Høringssvar

Emne
Viser 31-40 af 126 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
28.04.2022 · Nyheder fra BL

26042022 - Mulighed for indkvartering af ukrainske flygtninge i udsatte boligområder

Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre, at kommunerne fortsat kan tilbyde indkvartering mm. til personer, der er fordrevet fra Ukraine, herunder midlertidige opholdssteder eller permanente boliger i udsatte boligområder. Derudover skaber lovforslaget mulighed for tilpasning af regler om boligstøtte og børnetilskud samt tilpasning af sundhedsvæsenets ressourcer mv.

11.04.2022 · Nyheder fra BL

11042022 - Ændring af Energioplysningsbekendtgørelsen

Med ændringen foreslås det, at varmedistributionsvirksomhedernes rangeringskategori ift. drivhusgasudledning skal fremgå af fakturaer til slutkunden/slutbrugeren, at varmedistributionsvirksomheder skal udarbejde og offentliggøre planer for grøn omstilling samt sikring af let adgang til supplerende oplysninger om forbrug for slutkunder med fjernaflæste varmefordelingsmålere.

31.03.2022 · Nyheder fra BL

3103202 - Afskaffelse af den grønne check og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag

Lovforslaget indeholder en nedsættelse af elafgiften for at give husholdningerne større incitament til at få en ladestander eller varmepumpe som supplerende opvarmning. Herudover foreslås bl.a. afskaffelse af den grønne check for ikkepensionister samt en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, så det bedre kan betale sig at arbejde.

29.03.2022 · Nyheder fra BL

29032022 - Engangsvarmecheck til husstande med lav indkomst

Lovforslaget omhandler en målrettet og midlertidig engangsvarmecheck, der skal afbøde den ekstraordinære situation med prisstigninger på el og gas, som i fyringssæsonen 2021-2022 rammer mange danskere uden store indtægter hårdt.

04.03.2022 · Nyheder fra BL

03042022 - Ændring af udbudsloven

Med lovforslaget adresseres de udfordringer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afdækket i sin evaluering i 2019 og 2020, bl.a. i forhold til udbud, hvor der er deltagere, som er dømt for bestikkelse af offentligt ansatte eller opererer fra skattelylande. Samtidig skal brugen af personer under oplæring fremmes i forbindelse med gennemførelsen af offentlige udbud til gavn for de unges uddannelsesmuligheder og fair konkurrence mellem virksomhederne.

24.01.2022 · Nyheder fra BL

21012022 - Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere

Lovforslaget giver almene boligorganisationer mulighed for hurtigere at kunne udsætte lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet, ved at lejemålet kan ophæves, og udsættelse kan ske på grund af en straffedom, uanset om den ankes, anmodning om udsættelse kan ske allerede under straffesagen, og ved at fogedretternes kompetence udvides. Desuden får politiet pligt til at udlevere strafferetlige afgørelser ved anmodning fra boligorganisationerne. Mulighederne knytter sig alene til ophævelse efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 1, nr. 10.

19.01.2022 · Nyheder fra BL

18012022 - Ændring af almenboligloven og almenlejeloven – etablering af fonden for blandede byer

Lovændringen indeholder forslag om at etablere fonden for blandede byer, der skal bidrage til skabelsen af blandede byer gennem fremme af billige almene boliger. Den skal finansieres med midler fra Nybyggerifonden til en række nye initiativer, bl.a. lån til grundkøb i områder med høje grundpriser og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen for almene familieboliger samt støtte til etablering af almene boliger i økommunerne, projekter om ældrevenlige almene boliger og byområder, udvikling af bæredygtige løsninger i det almene byggeri mv. Lovforslaget indeholder også en kodificering af Landsbyggefondens administrative praksis for tildeling af særlig driftsstøtte i forbindelse med renoveringsarbejder.

21.12.2021 · Nyheder fra BL

21122021 - Nye rammer for kommunal behandling af genanvendeligt affald

Lovforslaget har til formål at bidrage til at realisere regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2030 med 70 pct. Med lovforslaget skal genanvendeligt affald fra husholdninger udbydes på det private marked. Behandlingen af genanvendeligt affald fra husholdninger og erhverv kan derved samles og understøtte skalafordele og nye investeringer i genanvendelsesanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på dele af den politiske aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

19.11.2021 · Nyheder fra BL

19112021 - Ny hovedlov om Ledningsejerregistret

Lovforslaget er en ny hovedlov på området for Ledningsejerregistret. Med den bliver det lettere for aktører, som er berørt af loven, at læse og anvende den. Ændringerne omfatter bl.a. nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Ledningsejerregistret, samt udvidelse af det geografiske hovedområde.

17.11.2021 · Nyheder fra BL

17112021 - Revision af affaldsbekendtgørelsen - fastlæggelse af ensartede mål for affaldshåndteringen i hele landet

Affaldsbekendtgørelsen bliver revideret med en udskydelse af fristen for indsamling af tekstilaffald. Herudover omfatter revisionen bl.a. indførelse af en bestemmelse om, at kommunerne senest 1 år efter, at den nationale affaldshåndteringsplan træder i kraft, skal have indsendt en vedtagen affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her