Høringssvar

Emne
Viser 11-20 af 126 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Lempelse af den almindelige elafgift og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 mv.

Med lovforslaget foreslås bl.a. en lempelse af den almindelige elafgift midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i de første seks måneder af 2023 og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Indefrysningsordning for stigende energiregninger

Lovforslaget indebærer, at husholdninger og virksomheder kan benytte indefrysningsordningen, såfremt el, gas- og fjernvarmepriserne ligger over en fastsat maksimalpris, og derved få henstand på udgifter over den fastlagte maksimalpris.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Likviditetslån til indefrysning af højere energiregninger for husholdninger, virksomheder mv.

Lovforslaget indeholder en likviditetslåneordning til energivirksomheder og energiintensive virksomheder samt tilskud til boligforeninger og små fjernvarmeselskaber.

09.09.2022 · Nyheder fra BL

09092022 - Forhøjelse af maksimumbeløb

Med ændringen af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. sker der en her og nu indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %. Derudover skabes en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden kan godkende skema B, selvom anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %.

05.09.2022 · Nyheder fra BL

05092022 - Ændring af driftsbekendtgørelsen - kursregulering af de samlede henlæggelser

Med ændringen af driftsbekendtgørelsen gennemføres en ændret regnskabsmæssig behandling af tab og gevinster på værdipapirbeholdningen i almene boligafdelinger for at undgå huslejeudsving.

 

19.08.2022 · Nyheder fra BL

19082022 - Bekendtgørelse om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme

Folketinget har den 21. juni 2022 vedtaget lov nr. 888, som indeholder en række initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme.

17.08.2022 · Nyheder fra BL

17082022 - Ændring af byggeloven

Med lovforslaget foreslås bl.a., at der kan stilles krav om ”betingede” byggetilladelser, når en lokalplan indeholder bestemmelser om udlægning af almene boliger. Kravet skal give kommunerne bedre muligheder for at sikre, at realiseringen af almene boliger i lokalplanlagte områder sker i samme takt som privat boligbyggeri.

 

16.08.2022 · Nyheder fra BL

16082022 - Ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger

Lovforslaget giver mulighed for at medtage udgifter i forbrugsregnskabet, som udlejer afholder for at opfylde nye krav om månedlige leverancer af forbrugsoplysninger til lejerne. Desuden kan Indenrigs- og boligministeren med lovforslaget fastsætte regler om forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved husleje-, anke- og beboerklagenævn.

15.08.2022 · Nyheder fra BL

15082022 - Ændring af lov om elforsyning – præcisering af regler for VE-egenforbrugere og interne net i produktionsleddet

VE-egetforbrug forventes at spille en central rolle i den grønne omstilling. Med lovændringen tydeliggøres og præciseres reglerne for VE-egenforbrugere og interne net i produktionsleddet.

11.08.2022 · Nyheder fra BL

10082022 - Omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Lovforslagets formål er at bidrage til at omlægge indsatsen mod hjemløshed mhp. at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Der foreslås en ny bestemmelse om bostøtte i serviceloven, der skal understøtte specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen. Derudover foreslås bl.a. en præcisering af målgruppen for og formålet med ophold på boformer samt ændring af refusionsreglerne, så det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe borgere i hjemløshed til at få egen bolig.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her