Bekendtgørelse om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme

Folketinget har den 21. juni 2022 vedtaget lov nr. 888, som indeholder en række initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 30. juni 2022 modtaget høring om udkast til bekendtgørelse om særlig støtte til erhvervelse og ombygning af ejendomme.

Vi takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

I bekendtgørelsen beskrives en procedure, hvor Bolig- og Planstyrelsen to gange årligt på baggrund af indkomne ansøgninger afgør tildeling af særlig støtte til erhvervelse af ejendom.

BL må på det kraftigste advare mod denne procedure og skal anbefale, at der i stedet arbejdes med en løbende tildeling.

Baggrunden for dette er, at køb af fast ejendom som udlejningsejendomme særligt i de store byer typisk sker indenfor meget korte frister for indgåelse af bindende kontrakter, idet flere professionelle aktører, herunder internationale kapitalfonde, byder på de enkelte ejendomme.

Det har således ingen realisme, hvis en almen boligorganisation byder på en given ejendom, men til sælger må meddele, at det endelige bindende købstilbud først kan afgives flere måneder senere grundet to årlige ansøgningsfrister. Sådan fungerer markedet for køb og salg af ejendomme ikke, og det må ganske enkelt konstateres, at den beskrevne procedure i udkastet til bekendtgørelse reelt vil forhindre ordningen i at fungere.

Tankegangen bag anvendelsen af to årlige frister er angiveligt, at der skal kunne prioriteres blandt en række ansøgninger for at sikre den bedst mulige anvendelse af de afsatte midler. Men som beskrevet vil denne tankegang kollidere med de faktiske forhold på ejendomsmarkedet i en sådan grad, at der netop ikke opnås den bedst mulige anvendelse af de afsatte midler.

På den baggrund må det anbefales, at der arbejdes med løbende ansøgninger, hvor myndighedsafgørelsen om støtte kan ske hurtigt. Ved erhvervsmæssigt salg af store ejendomme gennemføres due diligence oftest indenfor otte uger, hvorefter en bindende købsaftale indgås. Det må anbefales, at almene boligorganisationers køb af ejendom kan ske indenfor en lignende tidsramme. Praktisk kan det ske ved, at en statslig sagsbehandling af en ansøgning afgrænses til at tage en måned, idet dette tidsrum kan placeres indenfor de sidste 4 uger af en typisk due diligenceperiode. Heri ligger selvfølgelig en forudsætning om, at alle relevante oplysninger foreligger i forhold til den statslige sagsbehandling. På denne måde kan sikres, at en bindende købsaftale kan foreligge efter endt due diligence svarende til kutymen på markedet, således at købstilbud fra almene boligselskaber ikke forsinkes med risiko for, at relevante handler, ikke kan gennemføres.

Herudover bemærker BL, at bekendtgørelsen stiller den betingelse, at alene etablerede boligorganisationer med et kapitalgrundlag over minimum skal kunne operere på dette marked, hvilket fx udelukker, at en nyetableret boligorganisation kan komme i spil ved erhvervelse af ejendom. Denne restriktion forekommer unødvendig, idet køb af ejendom indebærer, at långiverne grundigt kreditvurderer låntager, før der bevilges lån. Dermed vil de professionelle aktører på det finansielle marked helt grundlæggende sikre, at alene robuste låntagere kan komme i betragtning ved erhvervelse af ejendomme.

BL har ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen


Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 25.08.2022 | Sidst opdateret: 09.09.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her