Høringssvar

Emne
Viser 31-40 af 140 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
28.10.2022 · Nyheder fra BL

24102022 - Indefrysningsordningen for regninger på el, gas og varme for husstande og virksomheder

Bekendtgørelserne fastsætter hhv. ikrafttrædelsesdatoer for, hvornår lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger træder i kraft, og fastsættelse af bl.a. regler om renter og gebyrer, som skal dække de faktiske omkostninger, energivirksomheden har ved at administrere ordningen, reglerne for afdrag samt afmeldelse af indefrysningsordningen, energivirksomhedens oplysningsforpligtelser ved fraflytning mv.

30.09.2022 · Nyheder fra BL

30092022 - Definition af intern elektricitetsforbindelse i elforsyningsloven

Lovforslaget indebærer bl.a., at begrebet ’interne net’ defineres i elforsyningsloven og i den anledning skifter navn til ’intern elektricitetsforbindelse’.

28.09.2022 · Nyheder fra BL

28092022 - Fremskyndelse af den kommunale varmeplanlægning og klar besked om planerne for udrulning af fjernvarme til ejendomsejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022

Kommunerne skal i 2022 gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i gasforsynede områder. Inden udgangen af 2023 skal der udarbejdes og godkendes projektforslag for fjernvarme, som skal udrulles inden udgangen af 2028. Cirkulæreskrivelsen gennemfører krav til og målsætninger om varmeplan, projektgodkendelse, udrulning af fjernvarme og klar besked til ejendomsejere med gas- eller oliefyr.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Lempelse af den almindelige elafgift og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 mv.

Med lovforslaget foreslås bl.a. en lempelse af den almindelige elafgift midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i de første seks måneder af 2023 og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Indefrysningsordning for stigende energiregninger

Lovforslaget indebærer, at husholdninger og virksomheder kan benytte indefrysningsordningen, såfremt el, gas- og fjernvarmepriserne ligger over en fastsat maksimalpris, og derved få henstand på udgifter over den fastlagte maksimalpris.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Likviditetslån til indefrysning af højere energiregninger for husholdninger, virksomheder mv.

Lovforslaget indeholder en likviditetslåneordning til energivirksomheder og energiintensive virksomheder samt tilskud til boligforeninger og små fjernvarmeselskaber.

09.09.2022 · Nyheder fra BL

09092022 - Forhøjelse af maksimumbeløb

Med ændringen af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. sker der en her og nu indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %. Derudover skabes en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden kan godkende skema B, selvom anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %.

05.09.2022 · Nyheder fra BL

05092022 - Ændring af driftsbekendtgørelsen - kursregulering af de samlede henlæggelser

Med ændringen af driftsbekendtgørelsen gennemføres en ændret regnskabsmæssig behandling af tab og gevinster på værdipapirbeholdningen i almene boligafdelinger for at undgå huslejeudsving.

 

19.08.2022 · Nyheder fra BL

19082022 - Bekendtgørelse om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme

Folketinget har den 21. juni 2022 vedtaget lov nr. 888, som indeholder en række initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme.

17.08.2022 · Nyheder fra BL

17082022 - Ændring af byggeloven

Med lovforslaget foreslås bl.a., at der kan stilles krav om ”betingede” byggetilladelser, når en lokalplan indeholder bestemmelser om udlægning af almene boliger. Kravet skal give kommunerne bedre muligheder for at sikre, at realiseringen af almene boliger i lokalplanlagte områder sker i samme takt som privat boligbyggeri.

 

1 2 3 4 5
14
Søger du bolig? - Klik her