er angivet, at ”Intelligent Energistyring” vil udløse energibesparelser på 10%. Fjernaflæste målere er forudsætningen for, at dette er muligt.

 

Det virker formålsløst at installere fjernaflæste målere, hvis disses potentiale ikke udnyttes fuldt ud, ligesom energibesparelsen vil kunne udgøre en del af finansieringen af målerudskiftningen.

 

Link til Energistyrelsens notat om standardværdier for intelligent energistyring i større ejendomme kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

 

BL henviser i øvrigt til Landsbyggefondens høringssvar.

 

Ved behov for uddybning af ovenstående kan teknisk konsulent Mikkel Jungshoved kontaktes på mail mju@bl.dk.

 

Med venlig hilsen
Bent Madsen
Direktør

Oprettelse: 24.08.2020 | Sidst opdateret: 21.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her