Høringssvar

Emne
Viser 11-20 af 122 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
05.09.2022 · Nyheder fra BL

05092022 - Ændring af driftsbekendtgørelsen - kursregulering af de samlede henlæggelser

Med ændringen af driftsbekendtgørelsen gennemføres en ændret regnskabsmæssig behandling af tab og gevinster på værdipapirbeholdningen i almene boligafdelinger for at undgå huslejeudsving.

 

19.08.2022 · Nyheder fra BL

19082022 - Bekendtgørelse om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme

Folketinget har den 21. juni 2022 vedtaget lov nr. 888, som indeholder en række initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme.

17.08.2022 · Nyheder fra BL

17082022 - Ændring af byggeloven

Med lovforslaget foreslås bl.a., at der kan stilles krav om ”betingede” byggetilladelser, når en lokalplan indeholder bestemmelser om udlægning af almene boliger. Kravet skal give kommunerne bedre muligheder for at sikre, at realiseringen af almene boliger i lokalplanlagte områder sker i samme takt som privat boligbyggeri.

 

16.08.2022 · Nyheder fra BL

16082022 - Ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger

Lovforslaget giver mulighed for at medtage udgifter i forbrugsregnskabet, som udlejer afholder for at opfylde nye krav om månedlige leverancer af forbrugsoplysninger til lejerne. Desuden kan Indenrigs- og boligministeren med lovforslaget fastsætte regler om forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved husleje-, anke- og beboerklagenævn.

15.08.2022 · Nyheder fra BL

15082022 - Ændring af lov om elforsyning – præcisering af regler for VE-egenforbrugere og interne net i produktionsleddet

VE-egetforbrug forventes at spille en central rolle i den grønne omstilling. Med lovændringen tydeliggøres og præciseres reglerne for VE-egenforbrugere og interne net i produktionsleddet.

11.08.2022 · Nyheder fra BL

10082022 - Omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Lovforslagets formål er at bidrage til at omlægge indsatsen mod hjemløshed mhp. at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Der foreslås en ny bestemmelse om bostøtte i serviceloven, der skal understøtte specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen. Derudover foreslås bl.a. en præcisering af målgruppen for og formålet med ophold på boformer samt ændring af refusionsreglerne, så det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe borgere i hjemløshed til at få egen bolig.

11.08.2022 · Nyheder fra BL

10082022 - Udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber

Lovforslaget giver kommunalbestyrelsen mulighed for at afholde udgifter til indretning af almene kollektive bofællesskaber samt betale for varme, når værelserne ikke er udlejede. Det foreslås derudover bl.a. at udvide målgruppen for udslusningsboliger, og at udslusningsboliger kan etableres i ungdoms- og ældreboliger.

01.07.2022 · Nyheder fra BL

01072022 - Ændring af elforsyningsloven mhp. understøttelse af den grønne omstilling

Lovforslaget bidrager bl.a. til at styrke muligheden for effektivt at indpasse en øget mængde vedvarende energi (VE) i elnettet gennem hensigtsmæssig placering af elforbrug og -produktion, og nye tilladelser til elproduktion baseret på kul udelukkes.

24.06.2022 · Nyheder fra BL

24062022 - Udmøntning af pulje til energifællesskaber og klimaomstilling lokalt

Bekendtgørelsen sætter rammerne for udmøntningen af puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen

22.06.2022 · Nyheder fra BL

10062022 - Bygningspuljen udvides til at også at omfatte første halvår af 2022

Bygningspuljen, som stammer fra energiaftalen 2018, er målrettet besparelser i energiforbruget i helårsboliger, herunder tilskud ved konvertering til varmepumper. Med ændring af Bygningspuljens § 35, stk. 5 udvides bestemmelsen til også at omfatte første halvår af 2022.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her