Høringssvar

Emne
Viser 41-50 af 130 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
19.01.2022 · Nyheder fra BL

18012022 - Ændring af almenboligloven og almenlejeloven – etablering af fonden for blandede byer

Lovændringen indeholder forslag om at etablere fonden for blandede byer, der skal bidrage til skabelsen af blandede byer gennem fremme af billige almene boliger. Den skal finansieres med midler fra Nybyggerifonden til en række nye initiativer, bl.a. lån til grundkøb i områder med høje grundpriser og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen for almene familieboliger samt støtte til etablering af almene boliger i økommunerne, projekter om ældrevenlige almene boliger og byområder, udvikling af bæredygtige løsninger i det almene byggeri mv. Lovforslaget indeholder også en kodificering af Landsbyggefondens administrative praksis for tildeling af særlig driftsstøtte i forbindelse med renoveringsarbejder.

21.12.2021 · Nyheder fra BL

21122021 - Nye rammer for kommunal behandling af genanvendeligt affald

Lovforslaget har til formål at bidrage til at realisere regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2030 med 70 pct. Med lovforslaget skal genanvendeligt affald fra husholdninger udbydes på det private marked. Behandlingen af genanvendeligt affald fra husholdninger og erhverv kan derved samles og understøtte skalafordele og nye investeringer i genanvendelsesanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på dele af den politiske aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

19.11.2021 · Nyheder fra BL

19112021 - Ny hovedlov om Ledningsejerregistret

Lovforslaget er en ny hovedlov på området for Ledningsejerregistret. Med den bliver det lettere for aktører, som er berørt af loven, at læse og anvende den. Ændringerne omfatter bl.a. nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Ledningsejerregistret, samt udvidelse af det geografiske hovedområde.

17.11.2021 · Nyheder fra BL

17112021 - Revision af affaldsbekendtgørelsen - fastlæggelse af ensartede mål for affaldshåndteringen i hele landet

Affaldsbekendtgørelsen bliver revideret med en udskydelse af fristen for indsamling af tekstilaffald. Herudover omfatter revisionen bl.a. indførelse af en bestemmelse om, at kommunerne senest 1 år efter, at den nationale affaldshåndteringsplan træder i kraft, skal have indsendt en vedtagen affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen.

29.10.2021 · Nyheder fra BL

27102021 - Tilskud til etablering af ladestandere i boligforeninger

I udmøntningen af grøn transportpulje indgår en pulje på 50 mio. kr. til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger (almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger). Denne pulje foreslås udmøntet i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv., hvor der lægges op til, at midlerne i puljen kan søges fra den 1. november 2021 til den 30. november 2021.

28.10.2021 · Nyheder fra BL

28092021 - Forlængelse af frikommunebestemmelsen om udslusningsboliger, deleboliger, byggetilladelser til midlertidigt byggeri mm.

Frikommuneforsøg II giver kommuner, der er organiseret i frikommunenetværk, mulighed for at fortsætte forsøg, der kan bidrage til en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne til gavn for borgerne, herunder forsøg med udslusningsboliger, indretning af kollektive bofællesskaber (deleboliger), byggetilladelser til midlertidigt byggeri med 30-årig levetid mm. Med lovforslaget ønskes en forlængelse frem til 31. december 2022 for visse forsøg og således mulighed for at fortsætte lovende forsøg, som regeringen finder har potentiale for at blive helt eller delvist udbredt, mens den endelige opfølgning afklares.

27.08.2021 · Høringssvar

27082021 - Modernisering og fremtidssikring af elforsyningsloven

Lovforslagets overordnede formål er at modernisere og fremtidssikre elforsyningsloven gennem en tilpasning af rammerne for elproduktion, transmission, netvirksomhed, handel og øvrige elektricitetsaktiviteter. Klare og fremtidssikrede rammer for elsektoren skal understøtte et energisystem i balance, der leverer grøn omstilling og fortsat høj forsyningssikkerhed til rimelige forbrugerpriser.

19.08.2021 · Høringssvar

18082021 - Indførelse af forebyggelsesområder og justering af eksisterende parallelsamfundslovgivning

Ændringen af lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger og lov om kommunalanvisning medfører bl.a. indførelse af en ny kategori af boligområder (forebyggelsesområder) og en opdatering af parallelsamfundslovgivningens terminologi, så betegnelsen ghetto ikke længere bruges. Boligorganisationer og kommuner får bl.a. en række nye redskaber til at forebygge, at almene boligområder udvikler sig til udsatte boligområder ved en skærpelse af udlejnings- og anvisningskravene i de nye forebyggelsesområder – og der sker en justering af kommunernes mulighed for at indgå frivillige aftaler om anvisning med private udlejere.

15.07.2021 · Nyheder fra BL

15072021 - Lovfæstelse af kommunernes pligt til kontrol med CPR

Med lovforslaget foreslås det bl.a. at lovfæste kommunernes forpligtelse til at foretage en forebyggende og kontrollerende indsats med henblik på at sikre korrekt registrering i CPR. 

15.07.2021 · Nyheder fra BL

15072021 - Ændring af bekendtgørelse om Bygningspuljen

Det skal fremover være muligt for bygningsejere at søge om tilskud til store varmepumpeanlæg. Det medfører en højere tilskudstakst end normale varmepumper. Herudover vil det også blive muligt at konvertere til store varmepumpeanlæg i kombination med ventilation, hvilket det ikke tidligere har været muligt at søge tilskud til.

1
4 5 6
13
Søger du bolig? - Klik her