Ajourføring af Danmarks nationale energi- og klimaplan

Alle EU’s medlemslande indsendte i 2019 en national energi- og klimaplan, som nu skal ajourføres. Medlemsstaterne skal senest den 30. juni 2023 sende deres udkast, mens de endelige ajourførte nationale energi- og klimaplaner skal foreligge et år efter. De nationale energi- og klimaplaner giver bl.a. Kommissionen et samlet overblik over, om EU er på rette vej i forhold til sine 2030-målsætninger.

Høringssvar

I den almene boligsektor bakker vi op om de ambitiøse klimamål, der er vedtaget, og som forpligter os til at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030, set i forhold til 1990. Det er især vigtigt for Danmark at gøre sig hurtigt fri af fossile brændsler på grund af klimaet, men også set i lyset af den aktuelle krig i Ukraine.

Målsætningen stiller høje krav til omfanget af udbygning af grøn strøm fra vedvarende energikilder, herunder udbygning af mere lokal produktion af decentral solenergi. Det er helt oplagt at etablere VE-energifællesskaber og bruge de store tagarealer på de almene etageejendomme til at producere grøn strøm via solceller.

Det fremgår flere steder i rapporten, blandt andet på side 47 og 99, at Danmark har sit veludbyggede kollektive elnet pga. den relativt høje befolkningstæthed, en historik med borgerejet elproduktion samt umiddelbart fravær af regulatoriske barrierer for at etablere VE-fællesskaber. Dette angives som grunden til, at Danmark ikke har gennemført nogle nye tiltag, som har til formål at sikre et VE-fællesskab i alle kommuner med en befolkning på over 10.000 borgere.

BL er ikke enig i, at der ikke findes nogen regulatoriske barrierer for at etablere VE-fællesskaber i Danmark. BL har i forbindelse med vedtagelsen af elforsyningsloven og høring over bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser afgivet en række høringssvar, hvori vi har peget på en lang række barrierer for etablering af VE-fællesskaber. BL’s høringssvar er afgivet henholdsvis 1. juli 2022, 15. august 2022 samt 30. september 2022 og 4. november 2022.

Det fremgår desuden af rapportens side 96 og 99, at Danmark har sikret, at VE-fællesskaber er underlagt simple regelsæt ved at pålægge Forsyningstilsynet at identificere og overvåge fjernelsen af uberettigede hindringer og restriktioner for udviklingen af VE-fællesskaber.

Hertil bemærker BL, at Forsyningstilsynet ikke tolker bestemmelsen sådan, at de har kompetence til at rejse en tilsynssag og med hjemmel i bekendtgørelsen træffe en afgørelse, hvorved tilsynet meddeler et netselskab et påbud om at fjerne hindringer og restriktioner for udviklingen af VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber. Se side 7 og 8 i Forsyningstilsynets afgørelse sagsnr. 21/01123.

Forsyningstilsynet kan derfor ikke afhjælpe uberettigede hindringer og restriktioner for udviklingen af VE-fællesskaber. Dette efterlader borgere og VE-fællesskaber uden en reel klagemulighed.

Vi finder derfor fortsat flere regulatoriske barrierer, som bremser udviklingen af VE-fællesskaber.

Oprettelse: 18.08.2023 | Sidst opdateret: 18.08.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her