Likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder

Fire bekendtgørelser vedr. indefrysningsordningen ændrer bl.a. regler om afstemning af de indefrosne lån for husstande og virksomheder for at gøre det lettere at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem likviditetslån udstedt til energivirksomhederne og den henstand, energivirksomhederne har ydet husstande og virksomheder. Desuden fastsættes vilkår for tilskudspuljen, som energivirksomhederne kan søge om tilskud til at dække omkostninger til større udgifter til implementering og administration af indefrysningsordningen.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 6. juni 2023 modtaget Høring af udkast til bekendtgørelser vedrørende lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.

BL har følgende bemærkninger til høringen:

BL henviser til vores høringssvar af 26. september 2022 til Lov om indefrysningsordning, høringssvar af 24. oktober 2022 til bekendtgørelse om en indefrysningsordning samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om indefrysning og høringssvar af 23. maj 2023 til ændring af bekendtgørelse om indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

BL er forsat bekymret for uklarheder i regelgrundlaget, og for at en væsentlig kreditrisiko vil betyde, at ordningen kun vil få en meget begrænset udbredelse i den almene sektor. Derudover har BL følgende bemærkninger:

BL bakker op om, at Erhvervsstyrelsen forestår opkrævningen, og kunderne derved ikke pålægges gebyrer i afdragsperioden. Med forslaget implementeres regler om udbetaling af tilskudspulje på 80 mio. kr., som dækker energivirksomhedernes omkostninger til implementering og administration af indefrysningsordningen.

BL ønsker at henlede opmærksomheden på, at der også vil være betydelige administrationsomkostninger forbundet med at administrere indefrysningsordningen for boligorganisationerne. De indefrosne beløb skal opgøres på de enkelte beboere med henblik på opkrævning, hvis beboeren flytter, før det indefrosne beløb er tilbagebetalt. I modsat fald skal andre end de, der har haft fordel af indefrysningen, tilbagebetale beløbet. Disse administrationsomkostninger bør overvejes dækket, da alternativet er overvæltning på huslejen, idet huslejerne skal dække omkostningerne i den almene sektor.


Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

 

Oprettelse: 07.08.2023 | Sidst opdateret: 09.08.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her