Afskaffelse af den grønne check for ikkepensionister og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag

Lovforslaget indeholder en nedsættelse af elafgiften for at give husholdningerne større incitament til at få en ladestander eller varmepumpe som supplerende opvarmning. Herudover foreslås bl.a. afskaffelse af den grønne check for ikkepensionister samt en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, så det bedre kan betale sig at arbejde.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 4. marts 2022 modtaget høring over lovændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven.

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

Afskaffelse af den grønne check for ikke-pensionister
Med forslaget afskaffes den grønne check for personer, der ikke er enten alders- eller førtidspensionister. Det nuværende tillæg for lavindkomstfamilier til den grønne check afskaffes. I stedet forhøjes det beløb, som i dag ydes for de første to børn, uanset forældrenes indkomsttype.

BL har udarbejdet en analyse om betydningen af afskaffelsen af den grønne check. Analysen er vedlagt som bilag.

Analysen viser, at det forhøjede beløb pr. barn ikke kompenserer for det tab, familierne får pga. afskaffelsen af den grønne check og det nuværende tillæg for lavindkomstfamilier. Dette gælder særligt lavindkomstfamilierne, som også taber tillægget til lavindkomster.

Beboere i almene boliger rammes særligt hårdt, fordi de almene boliger i højere grad end andre boligtyper rummer lavindkomstgrupper. Det er i særlig grad børnefamilierne i de almene boliger, der rammes. Børnefamilier med lave indkomster og to voksne i husstanden mister op til 1.490 kr. Ved vurderingen af lovforslaget opfordrer BL til, at Folketinget inddrager den aktuelle inflation og de deraf følgende markante prisstigninger på dagligvarer samt de øgede udgifter til el og varme, som alle aktuelt påvirker særligt børnefamilier med lave indkomster markant.

Bilag 1: Konsekvenser af afskaffelsen af grøn check for almene beboere

BL har herudover ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

 

Oprettelse: 10.05.2022 | Sidst opdateret: 10.06.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her